Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 330-0023/2013 Ob-3597/13 , Stran 2572
Št. 330-0023/2013 Ob-3597/13
Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12), Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 38/13), Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 57/13) ter Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2013 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2013, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Ukrep in višina razpisanih sredstev Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku): Druge vrste pomoči – Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen). Višina razpisanih sredstev je 16.320 EUR (proračunska postavka 11412). IV. Splošna določila – pogoji za upravičence 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa. 2. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter jo hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije). 5. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa. V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Predmet podpore: Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč namenjena izobraževanju rednih dijakov in študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Sevnica, – upravičenec je lahko le eden iz posameznega kmetijskega gospodarstva, – štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik (v primeru ponavljanja letnika, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev). Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – potrdilo o rednem vpisu v redni izobraževalni program, – kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenem letniku, – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, – kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev, – potrdilo o stalnem prebivališču, – potrdilo Centra za socialno delo, da prijavitelj ne prejema republiške štipendije. Bruto intenzivnost pomoči: Štipendija bo na upravičenca znašala do 170 EUR mesečno in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolskega/študijskega leta 2013/14. Upravičenci do sredstev: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju Občine Sevnica. Dodatna merila za ocenjevanje: – ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa, – prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt do 18. 10. 2013. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. 10. 2013 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 18. 10. 2013 (datum poštnega žiga na dan 18. 10. 2013). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj! Javni razpis – Štipendije«. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. VII. Obravnavanje vlog Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo vloge odprla 23. 10. 2013, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Kolikor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo le-ta izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti sklepa se upravičence pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, v nasprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge za pridobitev sredstev. VIII. Nadzor in sankcije Upravičenec mora v 30 dneh po izplačilu zadnje štipendije dostaviti potrdilo o uspešno opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika se upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis oziroma se njegova vloga ne obravnava. Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, če: – jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, – je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije), – ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku, – ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila dodeljene štipendije. V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za naslednji dve leti. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, pisarna št. 118, tel. 07/816-12-33, e-pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maji Šušterič, pisarna št. 102, tel. 07/816-12-05, e-pošta: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica