Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2009 z dne 16. 10. 2009

Kazalo

3582. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 10959.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
V Pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradi list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08, 73/08, 84/08 in 24/09) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa posebne zahteve glede sestave kozmetičnih proizvodov, predpisuje snovi, ki jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati, sestavine kozmetičnih proizvodov, za katere veljajo posebne omejitve, in pogoje, pod katerimi se kozmetični proizvodi, ki jih vsebujejo, lahko dajejo v promet, v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976, str. 169), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisijo 2009/36/ES z dne 16. aprila 2009 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve Priloge III k navedeni direktivi tehničnemu napredku (UL L št. 98 z dne 17. 4. 2009, str. 31; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/6/ES) in popravkoma te direktive (UL L št. 103 z dne 23. 4. 2009, str. 30 in UL L št. 105 z dne 25. 4. 2009, str. 38), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 76/768/EGS).«.
2. člen
Dobavitelji ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet s kozmetičnimi proizvodi, morajo zagotoviti, da se od 15. maja 2010 kozmetični proizvodi, ki niso usklajeni z Direktivo 2009/36/ES, ne prodajajo ali kako drugače prepuščajo končnemu uporabniku.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2009
Ljubljana, dne 25. septembra 2009
EVA 2009-2711-0040
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje