Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

143. Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ)
144. Zakon o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2C)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

145. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2009
146. Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006
147. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Sudanu in o izvajanju uredb Sveta (ES) št. 1184/2005 in št. 131/2004
148. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda

MINISTRSTVA

150. Pravilnik o obliki in načinu nošenja službenega oblačila državnega pravobranilca in pomočnika državnega pravobranilca
151. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
170. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
171. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode za blagovno znamko »Radenska Light Vrelec Miral«

USTAVNO SODIŠČE

152. Odločba o ugotovitvi, da je bil prvi odstavek 310. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99, 44/04 in 95/04 – ur. p. b.) v delu, ki se je nanašal na izvršitev kaznivega dejanja, storjenega s »protipravno hrambo strelnega orožja ali streliva, katerega promet je posameznikom omejen,« v neskladju z Ustavo

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

153. Aneks in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Divača

154. Sklep o izvajanju Odloka o spremembah Odloka o PUP v Občini Divača

Ivančna Gorica

155. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Dobrava

Kočevje

156. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje

Križevci

157. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2009

Ljutomer

158. Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

Medvode

159. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Tabor

160. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Tabor
161. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Tabor

Zagorje ob Savi

162. Sklep o uskladitvi višine enkratnega nadomestila za služnost
163. Sklep o uskladitvi višine najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
164. Sklep o uskladitvi višine povprečne gradbene cene
165. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za določitev višine najemnine za poslovne prostore v lasti Občine Zagorje ob Savi
166. Sklep o uskladitvi vrednosti točke občinskih taks
167. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Selo« v Zagorju ob Savi

Žalec

168. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
169. Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009

POPRAVKI

172. Popravek Odloka o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
173. Popravek tiskane izdaje Uradnega lista RS, št. 4/09

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti