Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2011 z dne 16. 9. 2011

Kazalo

3127. Pravilnik o premični tlačni opremi, stran 9590.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o premični tlačni opremi
I. PODROČJE UPORABE
1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravilnik določa podrobna pravila v zvezi s premično tlačno opremo.
(2) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo 2010/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2010 o premični tlačni opremi ter o razveljavitvi direktiv Sveta 76/767/EGS, 84/525/EGS, 84/526/, 84/527/EGS in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 1999/36/ES (UL L št. 165 z dne 30. 6. 2010, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/35/ES).
(3) Ta pravilnik se uporablja za:
a. novo premično tlačno opremo, opredeljeno v prvi alinei 2. člena tega pravilnika, ki nima nameščenih oznak skladnosti, predpisanih v Direktivi 84/525/EGS z dne 17. septembra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic o jeklenih plinskih jeklenkah iz celega (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 84/525/EGS), Direktivi 84/526/EGS z dne 17. septembra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic o plinskih jeklenkah iz nelegiranega aluminija in aluminijeve zlitine iz celega (v nadaljnjem besedilu Direktiva 84/526/EGS), Direktivi 84/527/EGS z dne 17. septembra 1984 o približevanju zakonodaje držav članic o varjenih plinskih jeklenkah iz nelegiranega jekla (v nadaljnjem besedilu Direktiva 84/527/EGS) ali Direktivi 1999/36/ES z dne 29. aprila 1999 o premični tlačni opremi (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 1999/36/ES), z namenom zagotavljanja dostopnosti opreme na trgu,
b. premično tlačno opremo, opredeljeno v prvi alinei 2. člena tega pravilnika, ki ima nameščene oznake skladnosti, predpisane v tem pravilniku ali v Direktivi 84/525/EGS, Direktivi 84/526/EGS, Direktivi 84/527/EGS ali Direktivi 1999/36/ES, z namenom zagotavljanja rednih pregledov, vmesnih pregledov, izrednih pregledov in uporabe opreme,
c. premično tlačno opremo, opredeljeno v prvi alinei 2. člena tega pravilnika, ki nima nameščenih oznak skladnosti, predpisanih v Direktivi 84/525/EGS, Direktivi 84/526/EGS, Direktivi 84/527/EGS ali Direktivi 1999/36/ES, z namenom ponovnega ugotavljanja skladnosti.
(4) Ta pravilnik se ne uporablja za premično tlačno opremo, ki je bila dana na trg pred uveljavitvijo Pravilnika o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04, 138/06 in 17/10 – ZTZPUS-1) in za katero ni bilo opravljeno ponovno ugotavljanje skladnosti.
(5) Ta pravilnik se ne uporablja za premično tlačno opremo, ki se uporablja izključno za prevoz nevarnega blaga med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in tretjimi državami.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
– »Premična tlačna oprema« pomeni:
a. vse tlačne posode, njihove ventile in drug pribor po Zakonu o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09 in 97/10; v nadaljnjem besedilu: ZPNB);
b. cisterne, baterijska vozila/vagone, večprekatne plinske posode, njihove ventile in drug ustrezni pribor iz ZPNB ter kadar se oprema iz točk a. ali b. uporablja za prevoz nevarnih snovi, določenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika ali prevoz plinov razreda 2, razen plinov in blaga s števkama 6 in 7 v klasifikacijski kodi. Premična tlačna oprema zajema tudi plinske kartuše (UN št. 2037), ne zajema pa aerosolov (UN št. 1950), odprtih kriogenih posod, vsebnikov za dihalne aparate in gasilne aparate (UN št. 1044) ter premične tlačne opreme, izvzete iz ZPNB.
– »Priloge k ZPNB« pomenijo poglavje I.1 Priloge I, poglavje II.1 Priloge II in poglavje III.1 Priloge III ZPNB.
– »Dajanje na trg« pomeni dejanje, s katerim postane premična tlačna oprema dostopna na trgu EU.
– »Dostopnost na trgu« pomeni vsako dobavo premične tlačne opreme za distribucijo ali uporabo na trgu EU v okviru gospodarske dejavnosti ali javne službe bodisi odplačno ali neodplačno.
– »Uporaba« pomeni polnjenje, začasno hranjenje, povezano s prevozom, praznjenje in ponovno polnjenje premične tlačne opreme.
– »Umik« pomeni vsak ukrep za preprečitev dostopnosti premične tlačne opreme na trgu ali njene uporabe.
– »Odpoklic« pomeni vsak ukrep za vrnitev premične tlačne opreme, ki je bila že dostopna končnemu uporabniku.
– »Proizvajalec« pomeni samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki proizvod izdeluje ali se zanj načrtuje ali izdeluje in ki ga trži pod svojim imenom in blagovno znamko.
– »Pooblaščeni zastopnik« pomeni pravno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v EU, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge.
– »Uvoznik« pomeni pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v EU, ki da premično tlačno opremo ali njene dele iz tretje države na trg EU.
– »Distributer« pomeni pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v EU, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki da premično tlačno opremo ali njene dele na trg.
– »Lastnik« pomeni pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v EU, ki ima v lasti premično tlačno opremo.
– »Uporabnik« pomeni samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v EU, ki uporablja premično tlačno opremo.
– »Gospodarski subjekt« pomeni proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika, distributerja, lastnika ali upravljavca, ki sodeluje v gospodarski dejavnosti ali dejavnosti javne službe bodisi odplačno ali neodplačno.
– »Ugotavljanje skladnosti« pomeni ugotavljanje in postopke ugotavljanja skladnosti, določene v prilogah k ZPNB.
– »Oznaka »pi« pomeni oznako, ki kaže, da je premična tlačna oprema skladna z ustreznimi zahtevami o skladnosti, določenimi v prilogah k ZPNB in v tem pravilniku.
– »Ponovno ugotavljanje skladnosti« pomeni postopke, ki se opravljajo na zahtevo lastnika ali uporabnika, za naknadno ugotovitev skladnosti premične tlačne opreme, ki je bila izdelana in dana na trg pred začetkom izvajanja ZPNB.
– »Redni pregled« pomeni redni pregled in postopke, ki urejajo redne preglede, določene v prilogah k ZPNB.
– »Vmesni pregled« pomeni vmesni pregled in postopke, ki urejajo vmesne preglede, določene v prilogah k ZPNB.
– »Izredni pregled« pomeni izredne preglede in postopke, ki urejajo izredne preglede, določene v prilogah k ZPNB.
– »Nacionalni akreditacijski organ« pomeni edini verodostojni organ, ki opravlja akreditiranje po pooblastilu države.
– »Akreditacija« pomeni potrditev akreditacijskega organa, da priglašeni organ izpolnjuje zahteve iz drugega odstavka 1.8.6.8 priloge ZPNB.
– »Priglasitveni organ« pomeni organ, ki ga imenuje država članica v skladu s 17. členom tega pravilnika.
– »Priglašeni organ« pomeni organ za preglede, ki izpolnjuje zahteve, določene v prilogah k ZPNB, in pogoje, določene v 19. členu tega pravilnika, ter je priglašen v skladu z 21. členom tega pravilnika.
– »Priglasitev« pomeni postopek podelitve statusa priglašenega organa organu za pregled, vključno z obvestitvijo Evropske komisije in držav članic EU o tem.
– »Nadzor trga« pomeni dejavnosti in ukrepe, s katerimi organ, pristojen za nadzor premične tlačne opreme v prometu in prevozu (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), zagotavlja, da premična tlačna oprema v svojem življenjskem ciklu izpolnjuje zahteve iz ZPNB in tega pravilnika ter da ne ogroža zdravja, varnosti in drugih vidikov zaščite javnega interesa.
3. člen
(dodatne zahteve)
Dodatne zahteve za uporabo vsebnikov utekočinjenega naftnega plina so posebej predpisane s predpisi o utekočinjenem naftnem plinu.
II. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
4. člen
(obveznosti proizvajalcev)
(1) Proizvajalci morajo pri dajanju svoje premične tlačne opreme na trg zagotoviti, da je bila oprema načrtovana, izdelana in dokumentirana v skladu z zahtevami iz prilog k ZPNB in tega pravilnika.
(2) Če je bila skladnost premične tlačne opreme z ustreznimi zahtevami dokazana s postopkom ugotavljanja skladnosti, določenem v prilogah k ZPNB in s tem pravilnikom, proizvajalci namestijo oznako »pi« v skladu s 15. členom tega pravilnika.
(3) Proizvajalci hranijo tehnično dokumentacijo, opredeljeno v prilogah k ZPNB. Dokumentacija se hrani za obdobje, določeno v navedenih prilogah.
(4) Proizvajalci, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k ZPNB ali tem pravilnikom morajo nemudoma z ustreznimi korektivnimi ukrepi zagotoviti skladnost premične tlačne opreme ali pa tako opremo umakniti ali odpoklicati. Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, morajo proizvajalci poleg tega o tem nemudoma obvestiti pristojne organe ter v obvestilu navesti zlasti neskladnosti in morebitne opravljene korektivne ukrepe.
(5) Proizvajalci morajo dokumentirati vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.
(6) Proizvajalci morajo na utemeljeno zahtevo pristojnih organov slednjim zagotoviti vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v slovenskem ali drugem jeziku, ki ga pristojni organ brez težav razume. Na zahtevo pristojnega organa morajo sodelovati pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg.
(7) Proizvajalci morajo posredovati uporabniku samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k ZPNB in tem pravilnikom.
5. člen
(pooblaščeni zastopniki)
(1) Proizvajalci lahko s pisnim pooblastilom določijo pooblaščenega zastopnika razen za obveznosti iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Pooblaščeni zastopnik lahko opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga je prejel od proizvajalca. Pooblaščeni zastopnik mora opravljati najmanj naslednje:
– hraniti tehnično dokumentacijo in jo na zahtevo posredovati pristojnim organom vsaj v obdobju, ki je v prilogah k ZPNB določeno za proizvajalce;
– na utemeljeno zahtevo pristojnega organa posredovati organu vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v slovenskem ali drugem jeziku, ki ga pristojni organ brez težav razume;
– na zahtevo pristojnega organa sodelovati pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema v okviru pooblastila.
(3) Ime in naslov pooblaščenega zastopnika morata biti navedena na potrdilu o skladnosti, določenem v prilogah k ZPNB.
(4) Pooblaščeni zastopnik mora uporabniku posredovati samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k ZPNB in tem pravilnikom.
6. člen
(obveznosti uvoznikov)
(1) Uvozniki smejo dati na trg le premično tlačno opremo, ki je skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom.
(2) Preden uvozniki dajo premično tlačno opremo na trg, morajo zagotoviti:
– da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti;
– da je proizvajalec sestavil tehnično dokumentacijo;
– da ima premična tlačna oprema nameščeno oznako »pi« in
– da ji je priloženo potrdilo o skladnosti, določeno v prilogah k ZPNB in tem pravilniku.
(3) Če uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom, premične tlačne opreme ne da na trg. Poleg tega v primeru, da premična tlačna oprema predstavlja tveganje, uvoznik o tem nemudoma obvesti proizvajalca in pristojni organ. Če ime uvoznika in njegov naslov za stike nista navedena na potrdilu o skladnosti, določenem v prilogah k ZPNB in tem pravilniku, ju mora uvoznik priložiti potrdilu o skladnosti premične tlačne opreme.
(4) Uvozniki morajo zagotoviti, da v času, v katerem odgovarjajo za premično tlačno opremo, pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrozijo skladnosti opreme z zahtevami iz prilog k ZPNB.
(5) Uvozniki, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom, morajo nemudoma z ustreznimi korektivnimi ukrepi zagotoviti skladnost premične tlačne opreme ali pa tako opremo umakniti ali odpoklicati. Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, morajo uvozniki o tem nemudoma obvestiti proizvajalca in pristojne organe. V obvestilu morajo navesti zlasti neskladnosti in morebitne opravljene korektivne ukrepe.
(6) Uvozniki morajo dokumentirati vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.
(7) Uvozniki morajo vsaj v obdobju, ki je v prilogah k ZPNB določeno za proizvajalce, hraniti kopijo tehnične dokumentacije in zagotoviti, da je tehnična dokumentacija dostopna pristojnim organom na njihovo zahtevo.
(8) Na zahtevo pristojnih organov morajo uvozniki zagotoviti vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v slovenskem jeziku ali jeziku, ki ga organ brez težav razume. Na zahtevo pristojnega organa mora uvoznik sodelovati pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg.
(9) Uvozniki morajo uporabnikom posredovati samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k ZPNB in tem pravilniku.
7. člen
(obveznosti distributerjev)
(1) Distributerji smejo dati na trg le premično tlačno opremo, ki je skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom. Pred dajanjem premične tlačne opreme na trg morajo distributerji preveriti, ali ima premična tlačna oprema oznako »pi« in ali sta ji priložena potrdilo o skladnosti ter naslov za stike iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Če distributer meni ali utemeljeno domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom, premične tlačne opreme ne sme dati na trg. Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, mora distributer o tem obvestiti proizvajalca in uvoznika ter pristojni organ.
(3) Distributerji morajo zagotoviti, da v času, v katerem odgovarjajo za premično tlačno opremo, pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrozijo skladnosti opreme z zahtevami iz prilog k ZPNB.
(4) Distributerji, ki menijo ali utemeljeno domnevajo, da premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg, ni skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom, morajo z ustreznimi korektivnimi ukrepi nemudoma zagotoviti skladnost premične tlačne opreme ali pa tako opremo umakniti ali odpoklicati. Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, morajo distributerji nemudoma obvestiti proizvajalca, uvoznika in pristojne organe ter v obvestilu navesti zlasti neskladnosti in morebitne opravljene korektivne ukrepe.
(5) Distributerji morajo dokumentirati vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.
(6) Na zahtevo pristojnih organov morajo distributerji zagotoviti vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti premične tlačne opreme v slovenskem jeziku ali jeziku, ki ga pristojni organ brez težav razume. Na zahtevo pristojnega organa mora distributer sodelovati pri kateri koli dejavnosti, katere cilj je preprečiti tveganje, ki ga povzroča premična tlačna oprema, ki so jo dali na trg.
(7) Distributerji morajo uporabnikom posredovati samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k ZPNB in tem pravilniku.
8. člen
(obveznosti lastnikov)
(1) Če lastnik utemeljeno domneva, da premična tlačna oprema ni skladna s prilogami k ZPNB in tem pravilnikom, vključno z zahtevami glede rednih pregledov, premične tlačne opreme ne sme dati na razpolago, dokler ni usklajena. Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, mora lastnik o tem nemudoma obvestiti proizvajalca ali uvoznika ali distributerja ter pristojni organ.
(2) Lastniki morajo dokumentirati vse primere neskladnosti in korektivnih ukrepov.
(3) Lastniki morajo zagotoviti, da v času, v katerem odgovarjajo za premično tlačno opremo, pogoji skladiščenja in prevoza ne ogrozijo skladnosti opreme z zahtevami iz prilog k ZPNB in tega pravilnika.
(4) Lastniki morajo posredovati uporabnikom samo podatke, ki so skladni z zahtevami, določenimi v prilogah k ZPNB in tem pravilniku.
(5) Ta člen se ne uporablja za fizične osebe, ki nameravajo prenosno tlačno opremo uporabiti ali jo uporabljajo za svojo osebno ali domačo uporabo ali za svoje prostočasne ali športne dejavnosti.
9. člen
(obveznosti uporabnikov)
(1) Uporabniki smejo uporabljati samo premično tlačno opremo, ki je skladna z zahtevami iz prilog k ZPNB in tega pravilnika.
(2) Če premična tlačna oprema predstavlja tveganje, mora uporabnik o tem obvestiti lastnika in pristojni organ.
10. člen
(obveznosti proizvajalcev, ki veljajo za uvoznike in distributerje)
Uvoznik ali distributer se za namene tega pravilnika obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalcev iz 4. člena tega pravilnika, če da na trg premično tlačno opremo pod svojim imenom ali svojo blagovno znamko ali če spremeni premično tlačno opremo, ki je že na trgu, na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev.
11. člen
(identifikacija gospodarskih subjektov)
Na zahtevo pristojnega organa mora gospodarski subjekt najmanj za obdobje zadnjih desetih let navesti:
– gospodarske subjekte, ki jim je dobavil premično tlačno opremo in
– gospodarske subjekte, ki so mu dobavili premično tlačno opremo.
III. SKLADNOST PREMIČNE TLAČNE OPREME
12. člen
(skladnost premične tlačne opreme in njeno ugotavljanje)
(1) Premična tlačna oprema iz a. točke tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika mora izpolnjevati ustrezne zahteve glede ugotavljanja skladnosti, rednih pregledov, vmesnih pregledov in izrednih pregledov iz prilog k ZPNB ter iz III. in IV. poglavja tega pravilnika.
(2) Premična tlačna oprema iz b. točke tretjega odstavka 1. člena mora izpolnjevati tehnične zahteve iz dokumentacije, po kateri je bila izdelana. Na opremi se opravljajo redni pregledi, vmesni pregledi in izredni pregledi v skladu s prilogami k ZPNB in zahtevami iz III. in IV. poglavja tega pravilnika.
(3) Za snemljive dele premične tlačne opreme, ki jo je mogoče ponovno napolniti, se lahko opravi ločeno ugotavljanje skladnosti.
13. člen
(ponovno ugotavljanje skladnosti)
(1) Ponovno ugotavljanje skladnosti premične tlačne opreme iz c. točke tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika, ki je bila izdelana in dana v uporabo pred uveljavitvijo Pravilnika o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04, 138/06 in 17/10 – ZTZPUS-1), se opravlja po postopku ponovnega ugotavljanja skladnosti, določenem v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Oznaka »pi« se namesti v skladu s Prilogo 2.
14. člen
(splošna načela oznake »pi«)
(1) Oznako »pi« namešča izključno proizvajalec ali pa se pri ponovnem ugotavljanju skladnosti namesti v skladu s Prilogo 2. Pri plinskih vsebnikih, ki so skladni z Direktivo 84/525/EGS, Direktivo 84/526/EGS, Direktivo 84/527/EGS ali Direktivo1999/36/ES, se oznaka »pi« namesti pod nadzorom priglašenega organa.
(2) Oznaka »pi« se sme namestiti samo na premično tlačno opremo, ki izpolnjuje:
– zahteve glede ugotavljanja skladnosti iz prilog k ZPNB in tega pravilnika ali
– zahteve glede ponovnega ugotavljanja skladnosti iz 13. člena tega pravilnika.
(3) Z namestitvijo oznake »pi« proizvajalec prevzame odgovornost za skladnost premične tlačne opreme z vsemi veljavnimi zahtevami iz prilog k ZPNB in tega pravilnika.
(4) Za namene tega pravilnika je oznaka »pi« edina oznaka, ki dokazuje skladnost premične tlačne opreme z vsemi veljavnimi zahtevami iz prilog k ZPNB in tega pravilnika.
(5) Namestitev oznak, znakov in napisov na premično tlačno opremo, ki bi tretjo osebo lahko zavedle glede pomena in oblike oznake »pi«, je prepovedana. Morebitne druge oznake na premični tlačni opremi ne smejo ovirati vidnosti, čitljivosti in pomena oznake »pi«.
(6) Snemljivi deli prenosne tlačne opreme z neposrednimi varnostnimi funkcijami morajo imeti oznake »pi«.
15. člen
(pravila in pogoji namestitve oznake »pi«)
(1) Oznaka »pi« vsebuje naslednji simbol in ima naslednjo obliko:
(2) Najmanjša višina oznake »pi« je 5 mm. Pri premični tlačni opremi premera do vključno 140 mm je najmanjša višina oznake »pi« 2,5 mm.
(3) Oznaka upošteva grafična razmerja, podana na sliki v prvem odstavku tega člena. Mreža ni sestavni del oznake.
(4) Oznaka »pi« se namesti vidno, čitljivo in trajno na premično tlačno opremo ali na njeno tablico s podatki ter na vse snemljive dele premične tlačne opreme z neposrednimi varnostnimi funkcijami.
(5) Oznaka »pi« se namesti na premično tlačno opremo in na snemljive dele premične tlačne opreme z neposrednimi varnostnimi funkcijami, preden se oprema ali snemljivi deli dajo na trg.
(6) Za oznako »pi« je navedena identifikacijska številka priglašenega organa, ki je sodeloval pri pregledih in preskusih.
(7) Identifikacijsko številko namesti priglašeni organ ali po njegovih navodilih proizvajalec.
(8) Oznako datuma rednega pregleda spremlja identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za redne preglede.
(9) Na plinske jeklenke, ki so bile označene skladno s Pravilnikom o plinskih jeklenkah iz nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin iz celega (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1), Pravilnikom o jeklenih plinskih jeklenkah iz celega (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) ali Pravilnikom o varjenih plinskih jeklenkah iz nelegiranega jekla (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) in niso imele nameščene oznake »pi«, se po prvem rednem pregledu, opravljenem v skladu s tem pravilnikom, pred identifikacijsko številko odgovornega priglašenega organa namesti oznaka »pi«.
16. člen
(prosti pretok premične tlačne opreme)
Pristojni organi ne smejo omejiti ali ovirati prostega pretoka, dajanja na trg ali uporabe premične tlačne opreme, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, razen če pred tem izvedejo postopke v skladu z določili 27. in 28. člena tega pravilnika.
IV. PRIGLASITVENI ORGANI IN PRIGLAŠENI ORGANI
17. člen
(priglasitveni organi)
Postopek določitve in priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov izvaja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje skladnosti.
18. člen
(obveznosti informiranja za priglasitveni organ)
Za namene tega pravilnika ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti in spremljanje priglašenih organov ter o kakršni koli spremembi v zvezi s tem.
19. člen
(zahteve za priglašene organe)
(1) Za namene priglasitve mora priglašeni organ izpolnjevati zahteve iz prilog k ZPNB in tega pravilnika ter imeti odločbo, izdano v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje skladnosti.
(2) Priglašeni organ mora biti pravna oseba.
(3) Priglašeni organ mora sodelovati pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje priglašenih organov, ustanovljene po 29. členu Direktive 2010/35/ES, ali poskrbeti, da je njegovo osebje za ugotavljanje skladnosti obveščeno o omenjenih dejavnostih ter da se odločbe in dokumenti, ki izhajajo iz rezultatov dela te skupine, uporabljajo kot splošne smernice.
20. člen
(zahteva za priglasitev)
(1) Vlogo za priglasitev Evropski komisiji organ za ugotavljanje skladnosti vloži na ministrstvo.
(2) Vlogi mora biti priloženo:
– opis postopkov, povezanih z ugotavljanjem skladnosti, rednimi pregledi, vmesnimi pregledi, izrednimi preverjanji in ponovnim ugotavljanjem skladnosti;
– opis tehničnih pregledov in preskusov metod, povezanih s prejšnjo točko;
– opis premične tlačne opreme, glede katere organ izvaja svojo pristojnost in
– potrdilo o akreditaciji, ki ga je izdala Slovenska akreditacija, ki potrjuje, da organ za pregled izpolnjuje zahteve iz 19. člena tega pravilnika.
21. člen
(priglasitveni postopek)
(1) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje skladnosti, priglasi tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 19. člena tega pravilnika.
(2) Priglasitev vključuje podatke, zahtevane v skladu z drugim odstavkom 20. člena tega pravilnika.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa po pridobitvi identifikacijske številke, ki jo izda Evropska komisija.
(4) Interni pregledi vložnika, kakor so opredeljeni v prilogah k ZPNB, se ne priglasijo.
22. člen
(spremembe priglasitev)
(1) Če ministrstvo ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz 19. člena tega pravilnika ali da ne izpolnjuje svojih obveznosti, ministrstvo glede na resnost neizpolnjevanja zahtev ali nespoštovanja obveznosti ustrezno omeji, razveljavi ali prekliče priglasitev v skladu s postopki, določenimi z zakonom, ki ureja ugotavljanje skladnosti.
(2) V primeru omejitve, razveljavitve ali preklica priglasitve ali če priglašeni organ preneha z dejavnostjo, ministrstvo sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da za gradiva in dokumente tega priglašenega organa skrbi drug priglašeni organ. Gradiva in dokumente morajo biti na zahtevo na voljo ministrstvu in pristojnemu organu.
23. člen
(spodbijanje pristojnosti priglašenih organov)
Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije v primeru njenega dvoma o usposobljenosti priglašenega organa ali glede stalnega izpolnjevanja zahtev in odgovornosti priglašenega organa predloži vse podatke v zvezi z njegovo priglasitvijo ali usposobljenostjo.
24. člen
(operativne obveznosti priglašenih organov)
(1) Priglašeni organi morajo izvajati ugotavljanja skladnosti, redne preglede, vmesne preglede in izredne preglede v skladu s pogoji priglasitve in postopki, določenimi v prilogah k ZPNB.
(2) Priglašeni organi morajo izvajati ponovna ugotavljanja skladnosti v skladu s Prilogo 2.
25. člen
(obveznosti informiranja za priglašene organe)
(1) Priglašeni organi obveščajo ministrstvo o:
– vseh zavrnitvah, omejitvah, začasnih razveljavitvah ali preklicih potrdila o skladnosti;
– okoliščinah, ki vplivajo na področje veljavnosti priglasitve in pogoje za priglasitev;
– vseh zahtevkih po informacijah o opravljenih dejavnostih, ki so jih prejeli od pristojnih organov in
– dejavnostih, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi drugim priglašenim organom, ki so priglašeni v skladu s tem pravilnikom in ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, rednih pregledov, vmesnih pregledov in izrednih pregledov ter zajemajo enako premično tlačno opremo, na njihovo zahtevo zagotavljajo ustrezne informacije o zadevah v zvezi z negativnimi ali pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
V. ZAŠČITNI POSTOPKI
26. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje nadzora na trgu in v uporabi je inšpektorat, pristojen za energetiko in rudarstvo, nadzor v cestnem prevozu, po železnici in notranjih vodnih poteh pa izvaja inšpektorat, pristojen za promet.
27. člen
(postopek za obravnavo premične tlačne opreme, ki predstavlja tveganje)
(1) Če pristojni organ utemeljeno meni, da premična tlačna oprema, ki jo zajema ta pravilnik, ogroža zdravje, varnost oseb ali druge vidike zaščite javnega interesa, ki so določeni v tem pravilniku, izvede oceno zadevne premične tlačne opreme glede izpolnjevanja vseh zahtev iz tega pravilnika. Gospodarski subjekti morajo zagotoviti vse potrebno za sodelovanje s pristojnim organom, vključno s tem, da jim po potrebi omogočijo dostop v svoje prostore in priskrbijo vzorce.
(2) Če med ocenjevanjem pristojni organ ugotovi, da premična tlačna oprema ne izpolnjuje zahtev iz prilog k ZPNB in tega pravilnika, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da izvede vse ustrezne korektivne ukrepe, da premična tlačna oprema te zahteve izpolni, ali pa premično tlačno opremo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku, ki ga določijo glede na stopnjo tveganja. Pristojni organ o tem obvesti ustrezni priglašeni organ.
(3) Če pristojni organ meni, da neizpolnjevanje ni omejeno na ozemlje Republike Slovenije, obvesti Evropsko komisijo in druge države članice prek točke za stike, skladno s predpisom, ki ureja mednarodno izmenjavo informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(4) Gospodarski subjekt zagotavlja izvajanje vseh primernih korektivnih ukrepov glede premične tlačne opreme, ki jo je dal na trg EU.
(5) Če zadevni gospodarski subjekt v roku iz drugega odstavka tega člena ne sprejme korektivnih ukrepov, pristojni organ sprejme ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejevanje premične tlačne opreme na trgu ali pa jo umakne ali odpokliče s trga. Pristojni organ Evropsko komisijo in druge države članice nemudoma obvesti o takih ukrepih prek točke za stike, skladno s predpisom, ki ureja mednarodno izmenjavo informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(6) Informacije iz drugega odstavka tega člena morajo vsebovati vse razpoložljive podatke, še zlasti podatke, potrebne za določanje neskladne premične tlačne opreme, poreklo proizvoda, vrsto domnevne neskladnosti in tveganja ter vrsto in trajanje izvajanih ukrepov kakor tudi stališče zadevnega gospodarskega subjekta. Pristojni organ navede, ali je do neizpolnjevanja prišlo iz katerega od naslednjih vzrokov:
– premična tlačna oprema ne izpolnjuje pogojev, ki so povezani z zaščito zdravja ali varnosti ali z drugimi vidiki zaščite javnega interesa, iz prilog k ZPNB in tega pravilnika ali
– pomanjkljivosti standardov ali tehničnih pravilnikov, navedenih v prilogah k ZPNB.
28. člen
(skladna premična tlačna oprema, ki vseeno predstavlja tveganje za zdravje in varnost)
(1) Če pristojni organ v okviru ocene premične tlačne opreme ugotovi, da premična tlačna oprema, čeprav je skladna z ZPNB in tem pravilnikom, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali ogroža druge vidike zaščite javnega interesa, zahteva od zadevnega gospodarskega subjekta, da sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevna premična tlačna oprema takrat, ko je dana na trg, ne predstavlja več tveganja. Pristojni organ lahko opremo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku, glede na naravo tveganja.
(2) Gospodarski subjekt mora zagotoviti izvajanje vseh korektivnih ukrepov glede premične tlačne opreme, ki jo je dal na trg ali jo uporablja.
(3) Pristojni organ nemudoma obvesti Evropsko komisijo in druge države članice prek točke za stike, v skladu s predpisom, ki ureja mednarodno izmenjavo informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi. Informacija mora vsebovati vse razpoložljive podatke, zlasti podatke, potrebne za določanje zadevne premične tlačne opreme, poreklo in dobavno verigo opreme, vrsto tveganja ter vrsto in trajanje sprejetih ukrepov.
29. člen
(formalna neskladnost)
(1) Pristojni organ od gospodarskega subjekta zahteva, da neskladnost odpravi, če ugotovi eno od naslednjih dejstev:
– oznaka »pi« je nameščena tako, da je kršen 12., 13., 14. ali 15. člen tega pravilnika;
– oznaka »pi« ni nameščena;
– tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna ali
– zahteve iz prilog k ZPNB ali tega pravilnika niso izpolnjene.
(2) Če se neizpolnjevanje iz prejšnjega odstavka nadaljuje, pristojni organ sprejme vse primerne ukrepe za omejitev ali prepoved dajanja premične tlačne opreme na trg ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(razveljavitev predpisov in prehodne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o plinskih jeklenkah iz nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin iz celega (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1),
– Pravilnik o jeklenih plinskih jeklenkah iz celega (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1),
– Pravilnik o varjenih plinskih jeklenkah iz nelegiranega jekla (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) in
– Pravilnik o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04, 138/06 in 17/10 – ZTZPUS-1).
(2) Premična oprema pod tlakom, ki je bila dostopna na trgu pred uveljavitvijo Pravilnika o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) in za katero ni bilo opravljeno ponovno ugotavljanje skladnosti, se na območju Republike Slovenije lahko uporablja, v skladu z določbami Pravilnika o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1), tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Vsa sklicevanja v potrdilih o skladnosti in izjavah o skladnosti na Direktivo 1999/36/ES ali na Pravilnik o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) se po uveljavitvi tega pravilnika štejejo za sklicevanja na ta pravilnik.
(4) Potrdila o akreditaciji, ki jih je izdala Slovenska akreditacija in potrjujejo, da organ za pregled izpolnjuje zahteve iz Pravilnika o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1), veljajo do 1. januarja 2012.
(5) Predpisi iz prvega odstavka tega člena se za tlačne posode, njihove ventile in pribor, ki se uporabljajo za prevoz snovi UN št. 1745, UN št. 1746 in UN št. 2495, v skladu s prilogami ZPNB, uporabljajo do 1. julija 2013.
31. člen
(priznanje enakovrednosti)
(1) Potrdila o odobritvi EGS za vzorec, izdana za premično tlačno opremo v skladu s Pravilnikom o plinskih jeklenkah iz nelegiranega aluminija ali aluminijevih zlitin iz celega (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1), Pravilnikom o jeklenih plinskih jeklenkah iz celega (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) ali Pravilnikom o varjenih plinskih jeklenkah iz nelegiranega jekla (Uradni list RS, št. 73/02, 18/04 in 17/10 – ZTZPUS-1) ter potrdila ES o pregledu načrtovanja, izdana v skladu s Pravilnikom o premični tlačni opremi (Uradni list RS, št. 18/04, 138/06 in 17/10 – ZTZPUS-1), se štejejo za enakovredna potrdilom o homologaciji, določenim v prilogah k ZPNB in zanje veljajo določbe o časovno omejenem priznavanju homologacij teh prilog.
(2) Ventili in pribor, opremljeni z oznako po Pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02, 54/03, 114/03 in 138/06), se lahko uporabljajo tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
32. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-212/2011
Ljubljana, dne 13. septembra 2011
EVA 2011-2111-0018
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti