Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2797. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto, stran 8672.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. redni seji dne 11. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto
1. člen
V šestem členu Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 62/10 – v nadaljevanju odlok) se dopolni Preglednica 1 tako, da se glasi:
Preglednica 1
+--------------------------------------------------+------------+
|         Vrsta objekta          |  Faktor  |
|                         | dejavnosti |
+--------------------------------------------------+------------+
|stavbe za promet in stavbe za izvajanje      |  0,70  |
|elektronskih komunikacij – CC-SI: 124 *      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|stavbe splošnega družbenega pomena – CC-SI: 126  |  0,70  |
+--------------------------------------------------+------------+
|rezervoarji, silosi in skladišča. CC-SI: 12520  |  0,70  |
+--------------------------------------------------+------------+
|druge nestanovanjske stavbe – CC-SI: 127, razen  |  0,70  |
|stavbe za spravilo pridelka – zidanice – CC-SI:  |      |
|12713                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|gradbeni inženirski objekti – CC-SI: 2      |  0,70  |
+--------------------------------------------------+------------+
|stanovanjske stavbe za posebne namene – CC-SI:  |  0,90  |
|11300                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|enostanovanjske stavbe – CC-SI: 1110       |  1,00  |
+--------------------------------------------------+------------+
|stavbe za druge storitvene dejavnosti – CC-SI:  |  1,10  |
|12304                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|stavbe javne uprave – CC-SI: 12201        |  1,10  |
+--------------------------------------------------+------------+
|industrijske stavbe in skladišča – CC-SI: 125,  |  1,10  |
|razen rezervoarji, silosi in skladišča – CC-SI:  |      |
|12520                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 1121       |  1,10  |
+--------------------------------------------------+------------+
|stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji CC- |  1,20  |
|SI: 11222                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|tri in večstanovanjske stavbe – CC-SI: 11221   |  1,30  |
+--------------------------------------------------+------------+
|gostinske stavbe CC-SI: 121            |  1,30  |
+--------------------------------------------------+------------+
|upravne in pisarniške stavbe CC-SI: 122, razen  |  1,30  |
|stavb javne uprave – CC-SI: 12201         |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti |  1,30  |
|CC-SI: 123, razen stavbe za druge storitvene   |      |
|dejavnosti CC-SI: 12304              |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|stavbe za spravilo pridelka – zidanice – CC-SI:  |  1,30  |
|12713                       |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|ostale vrste stavb                |  1,30  |
+--------------------------------------------------+------------+
2. člen
V 16. členu odloka se dodajo novi peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»V primeru, ko plačilo komunalnega prispevka znaša več kot 10.000,00 EUR in manj kot 50.000,00 EUR, je možno obročno plačilo komunalnega prispevka v največ dveh enakih obrokih, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v šestih mesecih od izdaje odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
V primeru, ko plačilo komunalnega prispevka znaša od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR, je možno obročno plačilo komunalnega prispevka v največ štirih enakih obrokih, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v 1 (enem) letu od izdaje odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
V primeru, ko plačilo komunalnega prispevka presega 150.000,00 EUR, je možno obročno plačilo komunalnega prispevka v največ osmih enakih obrokih, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v 2 (dveh) letih od izdaje odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
Investitor na vlogi za odmero komunalnega prispevka navede ali želi plačilo v enkratnem znesku ali plačilo v obrokih. Svojo odločitev lahko spremeni še v fazi postopka za odmero komunalnega prispevka. O obročnem plačevanju, plačilnih rokih, številu obrokov in zavarovanju plačila iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena se odloči v odločbi, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave po plačilu celotnega komunalnega prispevka oziroma v primeru obročnega plačevanja po plačilu prvega obroka, katerega zapadlost je v 30. dneh od vročitve odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek in predložitvi zavarovanja za plačila obrokov iz petega, šestega in sedmega odstavka tega člena.
Preostale obroke zavezanec zavaruje z nepreklicno brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2010
Novo mesto, dne 11. julija 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.