Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2786. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, stran 8649.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1. člen
V Sklepu o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/12 in 44/13) se v 2. členu v 2. točki za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– predsednika računskega sodišča,«.
V 4. točki se za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije,«.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Protokol pripravi celovit letni načrt dela, predvidi število in vrsto protokolarnih dogodkov ter skrbi za njihovo strokovno izvedbo na podlagi:
– enotnega načrta mednarodnih obveznosti, ki ga do konca leta za prihodnje leto sprejme Vlada Republike Slovenije, pri čemer število državniških obiskov v Republiki Sloveniji praviloma ne preseže treh v enem letu, in
– okvirnih programov načrtovanih obiskov v Republiki Sloveniji in drugih predvidenih protokolarnih dogodkov za naslednje leto, v katerih uresničevanje se vključuje Protokol, o katerih pooblaščeni predstavniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in Računskega sodišča Republike Slovenije do 1. decembra tekočega leta pisno obvestijo Protokol.«.
3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gostitelj ob obisku šefa države v Republiki Sloveniji je predsednik Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade je predsednik Vlade Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika državnega sveta ali senata je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika ustavnega sodišča je predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika vrhovnega sodišča je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku varuha človekovih pravic je varuh človekovih pravic Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika računskega sodišča je predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije.«.
4. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
»15.a člen
Predsednika računskega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od namestnikov predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.«.
5. člen
V 18. členu se za devetim odstavkom doda novi deseti odstavek, ki se glasi:
»Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika računskega sodišča v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Računskega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
6. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve (v nadaljnjem besedilu: Koordinacijski odbor) usklajuje organizacijo proslav ob državnih praznikih in sodeluje pri počastitvah obletnic pomembnih političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter ob drugih prireditvah državnega pomena.«.
V 36., 37., 38. in 39. členu se besedilo »Koordinacijski odbor za državne proslave« nadomesti z besedilom »Koordinacijski odbor« v ustreznih sklonih.
7. člen
Četrti odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na državne proslave ob dnevu državnosti ter ob dnevu samostojnosti in enotnosti se vedno vabijo člani Predsedstva Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in Skupščine Republike Slovenije iz časov osamosvojitev, ki imajo na državni proslavi strnjen sedežni red.«.
8. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
Objekte, ki jih upravlja Javni gospodarski zavod za protokolarne storitve Republike Slovenije, v skladu s predpisi o ustanovitvi in delovanju navedenega zavoda, praviloma prednostno uporabljajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, podpredsedniki Vlade Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije in ministri v Vladi Republike Slovenije. Objekte lahko uporabljajo tudi drugi, in sicer za protokolarne, reprezentančne in druge namene s področja delovanja državnih organov Republike Slovenije. Če državni organi Republike Slovenije ne organizirajo protokolarnih dogodkov v svojih poslopjih, jih praviloma morajo načrtovati in izvesti v drugih objektih v upravljanju navedenega javnega zavoda in za opravljeno storitev plačati ceno po veljavnem ceniku. Objekte v upravljanju navedenega javnega zavoda morajo organi državne uprave praviloma uporabljati tudi za nastanitev svojih gostov, če se stroški nastanitve krijejo iz državnega proračuna.«.
9. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»56. člen
Stroške, ki nastanejo pri opravljanju protokolarnih nalog, razen stroškov za protokolarna darila ob upoštevanju 27. člena tega sklepa ter stroškov dnevnic, nočitev in potnih stroškov zaposlenih v Protokolu, poravnajo uporabniki ali naročniki iz sredstev svojega finančnega načrta. Za naročnika ali uporabnika se štejejo naslednji organi: Urad predsednika Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.«.
10. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.
Končna določba
11. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2013
Ljubljana, dne 12. septembra 2013
EVA 2013-1512-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost