Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

146. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006, stran 370.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06), Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Skupnim stališčem Sveta 2006/276/SZVP z dne 10. aprila 2006 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in razveljavitvi Skupnega stališča 2004/661/SZVP (UL L št. 101 z dne 11. 4. 2006, str. 5, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: skupno stališče 2006/276/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo sankcije za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije (UL L št. 134 z dne 20. 5. 2006, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2006/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se v skladu s skupnim stališčem 2006/276/SZVP prepreči osebam, ki so odgovorne za:
(a) začetek neodvisne preiskave in pregon domnevnih kaznivih dejanj, pa tega niso storile, in osebam, ki imajo po Pourgouridesovem poročilu ključno vlogo pri izginotju štirih znanih oseb v Belorusiji v letih 1999 in 2000 in pri poznejšem prikrivanju tega, saj očitno ovirajo pravico. To so osebe, naštete v prilogi I k skupnemu stališču 2006/276/SZVP;
(b) popačene izide volitev in referenduma v Belorusiji 17. oktobra 2004, in osebam, odgovornim za hude kršitve človekovih pravic med zatiranjem mirnih demonstracij, ki so jih izzvali volitve in referendum v Belorusiji, in sicer so to osebe, naštete v prilogi II k skupnemu stališču 2006/276/SZVP;
(c) kršenje mednarodnih volilnih pravil med predsedniškimi volitvami 19. marca 2006 in za uporabo prisilnih sredstev nad civilno družbo in demokratično opozicijo, in sicer so to osebe, naštete v prilogi III k skupnemu stališču 2006/276/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije;
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov;
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja Evropska unija in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Republiki Belorusiji.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od članov Sveta Evropske unije v 2 delovnih dneh po prejemu obvestila o predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet Evropske unije. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
3. člen
(1) Skladno s 7. in 9.a členom Uredbe 765/2006/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, v zvezi s 3. členom Uredbe 765/2006/ES,
– Banka Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 765/2006/ES in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v zvezi s 5. in 7. členom Uredbe 765/2006/ES.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno z 9.a členom Uredbe 765/2006/ES objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 765/2006/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
4. člen
(1) Z globo od 1500 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– ne zamrzne vseh sredstev in ekonomskih virov, ki pripadajo, so v njihovi lasti ali z njimi razpolagajo predsednik Lukašenko in nekateri uradniki Belorusije, ki so odgovorni za kršenje mednarodnih volilnih načel med predsedniškimi volitvami v Belorusiji 19. marca 2006 in za zatrtje civilne družbe ter demokratične opozicije, pa tudi z njimi povezanim fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 765/2006/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 765/2006/ES);
– fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 765/2006/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali ekonomske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 765/2006/ES);
– zavestno in namerno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 765/2006/ES (tretji odstavek 2. člena Uredbe 765/2006/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1500 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1500 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 500 do 5000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo od 200 do 250.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
– nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 765/2006/ES, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu s 6. členom Uredbe 765/2006/ES, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 765/2006/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, ter neposredno ali prek teh pristojnih organov Komisiji Evropskih skupnosti (točka a prvega odstavka 5. člena Uredbe 765/2006/ES);
– ne sodeluje s pristojnimi organi iz priloge II k Uredbi 765/2006/ES pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 5. člena Uredbe 765/2006/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 400 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 200 do 150.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 100 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(5) Z globo od 100 do 5000 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
6. člen
(1) Izvajanje določb iz te uredbe in Uredbe 765/2006/ES v okviru pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka smejo organi zaseči predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi s prekrškom. Ti organi morajo zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 765/2006/ES organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-57/2008
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-1811-0143
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik