Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2796. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo, stran 8672.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 4. izredni seji dne 29. 8. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli Naklo
1. Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih javnega zavoda Osnovna šola Naklo na otroka mesečno znašajo:
+-----------------+---------+-------------+-----------+---------+
|program     | stroški |  stroški  | stroški |  cena |
|         | dela  |materiala in |  živil  |     |
|         |     | storitev  |      |     |
+-----------------+---------+-------------+-----------+---------+
|prvo starostno  | 321,28 |  19,42  |  26,00  | 366,70 |
|obdobje     |     |       |      |     |
+-----------------+---------+-------------+-----------+---------+
|kombinirani   | 260,59 |  19,42  |  26,00  | 306,01 |
|oddelek, oddelek |     |       |      |     |
|3–4 leta     |     |       |      |     |
+-----------------+---------+-------------+-----------+---------+
|drugo starostno | 217,92 |  19,42  |  26,00  | 263,34 |
|obdobje     |     |       |      |     |
+-----------------+---------+-------------+-----------+---------+
2. Cene veljajo od 1. 9. 2013.
3. Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Starši pri tem plačajo rezervacijo v višini 40 % od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
4. Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih dni). Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti.
5. Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega potrdila upošteva, kadar je otrok odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila programa vrtca.
6. Znižano plačilo zaradi začasnega izpisa (rezervacije) in bolniške odsotnosti otroka ne velja v primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
7. Določbe od 3. do 6. točke tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za starše oziroma skrbnike otrok, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Naklo in za katere je Občina Naklo po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca.
8. Zaradi znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja v času letnih počitnic in med prazniki lahko poslujejo le posamezne enote.
9. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 602-0010/2013
Naklo, dne 29. avgusta 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.