Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Ob-3650/13 , Stran 2592
Ob-3650/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec), na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13) v povezavi z drugim odstavkom 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS, Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama – Grad Jama (EŠD 569)
objavljeno 13. 9. 2013 na spletni strani http://www.mk.gov.si/ in v Uradnem listu Republike Slovenije. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Predmet oddaje v najem so premičnine in nepremičnine, ki sodijo v kompleks kulturnega spomenika Predjama – Grad Jama (EŠD 569), in sicer: 1. parc. št. 1582/95, travnik, v izmeri 5038 m2, 2. parc. št. 1582/96, travnik, v izmeri 586 m2, 3. parc. št. 1582/87, zelenica, v izmeri 2740,00 m2, 4. parc. št. 1582/90, poslovna stavba, v izmeri 486,00 m2, ID-št. 90-1 (stavba na naslovu Predjama št. 1, Predjama), ki v naravi predstavlja grad, 5. parc. št. 1808, dvorišče, v izmeri 240,00 m2 in stanovanjska stavba, v izmeri 207,00 m2, ID-št. 101-1 (stavba na naslovu Predjama št. 14, Predjama), ki v naravi predstavlja nekdanjo grajsko kaščo, 6. parc. št. 1809/1, travnik, v izmeri 2385 m2, 7. parc. št. 1809/3, funkcionalni objekt, v izmeri 97,00 m2, 8. parc. št. 1809/4, funkcionalni objekt, v izmeri 133,00 m2, 9. parc. št. 1810, poslovna stavba, v izmeri 52,00 m2, 10. parc. št. 1811, poslovna stavba, v izmeri 8,00 m2, 11. parc. št. 1883/1, parkirišče, v izmeri 930,00 m2, 12. parc. št. 2288/2, pot, v izmeri 899,00 m2, 13. parc. št. 1582/97, gozd, v izmeri 3511,00 m2, neplodno zemljišče, v izmeri 1842,00 m2 in neplodno zemljišče, v izmeri 3158,00 m2, vse katastrska občina Bukovje (2474). Izhodiščna letna najemnina znaša najmanj 30% ustvarjenega letnega prihodka od vstopnin za ogled in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo predmeta najema, vendar ne manj kot 150.000 EUR letno. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora biti pisna, v slovenskem jeziku in mora vsebovati: – ponudbo (PR-1), – razvojni program (PR-2), ki mora vključevati: – opis dejavnosti, ki bo potekala v kulturnem spomeniku, – predvidene aktivnosti za vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z lokalno skupnostjo in reševanja težav z dostopom in parkiranjem za obiskovalce (opis vsebinskega sodelovanja in načrt vlaganj v lokalno komunalno infrastrukturo za vsako leto predvidenega najema), – predvidene promocijske aktivnosti, pričakovani rezultat izvedenih aktivnosti in način merjenja, – predvidene aktivnosti za ozaveščanje o pomenu ohranjanja dediščine – terminski in finančni načrt vzdrževanja kulturnega spomenika, – potrdilo o pravočasno plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet oddaje v najem in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine (PR-3), – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju ponudnika oziroma vseh njegovih zakonitih zastopnikov oziroma pooblastilo najemodajalcu, da za te namene pridobi informacije o njihovi nekaznovanosti (PR-4), – izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike), oziroma pooblastilo najemodajalcu, da za te namene pridobi informacije (PR-5), – izjavo ponudnika, da bo od sklenitve pogodbe in ves čas njenega trajanja zagotavljal ustrezno kadrovsko usposobljenost za upravljanje nepremične in premične dediščine, in izjavo, da bo razen v primeru izjemno neugodnih vremenskih razmer grad odprt vse dni v letu (PR-6). III. Varščina Ponudniki morajo najpozneje do 7. 10. 2013 do 12. ure plačati varščino v višini ene izhodiščne mesečne najemnine, in sicer 12.500,00 evrov na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na 18 33405-7103018-13115613, PP 131156 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) z navedbo “Plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama – Grad Jama (EŠD 569)”. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v prvo mesečno najemnino, drugim ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem zbiranju ponudb, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javnega zbiranja ponudb na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni mesečni najemnini za najem predmetne nepremičnine. Ponudba veže ponudnika do zaključka javnega zbiranja ponudb in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. IV. Pogoji najema Spomenik se oddaja za dobo do 31. 12. 2028, najem bo potekal skladno z razvojnim programom najboljšega ponudnika, najemna pogodba pa bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Najemnik mora zagotoviti odprtost kulturnega spomenika vse dni v tednu, razen v primeru izjemno neugodnih vremenskih razmer oziroma morebitnih izvajanj investicij najemodajalca. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča oziroma davka, ki bi bil uveden namesto tega, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist lastnika. Najemnik ni upravičen do povrnitev kakršnihkoli vlaganj niti ne pridobi kakršnihkoli pravic na spomeniku na podlagi vlaganj. Najemnik nima pravice oddati nepremičnine v podnajem. Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od prevzema nepremičnine, če ni drugače določeno. Najemnik bo dolžan plačevati akontacijo najemnine do 10. v mesecu za pretekli mesec, najkasneje ob oddaji revidiranega revizijskega poročila o poslovanju za preteklo leto pa še morebitno razliko na podračun najemodajalca. V. Posebni pogoji najema Ker je do dela Predjamskega jamskega sistema dostop urejen preko nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, bo moral najemnik imetniku koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, ki vključuje tudi rabo stvari, ki služijo rabi naravnih vrednot za namene vodenja po jamah in so v jamah ali neposredno ob vhodih v jame in so v lasti države, omogočiti primeren dostop do jamskega sistema. Najemnik se bo moral z najemno pogodbo zavezati, da bo pri opravljanju svoje dejavnosti ravnal tudi v skladu z določbami Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem ter koncesionarja ne bo oviral pri opravljanju njegove dejavnosti. VI. Način oddaje javne ponudbe in rok Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem kulturnega spomenika državnega pomena Predjama – Grad Jama (EŠD 569) – Ne odpiraj!«, na zadnji strani ovojnice pa z obveznim nazivom in naslovom ponudnika. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na pošti priporočeno oddane ali v času uradnih ur predane v vložišču ministrstva do vključno 7. 10. 2013. VII. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, 10. 10. 2013, ob 12. uri v veliki sejni sobi v tretjem nadstropju ministrstva na Maistrovi 10, 1000 Ljubljana. Prepozno in nepopolno ponudbo bo najemodajalec skladno s 37. členom USPDSLS izločil in o tem obvestil ponudnika. Če bo v ponudbi ponujena najemnina nižja od izhodiščne najemnine iz I. točke razpisa, bo ponudba prav tako izločena. Komisija najemodajalca bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 30 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico, da bo najugodnejšega ponudnika izbralo na podlagi naslednjih meril: 1. Merilo: višina najemnine, skupaj do vključno 60 točk (do vključno 40 točk za najvišjo najemnino in do vključno 20 točk za višino odstotka) – Najvišje možno število točk za posamično merilo »višine najemnine« je 40, ocenjevalo pa se bo tako, da bo ponudniku, ki ponuja najvišjo minimalno najemnino, dodeljeno 40 točk, preostalim ponudnikom z nižjo ponudbo pa po naslednji formuli: število točk = X/Y x 40, pri čemer je X ponujena najemnina posameznega ponudnika, Y pa najvišja ponujena najemnina, najvišje možno število točk za posamično merilo »odstotek od ustvarjenega letnega prihodka« je 20, ocenjevalo pa se bo tako, da bo ponudniku, ki ponuja najvišji odstotek, dodeljeno 20 točk, preostalim ponudnikom z nižjo ponudbo pa po naslednji formuli: število točk = X/Y x 20, pri čemer je X ponujeni odstotek posameznega ponudnika, Y pa najvišji ponujeni odstotek. 2. Merilo: vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z lokalno skupnostjo, skupaj do vključno 30 točk (do vključno 15 točk za lajšanje življenja krajanom v okolju, zelo obremenjenim s turizmom in do vključno 15 točk za sodelovanje z lokalno skupnostjo pri prezentaciji kraja) – Najvišje možno število točk za posamično merilo lajšanje življenja krajanom v okolju, zelo obremenjenim s turizmom je 15 točk, ocenjevalo pa se bo tako, da bo ponudniku, ki ponuja najvišja letna sovlaganja v lokalno komunalno infrastrukturo, kakor izhajajo iz razvojnega programa, dodeljeno 15 točk, preostalim ponudnikom z nižjo ponudbo v razvojnem programu pa po naslednji formuli: število točk = X/Y x 15, pri čemer je X ponujeni znesek posameznega ponudnika, Y pa najvišji ponujeni znesek, Najvišje možno število točk za posamično merilo za sodelovanje z lokalno skupnostjo pri prezentaciji kraja je 15 točk, ocenjevalo pa se bo tako, da bo najbolje ocenjen ponudnik, ki bo izkazal najširše vsebinsko sodelovanje (sporazum/pismo o nameri/izjava o sodelovanju: z občino, s krajevno skupnostjo, z občinskimi javnimi zavodi s področja kulture, z lokalnimi turističnimi društvi ali drugimi). 3. Merilo: jasno določene, izvedljive in ustrezne aktivnosti za popularizacijo kulturnega spomenika skupaj do vključno 10 točk, ocenjevalo pa se bo tako, da bo najbolje ocenjen ponudnik, ki bo izkazal najširši nabor promocijskih aktivnosti kakor izhajajo iz razvojnega programa in predvidenih sodelovanj. Najvišje skupno število točk je 100. Izbrana bo ponudba, ki bo pri ocenjevanju dosegla najvišje število točk. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Najemodajalec lahko postopek oddaje nepremičnin v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe. Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb. VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom dobite v Službi za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem pri Miranu Zupanu, tel. 01/369-59-28, e-pošta: miro.zupan@gov.si, oziroma osebno na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo