Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5832. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019), stran 17152.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019), št. 01-12/10 z dne 23. 8. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Črni vrh, ki meri 7.802,06 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Idrija in Ajdovščina, oziroma v katastrskih občinah Idrijski log, Godovič, Črni vrh, Zadlog, Kanji dol, Lome, Javornik in Podkraj.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Črni vrh je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 78,10% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 21,40% državnih gozdov in 0,50% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 5.578,70 ha, vsi so ha večnamenski gozdovi;
c) lesna zaloga: 274,4 m3/ha, od tega 123,1 m3/ha iglavcev in 151,3 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 7,97 m3/ha, od tega 2,65 m3/ha iglavcev in 5,32 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Črni vrh določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.729,82 ha,
– ekološke funkcije na površini 260,00 ha in
– socialne funkcije na površini 19,00 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Črni vrh za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 318.398 m3, od tega 150.452 m3 iglavcev in 167.946 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.248,90 ha,
– nega drogovnjaka na površini 640,14 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 82,37 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 5,0 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Črni vrh, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Črni vrh, Trg Sv. Ahacija 2, Idrija in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-504/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0036
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost