Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

659. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, stran 2339.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08), 77. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1) in za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, potrjenega z Odločbo Komisije z dne 10/IX/2007 o odobritvi programa razvoja podeželja Slovenije za programsko obdobje 2007–2013 CCI 2007 SI 06 RPO 001, izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Nadzorni odbor za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: nadzorni odbor), določijo njegova sestava, organizacija in naloge.
2. člen
Nadzorni odbor je telo, ki opravlja naloge, opredeljene v 78. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1).
3. člen
(1) V nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani kot predstavniki:
1. ministrstev, vladnih služb in uradov
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– mag. Sonja Bukovec, predsednica
– Branko Ravnik, član
Alojz Senegačnik, namestnik
– Janja Kokolj Prošek, članica
Tanja Svetek Tomšič, namestnica
– Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
– Igor Ahačevčič, član
Alenka Ivačič, namestnica
– Hemina Oberstar, članica
Ariana Libertin, namestnica
– Ministrstvo za finance
– Špela Perme, članica
Metka Farič, namestnica
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Dušan Janez Gačnik, član
Janez Kastelic, namestnik
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Mojca Paternoster Stich, članica
Darko Sajko, namestnik
– Ministrstvo za zdravje
– Milka Pance, članica
Rok Poličnik, namestnik
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Nika Juvan, članica
mag. Andraž Gašper Zgonc, namestnik
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– dr. Beno Arnejčič, član
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Mihael Gajster, član
Alenka Dolinar, namestnica
– Ministrstvo za kulturo
– Bojana Omersel Weeks, članica
Irena Marš, namestnica
– Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve
– mag. Katja Lautar, članica
Nataša Kobe - Logonder, namestnica
– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
– Josip Mihalic, član
Gregor Greif, namestnik
– Urad RS za makroekonomske analize in razvoj
– Mateja Kovač, članica
– Statistični urad RS
– Irena Žaucer, članica
Mojca Suvorov, namestnica
2. gospodarski in socialni partnerji
– Gospodarska zbornica Slovenije
– Tatjana Zagorc, članica
Nina Križnik, namestnica
– Obrtna zbornica Slovenije
– Vlasta Markoja, članica
Goran Lesničar Pučko, namestnik
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
– Igor Hrovatič, član
mag. Zdenka Kramar, namestnica
– Zadružna zveza Slovenije
– mag. Anita Jakuš, članica
Bojana Jerina, namestnica
– Sindikat kmetov Slovenije
– Marjan Gorenc, član
Metka Pirš, namestnik
3. nevladne organizacije
– Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
– Andrej Medved, član
dr. Primož Kmecl, namestnik
– Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije
– Boris Fras, član
Katerina Vovk, namestnica
– Ekosocialni forum
– prof. dr. Jože Osterc, član
prof. dr. Matija Kovačič, namestnik
– Zveza kmetic Slovenije
– Marija Marinček, članica
Andreja Jagodic, namestnica
– Zveza slovenske podeželske mladine
– Rok Sedminek, član
Jože Kocuvan, namestnik
– Čebelarska zveza Slovenije
– Anton Tomec, član
Jožef Smrkolj, namestnik
– Združenje turističnih kmetij Slovenije
– Vilma Topolšek, članica
Jože Porenta, namestnik
– Društvo za razvoj slovenskega podeželja
– Tomaž Cunder, član
Goran Šoster, namestnik
– Zveza potrošnikov Slovenije
– Breda Kutin, članica
Marjana Peterman, namestnica
4. lokalne skupnosti
– Združenje občin Slovenije
– Darja But, članica
Alja Založnik, namestnica
– Skupnost občin Slovenije
– Lidija Šipek, članica
(2) Predsednik nadzornega odbora je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(3) Predstavniki Evropske komisije in Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v nadzornem odboru svetovalno vlogo.
4. člen
Člane nadzornega odbora v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah nadzornega odbora nadomeščajo imenovani oziroma pisno pooblaščeni namestniki.
5. člen
Nadzorni odbor ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretariat nadzornega odbora imenuje vodja organa upravljanja.
6. člen
(1) Materialne in tehnične pogoje za delovanje nadzornega odbora in njegovega sekretariata zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(2) Člani nadzornega odbora, njihovi namestniki in ostali vabljeni za sodelovanje na sejah nadzornega odbora s strani nadzornega odbora ne prejmejo povračila potnih stroškov in sejnin.
7. člen
Organizacijo in način delovanja nadzornega odbora in njegovega sekretariata nadzorni odbor podrobneje uredi s poslovnikom.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 95/07).
Št. 06001-2/2009/6
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2009-2311-0100
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik