Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

Št. 4300-63/2013/4 Ob-3637/13 , Stran 2563
Št. 4300-63/2013/4 Ob-3637/13
Na podlagi Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 61/13, 62/13 – popr.), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 ZŠtip – 1 in 61/13), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 107/07, 57/12, v nadaljevanju: ZPOP-1), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11; v nadaljevanju: ZRRD), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju Uredba), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/08, 102/09 in 103/11), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01-2399245-2012), Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007) in Sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja OP RČV, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«, št. 1/1/07-0-MGRT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013 v okviru: Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen in cilji javnega razpisa Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev in razvojnikov (v nadaljnjem besedilu: raziskovalcev) v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah (v nadaljnjem besedilu: RR skupine) in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Cilj javnega razpisa je vzpostavitev RR skupin v podjetjih, ki še nimajo RR oddelka ali skupine ali v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih RR oddelkov z novo RR skupino na novih razvojno raziskovalnih področjih. Rezultat programa vzpostavitve RR skupine, prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu, je vzpostavljena nova RR skupina v podjetju, katero podjetje vpiše v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: evidenca RO) pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARRS). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti za vzpostavitev nove RR skupine, ki izhaja iz strategije podjetja za krepitev razvojno raziskovalnih sposobnosti (v nadaljevanju: razvojna strategija) in programa razvoja RR skupine. Prijavitelji lahko za izvajanje razvojne strategije pridobijo sofinanciranje stroškov za več aktivnosti, ki so vezane na delo v novi RR skupini: – A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladih raziskovalcev, ki so vpisani na podiplomski študij; – A2: Zaposlitev raziskovalcev iz javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji ter drugih raziskovalnih in visokošolskih organizacji v Sloveniji ali javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini; – A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine; – A4: Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve s strani prijavitelja ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije; – A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev pri prijavitelju v novo RR skupino. Prijavitelji iz nabora možnih aktivnosti izberejo tiste, ki so utemeljene v razvojni strategiji, ob upoštevanju naslednje omejitve: pridobitev sofinanciranja za aktivnost A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino je možna le ob hkratnem izvajanju vsaj ene aktivnosti od A1 do A4. V okviru aktivnosti A5 lahko podjetje prezaposli največ pet raziskovalcev. Skupen obseg aktivnosti za sofinanciranje javnih sredstev po tem javnem razpisu je lahko največ do 400.000,00 EUR vrednosti sofinanciranja na podjetje v celotnem obdobju financiranja. Izbrane aktivnosti, ki so skladne z razvojno strategijo prijavitelja, skupno predstavljajo program razvoja RR skupine, ki je v sistemu kohezijske politike opredeljen kot operacija (v nadaljnjem besedilu: operacija) 4. Pogoji za kandidiranje Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo tekom celotnega postopka. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o sofinanciranju, se pogodba ne bo podpisala. V primeru že podpisane pogodbe, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 4.1. Pogoji za prijavitelje Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12 in 44/13) ali zavodi, ki ne opravljajo javnih služb in so ustanovljeni skladno z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45l/94 Odl. US: U-I-194/92, 8/96, 18/98 Odl. US:U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) (v nadaljnjem besedilu: podjetja); Prijavitelji morajo ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje: – morajo biti ustanovljeni vsaj do 31. 12. 2012(*1); – imajo najmanj tri zaposlene na dan 31. 12. 2012(*2); (*1) Izpolnjevanje pogoja se preverja s podatki iz javnih evidenc Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES). (*2) Podjetje k vlogi priloži potrdilo o številu zaposlenih v podjetju na zadnji dan leta 2012 s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 63/13 UPB7); – niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02); – niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun); – niso na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2); – dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja ali financiranja terorizma; – ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 – ZPomk-1); – imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov. 4.2. Pogoji za operacijo Operacija mora biti skladna z namenom in predmetom razpisa. Z izbranimi aktivnostmi iz točke 3 mora prijavitelj dokazati realnost doseganja cilja javnega razpisa: – vpis nove RR skupine v evidenci RO pri ARRS z najmanj tremi raziskovalci, izraženo kot ekvivalent polne zaposlitve (FTE) raziskovalca, do izstavitve prvega zahtevka za izplačilo. V RR skupino morajo biti vpisani vsi raziskovalci, katerih zaposlitev je sofinancirana v okviru operacije, – realizirana vsaj ena nova zaposlitev s krajšim ali polnim delovnim časom ali eno usposabljanje že zaposlenega mladega raziskovalca v novi RR skupini, najmanj za čas trajanja operacije. Za upravičenost posamezne vrste aktivnosti morajo biti izpolnjeni še naslednji pogoji, ki bodo preverjeni vsaj do izplačila prvega zahtevka. Navedene pogoje je potrebno upoštevati že pri sami pripravi vloge. A1: Zaposlitev ali usposabljanje mladega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev mladega raziskovalca s polnim delovnim časom ali delo že zaposlenega raziskovalca, vpisanega na podiplomski študij, za polni delovni čas, ki ustreza naslednjim kriterijem za mlade raziskovalce: – je pri vpisu v 1. letnik star do vključno 35 let. Če se kandidat vpisuje v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija, se starostna meja sorazmerno dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto. Starostna meja se dvigne tudi v primeru daljše bolezenske odsotnosti, starševskega varstva v času podiplomskega študija ali drugih razlogov, če je podaljšanje študija odobreno s strani visokošolske organizacije, – še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca po programih Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) ali Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT) in ni prejemnik javnih sredstev za sofinanciranje doktorskega študija, med katera spadajo tudi javna sredstva po javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija«. V predmetnem razpisu pomeni status mladega raziskovalca potrditev vpisa v 1., 2. ali 3. letnik podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 4. letnik podiplomskega študija po starem študijskem programu (program pred Bolonjskim študijem), pri čemer mora imeti kandidat, vpisan v stari študijski program (program pred Bolonjskim študijem), pridobljen tudi sklep senata visokošolskega zavoda o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ali znanstveni naslov magister znanosti. V predmetnem razpisu usposabljanje mladega raziskovalca pomeni usposabljanje že zaposlenega raziskovalca na delovnem mestu skladno z zgoraj navedenima kriterijema. A2: Zaposlitev raziskovalca iz raziskovalnih organizacij Sofinanciranje lahko zajema zaposlitev raziskovalca iz javnih raziskovalnih organizacij (javni raziskovalni zavodi, javni visokošolski zavodi) ter drugih zasebnih raziskovalnih in visokošolskih organizacji v Sloveniji ali zaposlitev raziskovalca iz javne ali zasebne raziskovalne organizacije v tujini, najmanj v obsegu zaposlitve s krajšim, najmanj 30% delovnim časom. Pogoj za raziskovalce iz raziskovalnih organizacij je najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali II. stopnja bolonjskega študijskega programa, dokazana predhodna zaposlitev v raziskovalni organizaciji v obdobju po objavi javnega razpisa in najmanj razvojni naziv razvijalca v evidenci RO skladno s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS (Uradni list RS, št. 126/08, 41/09, 55/11, 80/12 (4/13 – popr.)). (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o raziskovalnih nazivih ARRS). A3: Zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov iz Slovenije ali iz tujine Sofinanciranje zajema zaposlitev raziskovalcev in strokovnjakov za delo v novi RR skupini, ki imajo potrebna znanja na raziskovalnem področju nove RR skupine. Zaposlitev mora biti najmanj v obsegu zaposlitve s krajšim, najmanj 30% delovnim časom. Raziskovalec mora izpolnjevati najmanj pogoje za naziv samostojnega razvijalca v skladu s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS. A4: Zaposlitev diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študij II. ali III. stopnje bolonjskega študijskega programa v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve ter zaposlovanje brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije Sofinanciranje zajema zaposlovanje diplomantov, ki so oziroma bodo zaključili študji z zagovorom zaključne naloge v obdobju od 1. 1. 2013 do izvedene zaposlitve pri prijavitelju. Pogoj za diplomanta je II. oziroma III. stopnja bolonjskega študijskega programa ter izpolnjevanje vsaj minimalnih kazalcev za razvojni naziv razvijalec skladno s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS. V to aktivnost spada tudi zaposlovanje oseb, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj minimalne kazalce za pridobitev razvojnega naziva razvijalec skladno s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS. Zahtevani pogoj za zaposlitev brezposelne osebe je, da je na dan objave javnega razpisa prijavljena na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in do podpisa pogodbe s prijaviteljem ni sklenila pogodbe o zaposlitvi z drugim delodajalcem. Kandidat za zaposlitev mora imeti vsaj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali II. stopnjo bolonjskega študijskega programa. A5: Vključevanje že zaposlenih raziskovalcev v podjetju v novo RR skupino Sofinanciranje zajema kritje stroškov dela zaposlenih raziskovalcev v podjetju, kateri izpolnjujejo vsaj minimalne kazalce za razvojni naziv razvijalec skladno s Pravilnikom o raziskovalnih nazivih ARRS in v obsegu, s katerim so prerazporejeni na delo v novi RR skupini. Kandidat za zaposlitev mora imeti vsaj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali II. stopnjo bolonjskega študijskega programa. 5. Merila za izbor operacji in način dodeljevanja sredstev 5.1. Merila za ocenjevanje Vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, strokovna komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje in zahtevana dokazila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 5.2. Način dodeljevanja sredstev Vsako vlogo ocenita po dva ocenjevalca. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vlog na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispelih prijav za sofinanciranje izbrane vloge tistih prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po merilih dosegli višje število točk (razvrščenih po ocenah od najbolje do najslabše ocenjen), kolikor bo razpoložljivih sredstev. Če bi bili dve ali več vlog ocenjeno z isto oceno, pa obe/vse, zaradi porabe sredstev ne bi mogle biti sofinancirane, se od teh v sofinanciranje predlaga vloga, ki je bolje ocenjena v merilu 1. »Prispevek projekta k ciljem nacionalne strategije in operativnega programa«. Če se njihove ocene v tem merilu ne razlikujejo, se upoštevajo posamezne ocene pri merilih po naslednjem vrstnem redu meril: 2., 3. in 4. V primeru, da bo tudi po tej razvrstitvi več vlog z istim številom točk, za katere ne bi bilo dovolj sredstev, bo strokovna komisija na osnovi podatkov iz AJPES o dodani vrednosti na zaposlenega za leto 2012, razvrstila vloge glede na višino le te od najvišje do najnižje. V sofinanciranje se od teh vlog predlagajo vloge prijaviteljev z višjo dodano vrednostjo na zaposlenega za leto 2012. Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago prijaviteljem Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov zaobdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 9.700.000,00 EUR, in sicer: – namenska sredstva EU – ESS v višini 8.245.000,00 EUR, – slovenska udeležba v višini 1.455.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 694210 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-EU, – 698310 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13-slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež sredstev slovenske udeležbe pa 15%. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne operacije je največ do 400.000,00 EUR na prijavitelja v celotnem obdobju upravičenosti. Dinamika sofinanciranja posamezne potrjene operacije bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta namen. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklep o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do zaključka razpisa. 7. Upravičeni stroški in način financiranja 7.1. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike Javni razpis se izvaja po shemi državne pomoči za raziskave in razvoj: “Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013” (št. priglasitve: BE01-2399245-2012, datum potrditve sheme: 5. 12. 2012; trajanje sheme: do 31. 12. 2013) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči). Upravičeni so stroški temeljnih raziskav (za aktivnost A1) in industrijskih raziskav (aktivnosti A2-A5) na podlagi sheme državnih pomoči. Shema določa, da se pomoč, ki se bo dodeljevala po tej shemi, ne kumulira oziroma kombinira s katerokoli drugo državno pomočjo za isti izdatek. Operacije morajo dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh operacije in da operacije ne bi bilo mogoče izvesti brez pomoči. Operacija se zaradi tega ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva, kar pomeni, da morajo biti vse nove zaposlitve ali prezaposlitve izvedene po izdaji navedenega sklepa. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek pomoči z informacijami, s katerimi dokažejo, da jih bo pridobljena pomoč po tem razpisu spodbudila k izvajanju dodatnih aktivnosti na področju razvojno raziskovalne dejavnosti. 7.2. Upravičeni stroški Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca za polni delovni čas na letni ravni. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07, 89/09, 102/09, 103/11 in 56/12) in veljavnih cenah ARRS za leto 2013. Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na enoto na operaciji po posameznih sklopih aktivnosti ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji: »Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji.« Stroški operacije so upravičeni le pod pogojem, da: – so dejansko nastali in so neposredno povezani z izvedbo operacije, – so nastali v obdobju upravičenosti, – so izkazani v skladu z določenim standardnim obsegom stroška na enoto in Metodologijo izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji. Upravičenost stroškov upravičenci v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih rezultatih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje ter predstavljajo osnovo za določitev obsega financiranja, in z vsebinskim poročilom. Dokazila za upravičenost stroškov operacije za posamezni sklop aktivnosti so: – dokazila o zaposlitvi raziskovalcev za obdobje sofinanciranja in dokazila o izpolnjevanju pogojev za posamezno aktivnost, – dokazila o doseženih rezultatih, – vsebinsko poročilo o izvajanju in doseganju načrtovanih rezultatov programa RR skupine. Dokazila za upravičenost stroškov operacije po sklopih aktivnosti so podrobneje predstavljena v točki II.2 razpisne dokumentacije. V primeru, da upravičenci ne predložijo dokazil o upravičenosti stroškov za posamezni sklop aktivnosti, lahko ministrstvo odloči, da niso upravičeni do sredstev sofinanciranja oziroma lahko od njih zahteva vračilo že prejetih sredstev. Ob dokazilih za upravičenost stroškov za posamezni sklop aktivnosti morajo upravičenci dokazati tudi doseganje cilja javnega razpisa in podati ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo dokazilo o vpisu nove RR skupine v evidenci RO pri ARRS, v kateri so vključeni vsi raziskovalci in strokovnjaki, ki so sofinancirani iz naslova tega javnega razpisa. V vseh primerih mora biti priloženo tudi dokazilo o vpisu raziskovalca in strokovnjaka v evidenco raziskovalcev pri ARRS. V primeru, da upravičenci ne podajo dokazila o realizaciji cilja operacije, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe, saj na podlagi tega ugotavlja, da niso upravičeni do sredstev tega javnega razpisa. Določene so naslednje vrednosti standardnega obsega stroškov ter maksimalni odstotki sofinanciranja za vsako posamezno aktivnost, na enoto standardnega obsega stroška na letni ravni: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izračun obsega stroškov v finančnem načrtu operacije in vrednosti sofinanciranja so odvisne od načrta izvajanja operacije in posameznih sklopov aktivnosti in predstavljajo dejanski strošek dela vključenih raziskovalcev glede na trajanje zaposlitve (izraženo v mesecih in dnevih) v obdobju sofinanciranja. Po shemi državne pomoči davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek. 7.3. Način financiranja Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, s pogodbo o sofinanciranju določita obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih rezultatov in mejnikov pri izvajanju operacije, podanih v vlogi na javni razpis. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati dinamiko zaposlovanja ter usposabljanja raziskovalcev in strokovnjakov, ki so predmet sofinanciranja. Skrajni rok za dejanski pričetek izvajanja operacije in realizacijo vseh načrtovanih zaposlitev in prezaposlitev je šest mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. Če v roku šestih mesecev upravičenec ne poda dokazil o realiziranih zaposlitvah in prezaposlitvah, mu ministrstvo določi dodaten rok za posredovanje dokazil. V primeru, da upravičenec tudi v dodatnem roku ne poda dokazil, ministrstvo odstopi od pogodbe. Dokazila morajo izkazovati realizacijo izvedenih zaposlitev in prezaposlitev v šest mesečnem roku od podpisa pogodbe. Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od dosežnih rezultatov operacije, ki jih navede prijavitelj v svoji vlogi v Obrazec: Kazalniki načrtovanih rezultatov in učinkov ter njihove pričakovane vrednosti po izvedbi operacije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo ministrstvo izplačalo ob zaključku operacije glede na predložena dokazila o doseženih rezultatih operacije in dejanskega obsega stroškov dela. V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, ministrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Če je upravičenec prejel plačilo sredstev, za katerega se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za operacijo, izkaže, da je prejel plačilo neupravičeno ter v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Takšnemu izvajalcu se lahko onemogoči sodelovanje na razpisih ministrstva za obdobje 5 let. Ministrstvo lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije tudi v primerih, ko upravičenec zaradi razlogov, ki niso objektivne narave, zamuja pri realizaciji posameznih aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in dogovorjenega programa razvoja RR skupine v pogodbi, za več kot šest mesecev. O utemeljenosti razlogov za zamudo oziroma nedoseganje načrtovanih rezultatov odloča ministrstvo. V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo glede na pravila državnih pomoči, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 8. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2014 in 2015. Obdobje upravičenosti stroškov je od dneva izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva do 28. 2. 2015. Začetek obdobja za porabo sredstev je dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Aktivnosti posamezne operacije, sofinancirane iz naslova tega javnega razpisa, morajo biti dejansko izvedene najkasneje do 28. 2. 2015. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali do 28. 2. 2015 in izdatki upravičenca, nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, to je do 31. 3. 2015, ko je tudi zaključek operacije. Izstavljanje zahtevkov za izplačilo bo podrobneje določeno s pogodbo o sofinanciranju. 9. Veljavnost javnega razpisa Z javnim razpisom se upravičencem dodeljuje sredstva v letih 2014 in 2015. Javni razpis, izdani sklepi o dodelitvi sredstev in sklenjene pogodbe o sofinanciranju bodo zavezovale ministrstvo pod pogojem, da bo do 31. 12. 2013 sprejet Proračun oziroma Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2014, v katerem bodo zagotovljena sredstva za izpolnitev sprejetih obveznosti po tem javnem razpisu. V nasprotnem primeru bodo javni razpis in na njegovi podlagi izdani sklepi ter sklenjene pogodbe razveljavljene. 10. Ostale zahteve Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, – zagotoviti za potrebe bodočih kontrol vso dokumentacijo o projektu v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset let po izteku projekta oziroma pogodbenih obveznosti oziroma najmanj do 31. 12. 2020. Pred iztekom tega roka lahko ministrstvo ta rok podaljša. – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006, – zagotoviti vodenje stroškov projekta v svojih evidencah na ločenem stroškovnem mestu, tako, da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, – zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma, – spremljati in zagotavljati podatke o udeležencih v projektu v skladu z razčlenitvijo podano v Prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES in Uredbe 1083/2006/ES ter Navodili organa upravljanja za spremljanje po prilogi XXIII ter spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013. – upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja. Če ministrstvo v času izvajanja operacije ugotovi dvojno financiranje iz sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali pa da so mu bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, lahko le-to odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev izplačanih nepovratnih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. – zagotavljati pravilnost podatkov. V primeru, da se kadar koli izkaže, da je upravičenec posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev, ali pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek programa, je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR upravičenca do dneva vračila v Proračun Republike Slovenije. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES v predmetnem javnem razpisu niso relevantne, kot tudi ne morebitno dopolnilno financiranje. Upravičenec se strinja, da se bodo podatki o operaciji, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in upravičencih bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podrobnejše zahteve in navodila so podana v razpisni dokumentaciji. 11. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. Člani strokovne komisije pred postopkom vodenja javnega razpisa in ocenjevanja podpišejo izjavo o zaupnosti. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 12. Vloga in način prijave 12.1. Vsebina vloge Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene, v razpisni dokumentaciji navedene obrazce in priloge. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku, ki ga določi komisija (največ 15 dni). Vloge, ki ne bodo dopolnjene v tem roku, in vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 1. višine zaprošenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme vsebinsko spreminjati. 12.2. Način prijave Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na sprednji strani označena z oznako »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis KROP 13« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v roku, ki je naveden v 13. točki tega javnega razpisa. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene. Vrnjene bodo prijavitelju. Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki je sestavni del vloge, naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladja med obema vrstama dokumentov je vloga neustrezna oziroma se med obema vrstama dokumentov upošteva pisna oblika prejetih dokumentov, prijavitelj pa je dolžan dostaviti popravljene elektronske dokumente. Podjetje se lahko prijavi na razpis samo z eno vlogo. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. 13. Rok za oddajo in datum odpiranja vlog Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 11. 10. 2013. Predvideno je eno odpiranje vlog javnega razpisa. Odpiranje prispelih vlog zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih ministrstva in sicer 16. 10. 2013. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. 14. Obveščanje o izboru O dodelitvi sredstev odloči minister s sklepom. Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 30 dneh od prejema sklepa o izboru vloži tožbo na Upravno sodišče RS. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev. 15. Razpisna dokumentacija Vsa dokumentacija, besedilo razpisa in obrazci ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani: www.mgrt.gov.si (javni razpisi). Minister lahko spremeni ali prekliče javni razpis. 16. Dodatne informacije: uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta mag. Marta Slokar, tel. 01/400-31-27 in Simona Cetin tel. 01/400-33-37, vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte: KROP13.mgrt@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo