Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5766. Pravilnik o integrirani pridelavi sadja, stran 16996.

Na podlagi tretjega odstavka 71. člena, tretjega odstavka 73. člena, tretjega odstavka 88. člena, drugega odstavka 90. člena in prvega odstavka 92. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o integrirani pridelavi sadja
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa metode in postopke pri integrirani pridelavi sadja, način kontrole nad to pridelavo ter označevanje integrirano pridelanega sadja in pogoje za uporabo označbe »integrirani«, sistem nadzora in tehnične in organizacijske pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo in certificiranje integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (v nadaljevanju: organizacije za kontrolo in certificiranje).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a. integrirano varstvo rastlin pomeni skrbno upoštevanje vseh razpoložljivih metod varstva rastlin in naknadno povezovanje ustreznih ukrepov, ki preprečujejo razvoj populacij škodljivih organizmov ter ohranjajo uporabo fitofarmacevtskih sredstev in drugih oblik posredovanja na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni ter zmanjšujejo tveganje za zdravje ljudi in okolje. Integrirano varstvo rastlin poudarja rast zdravih rastlin s čim manjšimi motnjami v kmetijskih ekosistemih in spodbuja naravne mehanizme varstva pred škodljivimi organizmi;
b. pridelovalec je pravna ali fizična oseba, ki prideluje sadje po tem pravilniku;
c. skupina proizvajalcev je oblika združevanja proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti, s ciljem načrtovanja in usklajevanja proizvodnje s povpraševanjem, pospeševanja koncentracije ponudbe, skupnega trženja proizvodov ter povečanje konkurenčnosti;
d. združenje pridelovalcev je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga pridelovalci, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.
II. INTEGRIRANA PRIDELAVA SADJA
3. člen
(pravila pridelave)
Pridelovalec mora pri integrirani pridelavi sadja upoštevati tehnološka navodila iz 10. člena tega pravilnika.
4. člen
(obvezna vključitev vseh površin)
Pridelovalec mora v integrirano pridelavo sadja vključiti vse površine, na katerih prideluje sadja v tekočem letu in so v njegovi lasti ali zakupu, razen površin, ki so v preusmerjanju v ekološke ali so ekološke v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.
5. člen
(sledenje napovedim opazovalno napovedovalne službe)
Za določitev ustreznih ukrepov zdravstvenega varstva sadja, navedenih v tehnoloških navodilih, mora pridelovalec slediti napovedim opazovalno napovedovalne službe in upoštevati dejansko stanje na površinah, kjer se prideluje sadja.
6. člen
(kemični ukrepi oziroma uporaba fitofarmacevtskih sredstev)
(1) V primeru, da je pridelovalec mehanske, biološke in biotehnične ukrepe iz tehnoloških navodil pri zatiranju škodljivih organizmov že izčrpal, lahko prične s kemičnimi ukrepi in uporabi izključno fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), ki so za enak namen in način uporabe registrirana v Republiki Sloveniji in so navedena v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo ali so dovoljena v ekološki pridelavi, na podlagi predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo.
(2) Za kemično zatiranje škodljivih organizmov, za katere je v tehnoloških navodilih določen prag škodljivosti, mora pridelovalec pisno voditi podatke (npr. v evidencah) o škodljivem organizmu in preseženem pragu škodljivosti za škodljivi organizem, da opraviči uporabo FFS.
7. člen
(prepoved uporabe GSO in izdelkov, pridobljenih iz njih)
Pridelovalec pri integrirani pridelavi sadja ne sme uporabljati GSO in izdelkov, pridobljenih iz njih.
III. TEHNOLOŠKA NAVODILA
8. člen
(strokovna delovna skupina za integrirano pridelavo sadja)
(1) Strokovno delovno skupino za integrirano pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: strokovna delovna skupina) imenuje minister pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(2) Strokovna delovna skupina je sestavljena iz najmanj sedmih članov. Strokovno delovno skupino vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). V strokovno delovno skupino se poleg strokovnjakov s področja tehnologije pridelave in varstva rastlin vključijo tudi predstavniki pridelovalcev.
(3) Vodja strokovne delovne skupine sklicuje delovne sestanke na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana delovne skupine.
9. člen
(revizijska delovna skupina)
(1) Revizijsko delovno skupino za integrirano pridelavo sadja (v nadaljnjem besedilu: revizijska delovna skupina) imenuje minister.
(2) Revizijsko delovno skupino sestavljajo trije predstavniki ministrstva, izmed katerih je eden predstavnik Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS). V revizijsko delovno skupino ne sme biti vključen predstavnik ministrstva, ki je vodja strokovne delovne skupine.
10. člen
(tehnološka navodila)
(1) Strokovna delovna skupina pripravi tehnološka navodila ter jih predloži revizijski delovni skupini, katera jih v primeru, da so skladna z zahtevami tega pravilnika, predloži ministru v potrditev.
(2) Minister tehnološka navodila potrdi s sklepom.
(3) Ministrstvo potrjena tehnološka navodila za naslednje leto objavi na spletnih straneh ministrstva najkasneje do 31. januarja tekočega leta in jih izda v tiskani obliki.
(4) Če se seznam FFS iz tehnoloških navodil spremeni, se spremembe med letom objavi na spletnih straneh ministrstva. Ministrstvo o tem pisno obvesti organizacije za kontrolo in certificiranje, skupino proizvajalcev ali združenje pridelovalcev in pristojne inšpekcije. Organizacije za kontrolo in certificiranje o spremembi obvestijo pridelovalce.
IV. KONTROLA INTEGRIRANE PRIDELAVE
11. člen
(organizacije za kontrolo in certificiranje)
(1) Kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov izvajajo organizacije, ki so bile imenovane na podlagi zakona, ki ureja kmetijstvo.
(2) Odločba o imenovanju organizacije za kontrolo in certificiranje se objavi na spletnih straneh ministrstva.
(3) Seznam imenovanih organizacij za kontrolo in certificiranje se objavi na spletnih straneh ministrstva.
12. člen
(tehnični in organizacijski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo in certificiranje)
(1) Vloga o izpolnjevanju tehničnih in organizacijskih pogojev organizacije za kontrolo in certificiranje mora vsebovati:
1. navedbo firme in sedeža pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki se prijavi za izvajanje kontrole in certificiranje integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil;
2. podatek o lastništvu oziroma najemno pogodbo za ustrezne poslovne prostore za opravljanje vseh nalog, povezanih s kontrolo;
3. navedbo tehnične opreme potrebne za izvajanje kontrole ter, v primeru da je izvajalec iz tujine, dokazilo o usposobljenosti za izvajanje analiz. Če izvajalec nima lastne tehnične opreme za jemanje vzorcev tal in vzorcev rastlin, oziroma lastnega laboratorija za opravljanje analiz, mora predložiti pogodbo z uradnim laboratorijem najpozneje v 15 dneh od imenovanja;
4. izjavo, da v kolikor izvajalec še nima možnosti vstopa v HKOM (hitro komunikacijsko omrežje državne uprave), si bo možnost vstopa zagotovil najkasneje v 30 dneh po imenovanju;
5. poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
– organigram, ki prikazuje strukture zaposlenih ter shemo hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v postopku kontrole,
– postopek sprejema prijav pridelovalcev,
– način obveščanja pridelovalcev o napovedanih terenskih pregledih,
– opis pregleda kontrolnih točk pri posameznem pridelovalcu,
– ukrepe, ki so potrebni, da se zagotovi izvajanje predpisov o integrirani pridelavi,
– postopke vzorčenja za analizo,
– navedbo kriterijev pri ocenjevanju pred izdajo certifikatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi certifikatov,
– vodenje evidenc pridelovalcev,
– letni načrt kontrole,
– postopke reševanja pritožb in
– postopke in način hranjenja in arhiviranja vse dokumentacije;
6. seznam zaposlenih ali pogodbenih delavcev, ki bodo opravljali dejavnosti organizacije za kontrolo in certificiranje in dokazila o njihovi strokovni usposobljenosti (delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol itd.). Dokazila o usposobljenosti, ki jih je možno preveriti v uradnih evidencah, ni potrebno prilagati.
7. vzorec pogodbe s pridelovalci;
8. vzorec zapisnika o opravljeni kontroli;
9. vzorec certifikata za integrirane pridelke oziroma živila;
10. navedbo višine stroškov in načina obračunavanja vseh stroškov, ki bi jih v primeru imenovanja zaračunavali pridelovalcem za svoje storitve in
11. akreditacijsko listino, ki jo izda javni zavod Slovenska Akreditacija ali akreditacijska služba druge države članice, ki je vključena v Evropsko akreditacijo, in ki potrjuje, da je organizacija za kontrolo in certificiranje akreditirana po različici Evropskega standarda EN 45011 ali Vodnika ISO 65 (»Splošne zahteve za organe, ki izvajajo sisteme potrjevanja proizvodov«).
(2) Če so izvajalci tuje pravne ali fizične osebe, morajo predložiti dokazila v slovenščini in dati pisno izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje dokumentacije potekali v slovenskem jeziku.
13. člen
(naloge organizacije za kontrolo in certificiranje)
Naloge organizacije za kontrolo in certificiranje so:
– vzpostavi in vodi evidence pridelovalcev, skupin proizvajalcev in združenj pridelovalcev, s katerimi ima sklenjene pogodbe in pri katerih izvaja kontrolo. Podatke mora posredovati v zbirno evidenco integrirane pridelave, ki jo upravlja ministrstvo;
– ministrstvu vsako leto najpozneje do 1. marca posreduje seznam pridelovalcev, skupin proizvajalcev in združenj pridelovalcev, ki so se prijavili za kontrolo za tekoče leto;
– ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca posreduje zbirno poročilo o nadzornih dejavnostih (izdani certifikati, analizni izvidi), ki jih je izvajala v preteklem letu in
– ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca posreduje vse spremembe postopka certificiranja.
14. člen
(nadzor nad organizacijami za kontrolo)
(1) Nadzor nad organizacijami za kontrolo in certificiranje izvajajo pristojne inšpekcije. Organizacija za kontrolo in certificiranje nudi pristojnemu inšpektorju vse informacije, ki jih potrebuje za nadzor.
(2) Pristojne inšpekcije iz prejšnjega odstavka vsako leto ministrstvu posredujejo poročilo o nadzoru nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje za predhodno leto in sicer najpozneje do 1. marca tekočega leta za predhodno leto.
V. POSTOPKI KONTROLE, KADAR SE PRIDELOVALEC VKLJUČI V KONTROLO ORGANIZACIJI ZA KONTROLO IN CERTIFICIRANJE NEPOSREDNO
15. člen
(prijava pridelovalca v kontrolo)
(1) Pridelovalec se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo in certificiranje.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje izvaja kontrolo na podlagi pisnih prijav. Pridelovalec organizaciji za kontrolo in certificiranje pri prijavi posreduje vsaj naslednje podatke na obrazcu, ki ga pripravi organizacija za kontrolo in certificiranje:
– naziv podjetja oziroma ime in priimek pridelovalca,
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva,
– davčno številko,
– pravno organizacijsko obliko,
– telefonsko številko,
– identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva (KMG-MID),
– GERK-PID vseh površin iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) in ostalih površin, na katerih namerava pridelovati sadje v naslednjem letu.
16. člen
(izvajanje kontrole)
(1) Na podlagi prijave iz prejšnjega člena organizacija za kontrolo in certificiranje izvaja kontrolo integrirane pridelave sadja v skladu s tem pravilnikom.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje izvede vsaj en kontrolni pregled pri vsakem pridelovalcu najmanj enkrat letno, izmed teh je najmanj 10% pregledov nenapovedanih.
17. člen
(vodenje in hranjenje evidenc in dokumentacije)
(1) Pridelovalec je dolžan voditi evidence delovnih opravil in hraniti dokumentacijo ter račune, kar omogoča organizaciji za kontrolo in certificiranje preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega materiala (FFS, gnojila) ter preverjanje vrste in količine integrirano pridelanega sadja.
(2) Evidenca o uporabi FFS se vodi na obrazcu, ki ga določa pravilnik, ki ureja dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev.
(3) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena hrani pridelovalec najmanj pet let, dokumentacijo in račune iz prvega odstavka tega člena pa najmanj dve leti.
(4) Evidence, dokumentacijo in račune mora pridelovalec na zahtevo organizacije za kontrolo in certificiranje ali pristojne inšpekcije dati na vpogled.
18. člen
(terenski kontrolni pregledi)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje pri izvajanju kontrole s terenskimi kontrolnimi pregledi ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve, predpisane s tem pravilnikom in tehnološkimi navodili.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih pregledov prilagodi glede na ugotovitve pri posameznem kontrolnem pregledu.
(3) Organizacija za kontrolo in certificiranje izvaja terenski kontrolni pregled na površinah, ki jih obdeluje pridelovalec v času rastne sezone, lahko pa izvede tudi dodatni kontrolni pregled izven rastne sezone, če presodi, da je takšen pregled potreben.
(4) Kontrolni pregled obsega tudi pregled evidenc, dokumentacije in računov iz prejšnjega člena.
19. člen
(zapisnik o opravljenem kontrolnem pregledu)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje sestavi zapisnik o vsakem opravljenem kontrolnem pregledu z opisom vseh kontrolnih točk in neskladnosti glede na zahteve, določene s tem pravilnikom in tehnološkimi navodili.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka podpiše tudi pridelovalec in se s podpisom zaveže, da bo poskrbel za odpravo neskladnosti, potrebnih za zagotovitev izpolnjevanja določb tega pravilnika in tehnoloških navodil.
(3) Zapisnik iz prvega odstavka organizacija za kontrolo in certificiranje izda v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme pridelovalec.
20. člen
(odvzem vzorcev za analizo)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje izvaja postopke vzorčenja v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti ostankov pesticidov v ali na hrani ter drugimi predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev in zdravstvenega varstva rastlin.
(2) Vzorci za analizo, ki jih odvzema organizacija za kontrolo in certificiranje, se štejejo za uradne vzorce.
(3) Pri terenskih kontrolnih pregledih organizacija za kontrolo in certificiranje odvzema vzorce za analizo ostankov FFS pri najmanj 5% pridelovalcev, ki so pri njej vključeni v kontrolo.
(4) Pri rezultatih analize vzorcev na ostanke FFS se v primeru nedovoljene uporabe upošteva meja detekcije analitske metode.
(5) Pri vzorčenju mora biti navzoč pridelovalec ali njegov pooblaščenec.
(6) Organizacija za kontrolo in certificiranje vzorce iz tretjega odstavka tega člena pošlje v analizo uradnim laboratorijem.
(7) Uradni laboratorij opravi analizo in izda analizni izvid s strokovnim mnenjem, da organizacija za kontrolo in certificiranje dobi ustrezne informacije, potrebne za izdajo certifikata iz 21. člena tega pravilnika.
(8) Organizacija za kontrolo in certificiranje vodi evidenco odvzetih vzorcev in rezultatov opravljenih analiz, ki vsebuje vsaj naslednje podatke: KMG-MID in naslov kmetijskega gospodarstva, kjer je bil vzorec odvzet, vrsta opravljenega vzorčenja ter rezultat analize. Te podatke organizacija za kontrolo in certificiranje v celoti ali v zahtevanem obsegu na podlagi zahteve posreduje pristojni inšpekciji.
(9) Organizacija za kontrolo in certificiranje obvesti pristojne inšpekcije o morebitnih ugotovljenih preseženih mejnih vrednostih FFS in njihovih ostankih v sadju.
(10) Če je iz analiznega izvida razvidno, da je mejna vrednost FFS, katerega uporaba je po tem pravilniku in tehnoloških navodilih sicer dovoljena, a je v sadju prekoračena, organizacija za kontrolo in certificiranje pridelovalcu certifikata ne izda oziroma ga razveljavi.
(11) Če pristojne inšpekcije v okviru svojih pristojnosti ugotovijo kršitev predpisov s področja FFS in za tovrstno kršitev izdajo odločbo, morajo o tem nemudoma obvestiti organizacijo za kontrolo in certificiranje.
(12) Organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu s tretjo alinejo 13. člena tega pravilnika pošlje ministrstvu letno poročilo o analiznih izvidih, ki vsebuje vsaj podatke o številu opravljenih pregledov in analiz, številu in vrstah ugotovljenih nepravilnosti ter izvedenih ukrepih, ki jih je pridelovalec izvedel.
21. člen
(izdaja certifikata)
(1) Če organizacija za kontrolo in certificiranje po opravljeni kontroli ugotovi, da je bilo sadje pridelano v skladu s tem pravilnikom, izda certifikat.
(2) Certifikat se lahko izda le, če so zahteve iz prvega odstavka izpolnjene na vseh površinah, kjer se prideluje sadje.
(3) Certifikat velja za obdobje enega leta oziroma do izdaje certifikata v naslednjem letu.
(4) Certifikat vsebuje vsaj naslednje podatke: ime in priimek oziroma naziv podjetja in naslov pridelovalca, KMG-MID, ime oziroma naziv organizacije za kontrolo in certificiranje, vrsto sadja ter datum izdaje certifikata.
22. člen
(obvestilo o razveljavitvi certifikata)
O razveljavitvi certifikata organizacija za kontrolo in certificiranje takoj obvesti ministrstvo, pristojne inšpekcije in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).
23. člen
(vodenje evidenc pridelovalcev integrirano pridelanega sadja)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje vodi evidenco pridelovalcev integrirano pridelanega sadja, katerim je v tekočem letu izdala certifikat iz 21. člena tega pravilnika.
(2) Evidenca pridelovalcev integrirano pridelanega sadja mora vsebovati vsaj podatke iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika.
VI. POSTOPKI KONTROLE V PRIMERU PRIJAVE SKUPINE PROIZVAJALCEV ALI ZDRUŽENJA PRIDELOVALCEV
24. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev)
V primeru, da je za pridobitev certifikata po tem pravilniku zainteresirana skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev, mora le-ta izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotoviti mora notranjo kontrolo vseh svojih članov najmanj enkrat letno in pri vsakem pridelovalcu preveriti vse kontrolne točke;
– z vsakim svojim članom mora skleniti pogodbo, s katero uredi medsebojna razmerja;
– svojim članom mora določiti podrobnejše zahteve, da omogoči vsakemu članu izpolnjevanje pogojev tega pravilnika, ter v primeru neizpolnjevanja zahtev določiti sankcije članu, predpisane s statutom, v katerem je najstrožja sankcija izločitev iz skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev;
– imeti mora priročnik o postopkih notranje kontrole;
– notranja kontrola mora biti centralizirana in imeti enotno vodstvo;
– imenovati mora odgovorno osebo za izvajanje notranje kontrole.
25. člen
(prijava skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev v kontrolo)
(1) Skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev se prijavi v kontrolo organizaciji za kontrolo in certificiranje.
(2) V postopku ocenjevanja primernosti notranje kontrole pri skupini proizvajalcev ali združenju pridelovalcev, organizacija za kontrolo in certificiranje upošteva splošna merila za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo, določena v standardu SIST EN 45004.
26. člen
(obveznosti člana skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev)
(1) Član skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev vodi evidence in hrani dokumentacijo ter račune, kar omogoča skupini proizvajalcev oziroma organizaciji za kontrolo in certificiranje preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega materiala (FFS, gnojila) ter preverjanje vrste in količine integrirano pridelanega sadja.
(2) Evidenca o uporabi FFS se vodi na obrazcu, ki ga določa pravilnik, ki ureja dolžnosti uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev.
(3) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena član skupine proizvajalcev oziroma član združenja pridelovalcev hrani najmanj pet let, dokumentacijo in račune iz prvega odstavka tega člena pa najmanj dve leti.
(4) Evidence, dokumentacijo in račune mora član skupine proizvajalcev oziroma član združenja pridelovalcev na zahtevo skupine proizvajalcev, katere član je, ali združenja pridelovalcev, katerega član je, organizacije za kontrolo in certificiranje ali pristojnih inšpekcij dati na vpogled.
27. člen
(posredovanje podatkov o članih skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev)
Skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev posreduje organizaciji za kontrolo in certificiranje in pristojnim inšpekcijam podatke o članih skupine proizvajalcev oziroma združenja pridelovalcev iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog, ki so v njihovi pristojnosti.
28. člen
(postopek izvajanja notranje kontrole)
(1) Skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev pri izvajanju notranje kontrole ugotavlja, ali so izpolnjene zahteve, predpisane s tem pravilnikom in tehnološkimi navodili. Skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev lahko postopke pri posameznem kontrolnem pregledu in število nadaljnjih kontrolnih pregledov prilagodi glede na ugotovitve pri posameznem kontrolnem pregledu.
(2) Skupina proizvajalcev oziroma združenje pridelovalcev izvaja terenske kontrolne preglede na površinah, ki jih obdeluje član skupine proizvajalcev oziroma združenja pridelovalcev v času rastne sezone, lahko pa izvede tudi dodatni kontrolni pregled izven rastne sezone, če presodi, da je takšen pregled potreben.
(3) Kontrolni pregled obsega tudi pregled evidenc in dokumentacije iz 26. člena tega pravilnika.
(4) Izvajalec notranje kontrole pri skupini proizvajalcev ali združenju pridelovalcev sestavi zapisnik o vsakem opravljenem kontrolnem pregledu, ki vsebuje navedbo vseh kontrolnih točk in nepravilnosti, ki jih član skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev mora odpraviti. Zapisnik podpiše tudi član skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev in se s podpisom zaveže, da bo poskrbel za odpravo nepravilnosti, potrebnih za zagotovitev upoštevanja določb tega pravilnika in tehnoloških navodil. Izvajalec notranje kontrole pri skupini proizvajalcev ali združenju pridelovalcev izda zapisnik v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod član skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev.
(5) Skupina proizvajalcev oziroma združenje pridelovalcev poskrbi, da se pri terenskih kontrolnih pregledih oziroma pri pregledih v skladiščnih prostorih odvzame vzorce za analizo na prisotnost FFS pri najmanj 5% članov skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev in jih pošlje v analizo uradnim laboratorijem. Pri vzorčenju mora biti navzoč član skupine proizvajalcev oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec. Izvajalec notranje kontrole pri skupini proizvajalcev ali združenju pridelovalcev poskrbi, da se sestavi zapisnik o odvzetem vzorcu, ki ga podpiše tudi član skupine proizvajalcev oziroma združenja pridelovalcev ali njegov pooblaščenec, pri kateremu se opravlja kontrola.
(6) Skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev poskrbi, da se izvaja postopke vzorčenja pri ugotavljanju ostankov FFS v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti ostankov pesticidov v ali na hrani in kmetijskih pridelkih in v skladu z drugimi predpisi s področja fitofarmacevtskih sredstev in zdravstvenega varstva rastlin.
(7) Skupina proizvajalcev oziroma združenje pridelovalcev obvešča organizacijo za kontrolo in certificiranje o ugotovljenih kršitvah pri uporabi FFS v integrirani pridelavi sadja.
(8) Če pristojne inšpekcije ugotovijo kršitev predpisov s področja FFS in za tovrstno kršitev izdajo odločbo, morajo o tem nemudoma obvestiti organizacijo za kontrolo in certificiranje.
(9) Če član skupine proizvajalcev oziroma član združenja pridelovalcev ne izpolnjuje določb tega pravilnika, pridelkov ne sme označevati v skladu s 33. členom tega pravilnika.
(10) Skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev najpozneje v roku 8 dni od ugotovitve kršitve določb, ministrstvu, pristojnim inšpekcijam in organizaciji za kontrolo in certificiranje posredujeta podatke o izključenih članih skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev, ki ne izpolnjujejo določb tega pravilnika.
(11) Skupina proizvajalcev oziroma združenje pridelovalcev po končani notranji kontroli obvesti organizacijo za kontrolo in certificiranje in pristojne inšpekcije in jim posreduje podatke, ki jih le-te zahtevajo.
29. člen
(postopek pregleda ustreznosti notranje kontrole znotraj skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje najmanj enkrat letno pregleda ustreznost notranje kontrole skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev s preveritvijo postopkov notranje kontrole, oziroma če so pogoji iz tega pravilnika v celoti izpolnjeni.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje vsako leto izbere člane skupine proizvajalcev in člane združenja pridelovalcev, pri katerih izvede terenske kontrolne preglede iz 18. člena tega pravilnika in sestavi zapisnik o opravljenem kontrolnem pregledu iz 19. člena tega pravilnika ter po lastni presoji odvzame vzorce za analizo iz 20. člena tega pravilnika.
30. člen
(izdaja certifikata)
(1) Če organizacija za kontrolo in certificiranje v postopku iz prejšnjega člena ugotovi, da je bila notranja kontrola v skupini proizvajalcev oziroma združenju pridelovalcev ustrezna in da so pogoji iz tega pravilnika v celoti izpolnjeni, izda skupini proizvajalcev oziroma združenju pridelovalcev certifikat.
(2) Certifikat velja za obdobje enega leta od izdaje oziroma do izdaje certifikata v naslednjem letu.
(3) Certifikat vsebuje vsaj naslednje podatke: ime oziroma naziv organizacije za kontrolo in certificiranje, naziv in naslov skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev, vrsto sadja ter datum izdaje certifikata. K certifikatu se priloži priloga, ki vsebuje vsaj sklic na certifikat, ime in priimek oziroma naziv vseh članov skupine proizvajalcev ali združenja pridelovalcev ter njihov naslov in KMG-MID.
31. člen
(razveljavitev certifikata)
(1) Če organizacija za kontrolo in certificiranje v naknadnih postopkih ugotovi neučinkovitost notranje kontrole oziroma neizvajanje ukrepov posameznega člana skupine proizvajalcev oziroma združenja pridelovalcev, ki mu jih je skupina proizvajalcev oziroma združenje pridelovalcev odredilo v postopku notranje kontrole, organizacija za kontrolo in certificiranje že izdani certifikat razveljavi.
(2) O razveljavitvi certifikata organizacija za kontrolo in certificiranje takoj obvesti ministrstvo, pristojne inšpekcije in ARSKTRP.
32. člen
(vodenje in posredovanje evidenc skupin proizvajalcev oziroma združenj pridelovalcev integrirano pridelanega sadja)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje vodi evidenco skupin proizvajalcev oziroma združenj pridelovalcev, katerim je v tekočem letu izdala certifikat iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(2) Evidenca pridelovalcev integrirano pridelanega sadja mora vsebovati vsaj podatke iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika.
VII. OZNAČEVANJE IN PROMET INTEGRIRANO PRIDELANEGA SADJA
33. člen
(označevanje integrirano pridelanega sadja)
(1) Pridelovalec, skupina proizvajalcev ali združenje pridelovalcev, s pridobitvijo certifikata iz 21. člena oziroma 30. člena tega pravilnika pridobi pravico do uporabe označbe za integrirani kmetijski pridelek, in lahko vloži pri ministrstvu vlogo za podelitev zaščitnega znaka za svoj kmetijski pridelek v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil.
(2) Označevanje izdelkov iz sadja z zaščitnim znakom »integrirani« je dovoljeno le pod pogojem, da je na etiketi oziroma deklaraciji navedeno »pridelano iz sadja iz integrirane pridelave«.
(3) Poleg označbe »integrirani« se lahko dodatno uporabljajo tudi zasebni logotipi oziroma blagovne znamke.
34. člen
(promet integrirano pridelanega sadja)
(1) Integrirano pridelano sadje mora v prometu spremljati certifikat iz 21. člena oziroma 30. člena tega pravilnika, ali kopija certifikata, ki zagotavlja sledljivost ter dokazuje, da je integrirano pridelano sadje pridelano v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Certifikat ali kopija certifikata mora biti na vpogled pri prodajalcu.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, v manjših prodajalnah oziroma poslovnih enotah, ki so vključene v sistem velikih trgovskih verig, prodajalec na zahtevo kupca priskrbi certifikat ali kopijo certifikata najpozneje v času 48 ur od podane zahteve.
VIII. KONČNI DOLOČBI
35. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (Uradni list RS, št. 63/02 in 45/08 – Zkme-1).
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-347/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2005-2311-0081
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost