Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5841. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019), stran 17159.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019), št. 03-07/10 z dne 12. 8. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Cerklje, ki meri 13.050,50 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kranj, v občinah Cerklje na Gorenjskem, Šenčur in Kranj, oziroma v katastrskih občinah Šenturška Gora, Štefanja Gora, Velesovo, Češnjevek, Grad, Pšata, Šmartno, Zalog, Dobrava, Lahovče, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Cerklje, Olševek, Visoko, Luže, Šenčur, Voglje, Trboje, Britof, Primskovo, Klanec, Huje, Čirče in Hrastje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Cerklje je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 96,20% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,10% državnih gozdov in 0,70% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 5.607,88 ha, od katere je 4.253,21 ha večnamenskih gozdov, 1.137,18 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 217,49 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 330,3 m3/ha, od tega 214,7 m3/ha iglavcev in 115,8 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 8,10 m3/ha, od tega 5,40 m3/ha iglavcev in 2,70 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kranj, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Cerklje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.349,92 ha,
– ekološke funkcije na površini 480,06 ha in
– socialne funkcije na površini 1.057,81 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Cerklje za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 371.496 m3, od tega 257.864 m3 iglavcev in 113.635 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 913,52 ha,
– nega drogovnjaka na površini 131,24 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 48,92 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 16.500 tulci ter zaščita z 280 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 827,50 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 4,69 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Cerklje, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, Kranj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-508/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0040
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano