Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 02112-244/2013-1 Ob-3609/13 , Stran 2606
Št. 02112-244/2013-1 Ob-3609/13
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2249 Volče, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep
1. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, prične z dnem 13. 9. 2013 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2249 Volče izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Območje nastavitve zemljiškega katastra obsega dva lokacijsko ločena dela in sicer severni del in južni del, ki ju razdvaja mejni prehod Solarij. Severni del obsega območje, ki ga omejuje: na zahodu državna meja z Republiko Italijo, ki poteka po grebenu Kolovrata, na vzhodu novograjena cesta Solarij–Livek in na jugu mejni prehod Solarij. Južni del pa obsega območje, ki ga omejuje: na zahodu državna meja z Republiko Italijo, ki poteka od mejnega prehoda Solarij proti jugu v dolino do izvira reke Idrije in naprej do meje s katastrsko občino 2266 Ajba, na severu mejni prehod Solarij, na vzhodu greben med mejnim prehodom Solarij in Ježo ter na jugu meja s katastrsko občino 2266 Ajba. 2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica. 3. Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica, poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 30. 9. 2013. 4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih rokih: – zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 30. 10. 2013), – izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 8. 11. 2013), – poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 15. 11. 2013), – evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa). 5. Stroškov postopka ni.
Geodetska uprava Republike Slovenije dne 5. 9. 2013