Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014

Kazalo

171. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniških dovoljenjih, stran 543.

Na podlagi 24. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
1. člen
V Pravilniku o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12 in 4/13) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta pravilnik predpisuje tudi obrazec vozniškega dovoljenja v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403, str. 18), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2013/47/EU z dne 2. oktobra 2013 o spremembi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih (UL L št. 314, str. 31), Direktivo Sveta 2006/103/ES z dne 20. 11. 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363, str. 344) in Direktivo Sveta 2013/22/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158, str. 356).«.
2. člen
Črta se drugi odstavek 21. člena.
3. člen
Priloge 4, 5 in 6 se nadomestijo z novimi prilogami 4, 5 in 6, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-308/2013
Ljubljana, dne 14. januarja 2014
EVA 2013-2430-0097
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor