Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Ob-3600/13 , Stran 2589
Ob-3600/13
Na podlagi 25. člena v povezavi s prvim odstavkom 12. člena in 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo), 16. člena in 26. člena Statuta Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2007 – uradno prečiščeno besedilo) ter 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2010), Občina Šentjernej, Občinski svet Občine Šentjernej – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentjernej, objavlja razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej. Kandidati za direktorja morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije, – da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo ekonomske, pravne ali tehnične smeri, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, – da ima znanje enega tujega jezika (angleški jezik ali nemški jezik), – da ima organizacijske sposobnosti, – poznavanje dela z računalnikom, – poznavanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v občini in njihove problematike, – da predloži program dela za mandatno obdobje štirih let. V besedilo objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. K prijavi razpisa mora kandidat predložiti: – Krajši življenjepis, v katerem se navedejo poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine. – Overjeno dokazilo o izpolnjevanju pogojev glede strokovne izobrazbe iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena. – Opis delovnih izkušenj iz katerih je posebej razvidno izpolnjevanje pogoja glede vodilnih in vodstvenih delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela je opravljal, stopnjo zahtevnosti del in kakšen naziv je imel). Kandidati naj predložijo tudi dokazila o izpolnjevanju pogoja glede delovnih izkušenj. – Izjava ter dokazilo glede izpolnjevanja ostalih pogojev (znanje tujega jezika, znanje računalništva), pri čemer se znanje dokazuje z javno veljavnimi overjenimi listinami, kot so spričevala, diplome, potrdila. – Predlog programa dela za mandatno obdobje štirih let. – Izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev oziroma, da je od prestane kazni poteklo najmanj dve leti, – mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas za mandatno obdobje 4 let s polnim delovnim časom. Dela in naloge na delovnem mestu direktorja se opravljajo na sedežu Javnega podjetja EDŠ – Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej. Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šentjernej, Občinski svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja „Javni razpis za direktorja JP EDŠ – Ne odpiraj“, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, v roku 15 dni po objavi tega razpisa. Za dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko pokličete direktorja občinske uprave Občine Šentjernej Stanislava Galiča, mag. na tel. 07/393-35-71; od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure. Nepravočasne in nepopolne vloge iz katerih ni mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpise pogoje ali ne bodo imele zahtevanih prilog, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku izbire, ki se zaključi z imenovanjem kandidata na seji občinskega sveta.
Občina Šentjernej