Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 24/2013 Ob-3599/13 , Stran 2589
Št. 24/2013 Ob-3599/13
Svet Centra za socialno delo Litija na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U – I 104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I- 34/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 42/94 Odl. US: U-I-137/93-24, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 60/99 Odl. US: U-I-273/98, 36/00 – ZPDZC, 54/00 – ZUOPP, 26/01, 110/02 – ZIRD, 2/04 (7/04 – popr.), 36/04 – UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-116/03-22, 105/06, 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB2 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12) in na podlagi 25., 26., 27., 28. člena Statuta Centra za socialno delo Litija ter sklepa 7. seje Sveta Centra za socialno delo Litija z dne 4. 9. 2013, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Litija. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu s 56., 57. in 69. členi Zakona o socialnem varstvu in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, najmanj 5 let delovnih izkušenj; ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Litija, Ljubljanska cesta 12, 1270 Litija z oznako na ovojnici: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. O izbiri bodo kandidati obveščeni po končanem izbirnem postopku v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Litija