Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

401. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane, stran 1268.

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08) in 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) ter strokovnih podlag, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, je Občinski svet Občine Poljčane na 19. seji dne 3. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Poljčane
1. člen
Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, Občina Poljčane razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Poljčane.
2. člen
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po svojih lastnostih so predvsem:
– arheološki spomeniki predstavljajo zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim okoljem;
– naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter deli naselij, ki so najznačilnejši in posebej pomembni dosežki v oblikovanju in urejanju prostora;
– umetnostnozgodovinski spomeniki so posamezne stavbe in skupina stavb, prostorski in javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško pomembni detajli, slikarski, grafični in drugi umetniško oblikovani predmeti, ki se štejejo za posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture na naših tleh;
– etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja in dela naših prednikov;
– zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh;
– tehnični spomeniki so območja, stavbe in skupine stavb, orodja, naprave in stroji ter drugi predmeti, ki pričajo o razvoju tehnične kulture v Sloveniji;
– spomeniki oblikovane narave so območja ali objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, navadno povezani z drugimi kulturnimi spomeniki, z estetsko in kulturno namembnostjo.
3. člen
Odlok v svojih določbah določa:
– natančno lokacijo spomenika
– lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev
– režim njegovega varstva
– merilo v katerem je vrisan spomenik na kopijo katastrskega načrta.
4. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo etnološki spomeniki:
5. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo naselbinski spomeniki:
6. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo umetnostnozgodovinski spomeniki:
7. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo tehniški spomeniki:
8. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasijo zgodovinski spomeniki:
9. člen
Za funkcijo spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče in vplivno območje so potrebni predhodni kulturno-varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine.
10. člen
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
11. člen
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1: 1000 ali 1: 2880 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor in Občina Poljčane.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektor, pristojen za dediščino.
13. člen
S tem odlokom prenehajo veljati določbe Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih ter zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92), ki se nanašajo na nepremične kulturne ter zgodovinske spomenike na območju Občine Poljčane.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2009-301-T4
Poljčane, dne 3. februarja 2009
Župan
Občine Poljčane
Stane Kovačič l.r.