Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5807. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2010, stran 17123.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 3. redni seji dne 28. 12. 2010 sprejel
R E B A L A N S (II) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010 (Uradni list RS, št. 14/10, 57/10) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                              v €
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto | Rebalans II|
|    |                     |   za leto|
|    |                     |    2010|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  3.053.130|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.505.189|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              |  2.252.728|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek           |  1.969.070|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   163.162|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Davki na blago in storitve      |   120.496|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |   252.461|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od   |   181.261|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    2.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |    6.200|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    2.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   60.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      0|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    6.300|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    6.300|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |   541.641|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   541.641|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |      0|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  3.520.761|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   960.476|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   210.194|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   33.190|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   686.953|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    3.449|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve                |   26.690|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.101.712|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   152.900|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |   717.424|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   76.021|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |   155.367|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.377.259|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.377.259|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   81.314|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim in    |   79.214|
|    |fiz.os., ki niso prorač.upor.       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim   |    2.100|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|  –467.631|
|    |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)          |   28.299|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   28.299|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   28.299|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –495.930|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –28.299|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   467.631|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   |   636.906|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2010–2013, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2010-12
Šmarjeta, dne 28. decembra 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.