Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5844. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019), stran 17162.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019), št. 04-57/10 z dne 10. 9. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Medvode, ki meri 10.428,97 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Medvode in Vodice, oziroma v katastrskih občinah Golo Brdo, Hraše, Medvode, Moše, Preska, Senica, Sora, Smlednik, Spodnje Pirniče, Studenčice, Topol, Zapoge, Zbilje, Zgornje Pirniče, Žlebe, Bukovica, Polje, Repnje, Skaručna, Šinkov Turn, Vesca in Vodice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Medvode je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 93,00% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb in 7,00% državnih gozdov;
b) površina: 5.952,88 ha, od katere je 5.749,15 ha večnamenskih gozdov in 203,73 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 278,5 m3/ha, od tega 128,4 m3/ha iglavcev in 150,1 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 7,88 m3/ha, od tega 3,45 m3/ha iglavcev in 4,42 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Medvode določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.262,91 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.694,96 ha in
– socialne funkcije na površini 1.531,55 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Medvode za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 329.230 m3, od tega 154.555 m3 iglavcev in 174.675 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 271,83 ha,
– nega drogovnjaka na površini 62,74 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 1,0 ha ter vzdrževanje travinj na površini 1,80 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Medvode, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-510/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0042
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost