Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 354-07/2013-5 Ob-3617/13 , Stran 2576
Št. 354-07/2013-5 Ob-3617/13
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št. 76/08), Odloka o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 134/04, 45/06, 16/07 in 13/11) in 24. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12 in 39/13)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
1. Koncedent: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12, 39/13). 3. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen. 4. Obseg koncesije: Gospodarska javna služba ravnanja z odpadki obsega: – prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter odstranjevanja teh odpadkov; – prevzemanje ločenih frakcij na prevzemnih mestih ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru; – prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih in v zbirnem centru ter odstranjevanje teh odpadkov; – prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij ter odstranjevanje teh odpadkov; – odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov; – vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi; – redno in pravočasno obveščanje o posameznih aktivnostih opravljanja javne službe na krajevno običajen način; – izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter – ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi v okviru javne službe. 5. Območje izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju Občine Komen. 6. Dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, se s koncesijo podelijo le enemu koncesionarju. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s koncesionirano dejavnostjo. Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju Občine Komen: – izključno oziroma posebno pravico opravljati gospodarski javno službo; – izključno oziroma posebno pravico vzdrževanja naprav, opreme, delov, objekte komunalne infrastrukture pri izvajanju gospodarske javne službe; – dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu. Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe, mora javno službo opravljati v svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec gospodarske javne službe na celotnem območju občine. 7. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. 8. Postopek izbire koncesionarja: koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen (Uradni list RS, št. 108/12, 39/13) in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. 9. Merila za izbor koncesionarja: – ponujena cena storitev razpisane gospodarske javne službe, – izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe, – celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe, – pričetek izvajanja razpisane gospodarske javne službe. Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji. 10. Minimalni kadrovski, tehnični in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za koncesionarja za podelitev koncesije: – prijavitelj mora biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje gospodarske javne službe, – prijavitelj mora dokazati, da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe, – prijavitelj mora razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe za njeno izvajanje na celotnem območju občine, od tega najmanj z eno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka in s strokovno izobrazbo VI. ali višje stopnje in vsaj tremi leti delovnih izkušenj pri izvajanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – prijavitelj mora razpolagati z zadostnim obsegom opreme oziroma potrebnih sredstev za delo, da lahko nemoteno opravlja dejavnost, – prijavitelj mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe, – prijavitelj mora zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev, – prijavitelj mora zagotavljati interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času, – prijavitelj mora biti usposobljen za vodenje katastra ter razpolagati z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje, – prijavitelj mora izdelati elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, – prijavitelj se mora obvezati, da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem dejavnosti utegne povzročiti državi, občini ali tretji osebi, – prijavitelj mora izpolnjevati pogoje za sposobnost, določenimi z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil, in sicer: – kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebno, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 63/13 Odl. US: U-I-134/11-16); kazniva dejanja so opredeljena v razpisni dokumentaciji, – na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav prijavitelj ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, – prijavitelj na dan, ko oddaja ponudbo, v skladu s predpisi Republike Slovenije, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, – prijavitelj ni v stečajnem postopku in zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogi še ni odločilo, – prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave in zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločili, – prijavitelj ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v kateremkoli drugem podobnem položaju, – prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, – prijavitelj ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih koncedent lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji, – prijavitelj pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali v predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil. 11. Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora vsebovati: – podatke o prijavitelju, predloži se akt o ustanovitvi oziroma drug ustrezen dokument, – dokazila o izpolnjevanju pogojev, – dokazila o referencah, – izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, – parafirano pogodbo, – elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, – garancijo za resnost prijave, – vsa druge obrazce, izjave in dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti napisana v slovenskem jeziku. 12. Zavarovanje za resnost prijave: bianco podpisana in žigosana menica, z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 30.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta« in z veljavnostjo do vključno 120 dni od roka za oddajo prijav. 13. Razpisna dokumentacija je objavljena na vpogled na spletni strani Občine Komen: http://www.komen.si/objave/razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo osebno ali po pošti do vključno 18. oktobra 2013, do 10. ure, od ponedeljka do petka, v času uradnih ur, na naslovu Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, v sprejemni pisarni, kjer jo lahko tudi prevzamejo. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina@komen.si. 14. Rok za predložitev prijav: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno posredovati na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, z oznako »Ne odpiraj – Prijava – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen«, na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 23. oktobra 2013, do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgoraj navedeni naslov. Če je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na navedeno naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 15. Javno odpiranje prijav bo 24. oktobra 2013, ob 9. uri, na naslovu Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, sejna soba. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. 16. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene prijave se štejejo za neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. Kolikor prijava ne bo popolna in bo pomanjkljivost nebistvena in ne bo vplivala na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili, glede na to, da se v postopku vrednotenja prijav od prijaviteljev sme zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor koncesionarja, bo prijavitelj pozvan na dopolnitev. Če prijavitelj v roki, ki ga bo določila razpisna komisija ne bo ustrezno dopolnil prijave, se bo prijava zavrgla. 17. Prijave bo odpirala in izvedla postopek ocenjevanja strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni po odpiranju prijav. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. 18. Vprašanja potencialni prijavitelji lahko naslovijo v pisni obliki na elektronski naslov: obcina@komen.si, in preko Portala javnih naročil, pri predmetnem javnem razpisu, glede na to, da je javni razpis objavljen tudi na Portalu javnih naročil. Vsi odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni Občine Komen in na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem razpisu. 19. Koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega razpisa, in v tem primeru ni odškodninsko odgovorna. 20. Javni razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, Portalu javnih naročil in na spletni strani Občine Komen.
Občina Komen