Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2008 z dne 11. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2008 z dne 11. 1. 2008

Kazalo

94. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, stran 177.

Na podlagi 2. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 23/04, 56/05 in 65/06), tretjega odstavka 85. člena in četrtega odstavka 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa, katere podatke o stanju in spremembah svoje zadolženosti morajo Ministrstvu za finance oziroma resornemu ministrstvu ali pristojni občini pošiljati pravne osebe iz 87. in 88. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, v nadaljnjem besedilu: ZJF) in občine v Republiki Sloveniji.
(2) Za zadolževanje pravnih oseb ali občin iz prejšnjega odstavka se štejejo najetje posojil oziroma kreditov, izdaja dolžniških vrednostnih papirjev, izdaja jamstev za obveznosti drugih oseb iz naslova kreditov, posojil ali dolžniških vrednostnih papirjev in finančni najemi (lizingi) za pravne osebe, ki so v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev razvrščene v sektor S.13 DRŽAVA (v nadaljnjem besedilu: zadolževanje).
II. ZADOLŽEVANJE PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI DRŽAVE
2. člen
Zavezanci za poročanje o zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja na ravni države so v skladu s 87. členom ZJF: posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni gospodarski zavodi na ravni države, javna podjetja na ravni države in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje.
3. člen
(1) Pravne osebe iz 87. člena ZJF (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe) morajo najpozneje do 31. januarja tekočega leta prek aplikacije e-Dolg na obrazcu Stanje zadolženosti (ED-11), ki je objavljen v navodilih o uporabi aplikacije e-Dolg in katerega vsebina je razvidna iz Priloge 1 tega pravilnika, Ministrstvu za finance poslati podatke o stanju svoje zadolženosti na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta.
(2) Ministrstvo za finance prek aplikacije e-Dolg pravni osebi, ki je poslala podatke o stanju zadolženosti, potrdi sprejem podatkov. Ministrstvo za finance lahko prek aplikacije e-Dolg tudi zavrne sprejem podatkov, če ugotovi kakršno koli nepravilnost, in naloži pravni osebi, da jih ustrezno popravi. Za pravilnost podatkov je odgovorna pravna oseba, ki je zavezana pošiljati podatke o stanju zadolženosti prek aplikacije e-Dolg.
(3) Pravne osebe iz tega člena morajo Ministrstvu za finance poslati podatke o stanju zadolženosti prek aplikacije e-Dolg ne glede na to, ali so izkazovale kakršno koli zadolženost na dan 31. decembra preteklega ali predpreteklega koledarskega leta.
4. člen
(1) Podatke o četrtletnem stanju zadolženosti morajo Ministrstvu za finance prek aplikacije e-Dolg na obrazcu Stanje zadolženosti (ED-11), ki je objavljen v navodilih o uporabi aplikacije e-Dolg in katerega vsebina je razvidna iz Priloge 1 tega pravilnika, poslati vse pravne osebe, ki so v skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev razvrščene v sektor S.13 DRŽAVA.
(2) Ministrstvo za finance prek aplikacije e-Dolg pravni osebi, ki je poslala podatke o četrtletnem stanju zadolženosti, potrdi sprejem podatkov. Ministrstvo za finance lahko prek aplikacije e-Dolg tudi zavrne sprejem podatkov, če ugotovi kakršno koli nepravilnost, in naloži pravni osebi, da jih ustrezno popravi. Za pravilnost podatkov je odgovorna pravna oseba, ki je zavezana pošiljati podatke o četrtletnem stanju zadolženosti prek aplikacije e-Dolg.
(3) Pravne osebe iz tega člena morajo prek aplikacije e-Dolg poslati podatke o stanju svoje četrtletne zadolženosti Ministrstvu za finance:
– do 30. aprila za prvo trimesečje od 1. januarja do 31. marca,
– do 31. julija za drugo trimesečje od 1. aprila do 30. junija,
– do 31. oktobra za tretje trimesečje od 1. julija do 30. septembra,
– do 31. januarja za četrto trimesečje od 1. oktobra do 31. decembra.
5. člen
(1) Pravne osebe morajo najpozneje do 1. septembra tekočega leta poslati prek aplikacije e-Dolg napoved zadolževanja na obrazcu Napoved zadolževanja (ED-12), ki je objavljen v navodilih o uporabi aplikacije e-Dolg in katerega vsebina je razvidna iz Priloge 1 tega pravilnika, za naslednja tri koledarska leta.
(2) Če se finančni načrt ali drug ustrezen akt po oddaji napovedi zadolževanja spremeni, mora pravna oseba najpozneje v petih delovnih dneh po spremembi Ministrstvu za finance poslati prek aplikacije e-Dolg novo napoved zadolževanja.
(3) Ministrstvo za finance prek aplikacije e-Dolg pravni osebi, ki je poslala napoved zadolževanja, potrdi sprejem podatkov. Ministrstvo za finance lahko prek aplikacije e-Dolg tudi zavrne sprejem podatkov, če ugotovi kakršno koli nepravilnost, in naloži pravni osebi, da jih ustrezno popravi. Za pravilnost podatkov je odgovorna pravna oseba, ki je zavezana pošiljati podatke o napovedi zadolževanja prek aplikacije e-Dolg.
(4) Če Ministrstvo za finance napovedi zadolževanja do 1. septembra tekočega leta ne prejme prek aplikacije e-Dolg, šteje, da se pravna oseba v naslednjih treh koledarskih letih ne namerava zadolževati.
6. člen
(1) Najpozneje v desetih dneh po končanem poslu zadolžitve mora pravna oseba Ministrstvu za finance poslati ob najetju posojila oziroma kredita ali sklenitvi finančnega najema (lizinga) kopijo posojilne oziroma kreditne pogodbe ali pogodbe o sklenitvi finančnega najema (lizinga) in amortizacijski načrt (ob dolgoročni zadolžitvi). Ob izdaji dolžniških vrednostnih papirjev mora poslati Ministrstvu za finance prospekt za ponudbo vrednostnih papirjev z amortizacijskim načrtom in kopijo odločbe o vpisu vrednostnih papirjev v centralni register pri Klirinško depotni družbi. Ob izdaji jamstva mora Ministrstvu za finance poslati kopijo posojilne pogodbe in amortizacijskega načrta (ob dolgoročni zadolžitvi) ter tudi kopijo poroštvene pogodbe oziroma izjave (smiselno tudi ob jamstvu za vrednostne papirje).
(2) Ob spremembah pogojev obstoječe zadolžitve mora pravna oseba najpozneje v desetih dneh Ministrstvu za finance poslati kopijo podpisanega dodatka k pogodbi o zadolžitvi.
(3) Najpozneje v petnajstih dneh po končanem poslu zadolžitve ali sklenjenem dodatku k obstoječi pogodbi o zadolžitvi mora pravna oseba poslati prek aplikacije e-Dolg na obrazcu Pogodbe in dinamika (ED-10), ki je objavljen v navodilih o uporabi aplikacije e-Dolg in katerega vsebina je razvidna iz Priloge 1 tega pravilnika, podatke o sklenjenem poslu zadolžitve ali podatke o spremembi pogojev zadolžitve.
(4) Ministrstvo za finance po prejemu dokumentacije iz prvega in drugega odstavka tega člena pravni osebi, ki je poslala podatke o sklenjenem poslu zadolžitve ali podatke o spremembi pogojev zadolžitve prek aplikacije e-Dolg, potrdi sprejem podatkov. Ministrstvo za finance lahko prek aplikacije e-Dolg tudi zavrne sprejem podatkov, če ugotovi kakršno koli nepravilnost, in naloži pravni osebi, da jih ustrezno popravi. Za pravilnost podatkov je odgovorna pravna oseba, ki je zavezana pošiljati podatke o sklenjenem poslu zadolžitve ali podatke o spremembi pogojev zadolžitve prek aplikacije e-Dolg.
7. člen
(1) Pravna oseba mora najpozneje v petih delovnih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice, plačilu obresti in stroškov zadolžitve ter spremembi načrta črpanja glavnice, odplačila glavnice in plačila obresti poslati Ministrstvu za finance prek aplikacije e-Dolg na obrazcu Pogodbe in dinamika (ED-10), ki je objavljen v navodilih o uporabi aplikacije e-Dolg in katerega vsebina je razvidna iz Priloge 1 tega pravilnika, podatke o spremembi.
(2) Ministrstvo za finance prek aplikacije e-Dolg pravni osebi, ki je poslala spremembo podatkov posameznega posla zadolžitve, potrdi sprejem podatkov. Ministrstvo za finance lahko prek aplikacije e-Dolg tudi zavrne sprejem podatkov, če ugotovi kakršno koli nepravilnost, in naloži pravni osebi, da jih ustrezno popravi. Za pravilnost podatkov je odgovorna pravna oseba, ki je zavezana pošiljati podatke o spremembah po posameznem poslu zadolževanja prek aplikacije e-Dolg.
8. člen
Navodila o uporabi aplikacije e-Dolg ter obrazci iz tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega člena tega pravilnika so javno objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za finance.
III. ZADOLŽEVANJE OBČIN IN PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA NA RAVNI OBČINE
9. člen
Zavezanci za poročanje o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine so v skladu s 85. členom ZJF občine in v skladu z 88. členom ZJF posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi na ravni občine, javna podjetja na ravni občine in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje.
10. člen
(1) Občine in pravne osebe iz 88. člena ZJF (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe na ravni občine) morajo najpozneje do 31. januarja tekočega leta na obrazcih STANJE OBČINE (LETNO) oziroma STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO), ki sta Priloga 4 in Priloga 5 tega pravilnika, poslati podatke o stanju svoje zadolženosti na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta.
(2) Obrazec STANJE OBČINE (LETNO) morajo izpolniti vse občine ne glede na to, ali so izkazovale kakršno koli zadolženost po stanju na dan 31. decembra preteklega ali predpreteklega koledarskega leta, in ga poslati Ministrstvu za finance.
(3) Obrazec STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO) so dolžne izpolniti vse pravne osebe na ravni občine ne glede na to, ali so izkazovale kakršno koli zadolženost po stanju na dan 31. decembra preteklega ali predpreteklega koledarskega leta, in ga poslati pristojni občini.
11. člen
Občina mora do 28. februarja tekočega leta Ministrstvu za finance na obrazcu ZBIRNO STANJE (LETNO) iz Priloge 8 tega pravilnika poslati podatke o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine na dan 31. decembra preteklega in predpreteklega koledarskega leta. Izpolnjenemu obrazcu ZBIRNO STANJE (LETNO) morajo biti priloženi izpolnjeni obrazci STANJE PRAVNE OSEBE (LETNO) iz Priloge 5 tega pravilnika tistih pravnih oseb na ravni občine, ki so v preteklem koledarskem letu izkazovale kakršno koli zadolženost.
12. člen
(1) Izpolnjeni obrazec STANJE OBČINE (ČETRTLETNO), ki je Priloga 6 tega pravilnika, morajo občine pošiljati Ministrstvu za finance četrtletno.
(2) Izpolnjeni obrazec STANJE PRAVNE OSEBE (ČETRTLETNO), ki je Priloga 7 tega pravilnika, morajo pravne osebe na ravni občine pošiljati pristojni občini četrtletno.
(3) Občine morajo na obrazcu iz prvega odstavka tega člena poslati podatke o stanju svoje zadolženosti Ministrstvu za finance, pravne osebe na ravni občine pa na obrazcu iz drugega odstavka tega člena pristojni občini, in sicer:
– do 30. aprila za prvo trimesečje od 1. januarja do 31. marca,
– do 31. julija za drugo trimesečje od 1. aprila do 30. junija,
– do 31. oktobra za tretje trimesečje od 1. julija do 30. septembra,
– do 31. januarja za četrto trimesečje od 1. oktobra do 31. decembra.
13. člen
Občine morajo Ministrstvu za finance na obrazcu ZBIRNO STANJE (ČETRTLETNO), ki je Priloga 9 tega pravilnika, poslati podatke o stanju zadolženosti pravnih oseb na ravni občine za preteklo trimesečje, in sicer:
– do 15. maja za prvo trimesečje od 1. januarja do 31. marca,
– do 15. avgusta za drugo trimesečje od 1. aprila do 30. junija,
– do 15. novembra za tretje trimesečje od 1. julija do 30. septembra,
– do 28. februarja za četrto trimesečje od 1. oktobra do 31. decembra.
14. člen
(1) Občine morajo na obrazcih OCENA – OBČINA oziroma OCENA – OBČINA – PRAVNE OSEBE, ki sta Priloga 10 in Priloga 11 tega pravilnika, navesti podatke o nameravani zadolžitvi občine oziroma pravnih oseb na ravni občine v naslednjih treh koledarskih letih in jih najpozneje do 1. septembra tekočega koledarskega leta poslati Ministrstvu za finance. Če proračun občine še ni bil sprejet, mora občina to na obrazcu OCENA – OBČINA izrecno navesti pod točko A.9.
(2) Če se proračun občine oziroma finančni načrt ali podoben akt pravne osebe na ravni občine po izpolnitvi obrazca OCENA – OBČINA oziroma OCENA – OBČINA – PRAVNE OSEBE spremeni, mora občina najpozneje v petih delovnih dneh po spremembi Ministrstvu za finance poslati nov v celoti izpolnjen obrazec OCENA – OBČINA oziroma OCENA – OBČINA – PRAVNE OSEBE.
(3) Če Ministrstvo za finance obrazca OCENA – OBČINA oziroma OCENA – OBČINA – PRAVNE OSEBE do 1. septembra tekočega leta ne prejme, se bo štelo, da se občina oziroma pravne osebe na ravni občine v naslednjih treh koledarskih letih ne nameravajo zadolževati.
15. člen
(1) Najpozneje v desetih delovnih dneh po končanem poslu zadolževanja mora občina Ministrstvu za finance poslati izpolnjen obrazec PRIJAVA, ki je Priloga 12 tega pravilnika. Ob najetju posojila oziroma kredita mora obrazcu priložiti kopijo posojilne oziroma kreditne pogodbe, amortizacijski načrt (ob dolgoročni zadolžitvi) in načrt črpanja posojila. Ob izdaji dolžniških vrednostnih papirjev mora obrazcu priložiti prospekt za ponudbo vrednostnih papirjev z amortizacijskim načrtom in kopijo odločbe o vpisu vrednostnih papirjev v centralni register pri Klirinško depotni družbi. Ob izdaji jamstva mora obrazcu poleg kopije posojilne pogodbe, amortizacijskega načrta (ob dolgoročni zadolžitvi) in načrta črpanja posojila priložiti tudi kopijo poroštvene pogodbe oziroma izjave (smiselno tudi ob jamstvu za vrednostne papirje). Poleg obrazca PRIJAVA mora pravna oseba ali občina v istem roku za isti sklenjen posel predložiti tudi izpolnjen obrazec PROMET, ki je Priloga 13 tega pravilnika.
(2) Ob spremembi podatkov, ki se vpisujejo v obrazec PRIJAVA, mora občina Ministrstvu za finance sporočiti tako spremembo z izpolnitvijo novega obrazca PRIJAVA najpozneje v petih delovnih dneh po vsaki spremembi. Če je bil podpisan dodatek k posojilni oziroma kreditni pogodbi, mora občina novemu obrazcu PRIJAVA priložiti tudi kopijo dodatka k posojilni oziroma kreditni pogodbi.
16. člen
Občina mora najpozneje v petih delovnih dneh po vsakem realiziranem črpanju glavnice, odplačilu glavnice ali plačilu obresti in spremembi načrta črpanja in odplačila glavnice ter plačila obresti poslati Ministrstvu za finance izpolnjen obrazec PROMET iz Priloge 13 tega pravilnika.
17. člen
(1) Občine pošiljajo obrazce, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika, Ministrstvu za finance, Sektorju za sistem financiranja lokalnih skupnosti, pravne osebe na ravni občine pa pristojni občini.
(2) Obrazce, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika, lahko občine pošiljajo tudi v elektronski obliki v formatu EXCEL na disketah 3.5« ali na elektronski naslov mf.obcine-zadolzevanje@mf-rs.si.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Pravne osebe iz 2. člena tega pravilnika morajo Ministrstvu za finance prek aplikacije e-Dolg prvič poslati podatke o stanju zadolženosti v letu 2007 do 30. aprila 2008.
(2) Če pravnim osebam iz 2. člena tega pravilnika ne bo uspelo Ministrstvu za finance prek aplikacije e-Dolg poslati podatkov o stanju zadolženosti v letu 2007 do 31. januarja 2008, morajo poslati podatke o stanju zadolžitve na dan 31. decembra 2006 in 31. decembra 2007 Ministrstvu za finance ali resornemu ministrstvu na obrazcu STANJE (2007), ki je Priloga 2 tega pravilnika. Resorno ministrstvo pa mora na obrazcu ZBIRNO STANJE (2007), ki je Priloga 3 tega pravilnika, do 28. februarja 2008 poslati Ministrstvu za finance podatke o stanju zadolžitve na dan 31. decembra 2006 in 31. decembra 2007 posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so v njihovi pristojnosti. Izpolnjenemu obrazcu ZBIRNO STANJE (2007) morajo biti priloženi izpolnjeni obrazci STANJE (2007) tistih posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki so v preteklem koledarskem letu izkazovali kakršno koli zadolženost.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 100/04).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 474-33/2007/7
Ljubljana, dne 27. decembra 2007
EVA 2007-1611-0017
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost