Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1625. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (OdSVO), stran 4681.

Na podlagi prvega odstavka 150. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A in 108/09) ter 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 22. aprila 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije (OdSVO)
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za varstvo okolja Republike Slovenije in natančneje določi njegova sestava in organizacija ter trajanje mandata njegovih članov.
2. člen
Za spremljanje stanja na področju varstva okolja se ustanovi Svet za varstvo okolja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Svet).
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen, njegovo delo pa je javno.
Sedež Sveta je v Ljubljani, Slovenska cesta 56.
Svet pri svojem poslovanju uporablja pečat, na katerem je grb Republike Slovenije, na zunanjem robu pa je izpisano »Svet Republike Slovenije za varstvo okolja«.
Sredstva za delovanje Sveta se zagotavljajo iz sredstev proračuna države.
Svet o svojem delu enkrat letno poroča Državnemu zboru.
3. člen
Svet ima petnajst članic ali članov (v nadaljnjem besedilu: člani), ki jih imenuje Državni zbor za obdobje petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Dvanajst članov Sveta je strokovnjakinj ali strokovnjakov s področja varstva okolja, predlagajo pa jih Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter univerze. Pri predlaganju kandidatov za člane Sveta mora biti zagotovljena enaka zastopanost naravoslovnih, tehničnih, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in medicinskih ved.
Trije člani Sveta so predstavniki nevladnih organizacij s področja varstva okolja, predlagajo pa jih nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: ZVO-1).
Funkcionar ali uslužbenec državnih organov ali organov občine ne more biti član Sveta.
4. člen
Postopek imenovanja članov Sveta vodi delovno telo Državnega zbora, pristojno za volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ za volitve in imenovanja), ki najmanj 60 dni pred potekom mandata članov Sveta pozove predlagatelje iz tretjega odstavka 150. člena ZVO-1, da v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka podajo predloge kandidatov za člane Sveta.
V roku iz prvega odstavka tega člena pristojni organ za volitve in imenovanja pozove ministra, pristojnega za varstvo okolja, da mu posreduje predloge kandidatov za člane Sveta, ki so mu jih, na podlagi javnega poziva iz tretjega odstavka 155. člena ZVO-1, predlagale nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena ZVO-1.
Na podlagi posredovanih predlogov kandidatov pristojni organ za volitve in imenovanja pripravi predlog Sklepa o imenovanju članov Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije in ga posreduje v odločitev Državnemu zboru.
5. člen
Svet ima predsednika ali predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in namestnika ali namestnico (v nadaljnjem besedilu: namestnik), ki ju izmed sebe izvolijo člani Sveta.
6. člen
Podrobnejša vprašanja glede izvolitve predsednika in namestnika Sveta, obseg njunih pooblastil ter vprašanja glede načina dela in odločanja Sveta se določijo s poslovnikom Sveta, ki ga sprejme večina vseh članov Sveta.
7. člen
Po preteku vsakokratnega mandata prvo sejo Sveta v novi sestavi skliče dotedanji predsednik Sveta.
8. člen
Pristojni organ za volitve in imenovanja najkasneje v roku 14 dni od uveljavitve tega odloka pozove predlagatelje iz 4. člena tega odloka, da podajo predloge kandidatov za člana Sveta, in sicer na način določen s tem odlokom.
Prvo sejo novo ustanovljenega Sveta skliče predsednik Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi in imenovanju Sveta za varstvo okolja (Uradni list RS, št. 66/93, 44/96 in 78/98).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/10-45/9
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EPA 961-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost