Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2007 z dne 8. 10. 2007

Kazalo

4490. Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-C), stran 12150.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-C)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. septembra 2007.
Št. 001-22-104/07
Ljubljana, dne 3. oktobra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-C)
1. člen
V Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 5. člena za besedilom »Holding Slovenske elektrarne d.o.o.« doda besedilo », le-ta pa jo lahko na podlagi predhodnega soglasja koncedenta v delu, ki se nanaša na izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice prenese na novo družbo, katere družbeniki bodo Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in Gen energija, d.o.o. ter z njima povezane družbe, ki so v njuni izključni lasti.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Vstop tretjih oseb v lastništvo nove družbe iz prejšnjega odstavka je možen samo po predhodnem soglasju koncedenta in ob upoštevanju pogojev in postopkov iz zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za piko na koncu stavka doda besedilo »V primeru prenosa koncesije iz prvega odstavka tega člena se med novim koncesionarjem in koncedentom sklene koncesijska pogodba z enakimi pravicami in obveznostmi strank, kot jih je urejala koncesijska pogodba s prejšnjim koncesionarjem.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-05/00-5/9
Ljubljana, dne 25. septembra 2007
EPA 1573-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.