Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5837. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019), stran 17156.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019), št. 02-09/10 z dne 23. 9. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Radovljica desni breg Save, ki meri 7.941,88 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Radovljica, Bled in Bohinj, oziroma v katastrskih občinah Ribno, Selo pri Bledu, Zaloše, Dobrava pri Kropi, Kamna Gorica, Lancovo, Kropa in Češnjica pri Kropi.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Radovljica desni breg Save je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 92,70% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 5,70% državnih gozdov in 1,60% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 5.843,39 ha, od katere je 5.389,38 ha večnamenskih gozdov in 454,01 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 302,0 m3/ha, od tega 182,4 m3/ha iglavcev in 119,6 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 6,93 m3/ha, od tega 4,13 m3/ha iglavcev in 2,80 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Radovljica desni breg Save določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5.561,76 ha,
– ekološke funkcije na površini 720,87 ha in
– socialne funkcije na površini 177,55 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radovljica desni breg Save za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 253.596 m3, od tega 159.299 m3 iglavcev in 94.297 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 356,43 ha,
– nega drogovnjaka na površini 99,78 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 73,50 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 16.860 tulci ter zaščita s 1.500 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 200 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred erozijo, v obsegu 12 delovnih dni,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, v obsegu 10 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 8,0 ha, vzdrževanje travinj na površini 42,0 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 40 delovnih dni ter sadnja plodonosnega drevja na površini 0,12 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radovljica desni breg Save, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska cesta 19, Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva ulica 37, Radovljica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica desni breg Save (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-506/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0038
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost