Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2794. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE 01/1, stran 8667.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica sprejema
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CE 01/1
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C je bil sprejet v letu 2009 (Uradni list RS, št. 81/09), z namenom oživitve in ureditve mestnega jedra. Za konkretizacijo rešitev javnega in zasebnega interesa v osrednjem delu Cerknice je bilo nujno izdelati kompleksen izvedbeni načrt. Obravnavano območje je namreč osrednji del občinskega središča mesta Cerknice z zgodovinskim jedrom, centralnimi površinami z javnimi objekti ter relativno gostimi in raznolikimi stanovanjskimi površinami. Območje je vpeto od Tabora z osrednjo cerkvijo do struge Cerkniščice. Čez ta osrednji del potekata tudi glavni prometni tranzitni žili, in sicer iz smeri Rakeka proti Grahovemu in Rakitni.
(2) Konceptualno akt še vedno predstavlja kvalitetno osnovo za ureditve mestne jedra, potreben pa je manjših korekcij predvsem glede na izdelano prometno študijo za mesto Cerknica in sprememb področne zakonodaje.
2. člen
(območje urejanja in predmet SD OPPN CE 01/1)
(1) Območje OPPN se ne spreminja in obsega enoto urejanja prostora CE 01/1, ki je definirana v Odloku o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12). Sprememba imena območja sledi spremembi imena enote urejanja prostora v sprejetem hirarhično višjem dokumentu (OPN Občine Cerknica).
Meja OPPN Center Cerknica poteka: na vzhodni strani meji območje na Cesto v Dolenjo vas, se mimo poslovne stavbe Mercatorja naveže na cesto v Videm, nato meja zaokroži območje okrog župnišča, na severni strani poteka meja območja po Notranjski cesti, na vzhodnem delu poteka meja po Gerbičevi ulici, na jugu pa poteka meja po desnem bregu Cerkniščice. Površina obravnavanega območja znaša cca 12.7 ha, ki se v celoti nahaja v k.o. Cerknica.
(2) Predmet sprememb so korekcije tekstualnega in grafičnega dela odloka. Spremembe se nanašajo predvsem na izdelano prometno študijo za mesto Cerknica. Druge predvidene spremembe sledijo spremembam področne zakonodaje (pomožni objekti) ter odpravljajo druge nedoslednosti, ki so se pokazale kot potrebne skozi implementacijo dokumenta.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za SD OPPN CE 01/1 se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, prometne študije, javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Uporabi se tudi obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 10 dni
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30 dni
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 10 dni
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na OS 5 dni
7. faza – izdelava predloga, 10 dni
8. faza – pridobivanje mnenj 30 dni
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS, predstavitev na OS 20 dni
10. faza – priprava končnega akta 10 dni
11. faza – objava v Uradnem listu RS.
(2) Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo SD OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
3. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
4. lokalno cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
5. državno cestno omrežje
Ministratvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana
6. telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
7. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
8. Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
Krajevna skupnost Cerknica.
(2) Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Finančna sredstva za pripravo SD OPPN CC bo pripravljavec zagotovil v poračunu Občine Cerknica razporejena na proračunski leti 2013 in 2014.
8. člen
(uveljavitev in objava sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 350-1/2013
Cerknica, dne 21. avgusta 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.