Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 2013/000273 Ob-3611/13 , Stran 2574
Št. 2013/000273 Ob-3611/13
Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, na podlagi 20. in 22. člena v zvezi z 14. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Pesnica, št. 460-1/2013-1-IRH, ki ga je 24. aprila 2013 sprejel Občinski svet Občine Pesnica, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel. 02/654-23-09, faks 02/654-2319, e-pošta: obcina.pesnica@pesnica.si, spletna stran: http://www.pesnica.si. 2. Opis predmeta prodaje z javnim zbiranjem ponudb in izhodiščna vrednost Predmet prodaje je nezazidano stavbo zemljišče: – parcela št. 445/26, k.o. 606 – Ranca (ID 6179600), sadovnjak, v izmeri 770 m², last Občine Pesnica do celote (1/1), izhodiščna vrednost 27.400,00 EUR in – parcela št. 445/29, k.o. 606 – Ranca (ID 6179595), sadovnjak, v izmeri 825 m², last Občine Pesnica do celote (1/1), izhodiščna vrednost 29.300,00 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 22% davek na dodano vrednost in ostali stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Nepremičnini se nahajata v ureditvenem območju naselja in zanju veljajo Strokovne podlage št. 11079, z datumom december 2011. Nepremičnini imata v neposredni bližini objekte javne komunalne infrastrukture (vodovod, elektrika, telekomunikacije, kanalizacija, javno razsvetljavo, javno cesto – asfalt, javna razsvetljava, organiziran je odvoz smeti). 3. Varščina 3.1. Ponudnik mora najkasneje do dne 30. 9. 2013, do 10. ure, vplačati varščino za resnost ponudbe, ki znaša 10% izhodiščne cene predmeta prodaje z javnim zbiranjem ponudb, za katerega daje ponudbo. Varščino je potrebno vplačati na račun proračuna Občine Pesnica, odprt pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 0128 9010 0008 733, s sklicem: SI00 46502-11-2013 in s pripisom – »javno zbiranje ponudb z navedbo parcele, za katero se plačuje varščina«. Fotokopijo dokazila o plačani varščini mora ponudnik priložiti prijavi na javni razpis. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem odpiranju ponudb, se varščina vrne najkasneje v roku 15 dni po zaključku javnega odpiranja. Ponudniku, ki uspe, se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobili podrobnejše informacije: 4.1. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Pesnica http:/www.pesnica.si. Sestavni del razpisne dokumentacije je: – Navodilo ponudnikom za javno zbiranje ponudb. – Opis nepremičnin in dejansko stanje. – Potrdilo o namenski rabi zemljišča za predmet prodaje. – OBR 1 – obrazec ponudbe. – OBR 2 – obrazec izjave, da ponudnik brezpogojno sprejema vse pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije. – OBR 3 – osnutek prodajne pogodbe. – OBR 4 – obrazec specialnega pooblastila. 4.2. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javnega razpisa lahko zainteresirani ponudnik pridobi na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske uprave Občine Pesnica, soba 111/I, ali na naslednjih kontaktnih številkah: 02/654-23-09 ali 02/654-23-42, ali po faksu 02/654-23-19, ali po e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si. 5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora kupec predložiti ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. 5.1. Ponudba mora biti izdelana praviloma na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je zainteresiranim ponudnikom brezplačno na voljo v času uradnih ur v občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, soba 111/I in na spletni strani Občine Pesnica: http://www.pesnica.si. Ponudnik lahko tudi sam izdela obrazce, vendar morajo vsebinsko povsem ustrezati obrazcem iz razpisne dokumentacije. 5.2. Na javnem razpisu lahko sodeluje s ponudbo domača ali tuja pravna ali fizična oseba. 5.3. Ponudba se bo štela za pravočasno, pravilno in popolno, če bo vsebovala: – OBR-1 – obrazec ponudbe z navedbo nepremičnine – OBR-2 – izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – OBR- 3 – parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa, – kopijo dokazila o pravočasnem vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene predmeta prodaje, – za fizične osebe: fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, – za pravne osebe: fotokopijo izpiska iz sodnega registra ali Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa, ter ID za DDV, – za samostojne podjetnike: fotokopijo registracije ali izpiska Agencije RS za javnopravne evidence ter storitve (AJPES) – izpisek ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od dneva javnega razpisa, ter davčno številko oziroma ID za DDV. 5.4. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne ponudbe in pravilno označene ponudbe. Nepravočasne, nepravilne in nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik, ki je podal takšno ponudbo pa bo o izločitvi obveščen. 5.5. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije in ponudil najvišjo ceno. 5.6. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najugodnejšo ceno, si prodajalec pridržuje pravico, da vse najugodnejše ponudnike pozove k oddaji nove ponudbe, pri čemer za izhodiščno vrednost določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 5.7. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik in je dosežena vsaj izhodiščna vrednost predmeta prodaje. 6. Način in rok plačila kupnine: 6.1. Kupnino mora izbran ponudnik – kupec poravnati v celoti na račun proračuna Občine Pesnica, odprt pri Upravi za javne prihodke Slovenska Bistrica, št. 0128 9010 0008 733, najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa s strani prodajalca. Rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Neupoštevanje pogodbenega roka plačila kupnine s strani kupca je razlog za takojšnje razdrtje kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino. 7. Rok za oddajo ponudb: 7.1. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami ponudniki vročijo (osebno v tajništvu župana ali po pošti) do dne 30. 9. 2013 do 11. ure, na naslov, Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, z oznako »Ne odpiraj – ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin in navedbo parcele, za katero dajejo ponudbo«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Če ponudniki dajejo ponudbo za obe nepremičnini iz javnega razpisa, morajo oddati ponudbo za vsako nepremičnino v svoji kuverti. 7.2. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do v točki 7.1. navedenega datuma in ure. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. 7.3. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom in plačila celotne kupnine. 8. Odpiranje ponudb: 8.1. Odpiranje ponudb je javno in se bo vršilo na naslovu Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, Pesnica pri Mariboru, sejna soba 118/I, dne 30. 9. 2013, ob 13. uri. 8.2. Kolikor se bo v imenu ponudnika javnega odpiranja udeležil pooblaščenec, mora pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe – podpis mora biti overjen pri notarju. 8.3. Na dan javnega odpiranja ponudb se mora ponudnik oziroma njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik registrirati pri pooblaščenih osebah prodajalca v kraju in poslopju, kjer se bo izvedlo javno odpiranje, najkasneje 15 minut pred začetkom javnega odpiranja, tako da predloži pooblaščeni osebi prodajalca v vpogled veljaven osebni dokument. 9. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: 9.1. Osnutek prodajne pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacija. 9.2. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu prodajalec lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe s ponovnim pozivom, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino in se šteje, da je kupec od sklenitve pogodbe odstopil. 10. Navedba o ustavitvi postopka do sklenitve pravnega posla: 10.1. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 11. Osebe prodajalca za stike: 11.1. Dodatne informacije o pogojih in predmetu prodaje javnega razpisa lahko interesenti pridobijo: po e-pošti: obcina.pesnica@pesnica.si, na sedežu Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 43a, 2211 Pesnica pri Mariboru, vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske uprave Občine Pesnica, soba 111/I ali na naslednjih kontaktnih številkah: 02/654-23-09 (tajništvo), 02/654-23-42 (Irena Ribič Hlebec), ali po faksu 02/654-23-19. 12. Ogled: prodajalec zagotovi ogled predmeta prodaje po predhodnem dogovoru. 13. Drugi pogoji Nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno in po stanju v času javnega odpiranja ponudb. Priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačilo morebitnih potrebnih soglasij in drugih stroškov za uporabo nepremičnine oziroma izvedbo gradnje, davke in druge dajatve, strošek cenitve, overitev prodajalčevega podpisa, notarja in druge stroške, povezane z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi, plača kupec. V ceno tudi ni vključen komunalni prispevek, ki ga v primeru gradnje plača investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Občina Pesnica