Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2790. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin, stran 8662.

Za izvrševanje Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) in Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO–1) ter v zvezi z drugim odstavkom 42. člena in devetim odstavkom 76. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05, 95/07, 36/09 in 38/12), 28. členom Pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/08 in 3/10), petim odstavkom 2. člena Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05 in 104/09), drugim odstavkom 4. člena Pravilnika o pomorskih knjižicah (Uradni list RS, št. 5/02, 96/03 in 80/07) in prvim odstavkom 16. člena Pravilnika o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06 in 27/13) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin
1. člen
V Pravilniku o višini pristojbine za opravljanje izpitov, izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo ter stroških tiskovin (Uradni list RS, št. 14/07 in 116/08) se v 4. členu za besedo »predmetu« doda besedilo »ali izpit iz posameznega predmeta«.
2. člen
V prvem odstavku 10. člena se število »39« nadomesti s številom »51«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Cena vpisnega lista za čoln je 3,60 EUR.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-91/2013/15
Ljubljana, dne 14. avgusta 2013
EVA 2013-2430-0024
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor