Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5847. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019), stran 17164.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019), št. 05-20/10 z dne 11. 8. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Gomance, ki meri 4.005,84 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica, oziroma v katastrski občini Snežnik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Gomance je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: vsi gozdovi so v državni lasti;
b) površina: 3.876,87 ha, od katere je 2.960,35 ha večnamenskih gozdov, 360,21 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 556,31 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 320,8 m3/ha, od tega 92,5 m3/ha iglavcev in 228,3 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 6,33 m3/ha, od tega 1,48 m3/ha iglavcev in 4,85 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Gomance določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.654,92 ha in
– ekološke funkcije na površini 445,04 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Gomance za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 137.926 m3, od tega 41.232 m3 iglavcev in 96.694 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 258,06 ha,
– nega drogovnjaka na površini 44,06 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s 500 m ograje,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj letno na površini 42,25 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Gomance, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 4, Ilirska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gomance (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-512/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0044
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost