Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2005 z dne 25. 4. 2005

Kazalo

1650. Pravilnik o rekreacijskih plovilih, stran 4225.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popravek, 54/00 – ZKme in 37/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o rekreacijskih plovilih
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo 94/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s plovili za rekreacijo (UL L št. 164 z dne 30. 6. 1994, str. 15) ter Direktivo 2003/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o spremembi Direktive 94/25/ES o prilagajanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z plovili za rekreacijo (UL L št. 214 z dne 26. 8. 2003, str. 18) zahteve, ki jih je treba upoštevati pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe rekreacijskih plovil ter bistvene zahteve glede varnosti, zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov.
2. člen
(veljavnost)
(1) Ta pravilnik se uporablja:
1. v zvezi z načrtovanjem in izdelavo za:
– rekreacijska plovila in delno zgrajene čolne;
– osebna plovila;
– samostojne in vgrajene sestavne dele iz Priloge II tega pravilnika, kadar se dajejo na trg Evropske skupnosti samostojno ali so namenjeni za vgradnjo;
2. v zvezi z emisijami izpušnih plinov za:
– pogonske motorje, ki so nameščeni ali posebej namenjeni namestitvi na ali v rekreacijska in osebna plovila;
– pogonske motorje, nameščene na ali v ta plovila, ki so predmet znatnega preoblikovanja motorja;
3. v zvezi z emisijami hrupa za:
– rekreacijska plovila s krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha in rekreacijska plovila z notranjimi pogonskimi motorji;
– rekreacijska plovila s krmnimi motorji brez vgrajenega izpuha in z notranjimi pogonskimi motorji, ki so v postopku znatnega preoblikovanja plovila in se nato dajo na trg Evropske skupnosti v petih letih po preoblikovanju;
– osebna plovila;
– izvenkrmne in krmne motorje z vgrajenimi izpuhi, ki so namenjeni namestitvi na rekreacijsko plovilo.
(2) Za proizvode iz druge alinee 1. točke, 2. točke in 3. točke prejšnjega odstavka se določbe tega pravilnika uporabljajo samo od prvega dajanja na trg oziroma v uporabo po dnevu začetka veljavnosti tega pravilnika.
3. člen
(definicije)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »rekreacijsko plovilo« pomeni kakršenkoli čoln katerekoli vrste, namenjen za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 do 24 m, merjeno glede na ustrezne harmonizirane standarde, ne glede na vrsto pogona. Ta pravilnik se uporablja tudi v primerih, ko je isti čoln mogoče uporabljati za gospodarske namene in usposabljanje za upravljanje z rekreacijskim plovilom, pod pogojem, da se ta čoln daje na trg v rekreativne namene;
2. »osebno plovilo« pomeni plovilo, krajše od 4 m, ki uporablja motor z notranjim zgorevanjem, katerega primarni vir pogona je vodna turbina, in je bilo načrtovano tako, da z njim upravlja oseba ali osebe, ki sedijo, stojijo ali klečijo na trupu in ne v njem;
3. »pogonski motor« pomeni katerikoli motor z notranjim zgorevanjem na prisilni ali kompresijski vžig, ki se uporablja za pogonske namene, vključno z dvotaktnimi in štiritaktnimi notranjimi motorji, krmnimi motorji z vgrajenim izpuhom ali brez njega in izvenkrmnimi motorji;
4. »znatno preoblikovanje motorja« pomeni preoblikovanje motorja, ki:
– bi lahko povzročilo prekoračitev mejnih emisijskih vrednosti motorja, določenih v Prilogi I B tega pravilnika, pri čemer so izključene redne zamenjave sestavnih delov motorja, ki ne spremenijo značilnosti emisij,
– poveča nazivno moč motorja za več kakor 15%;
5. »znatno preoblikovanje plovila« pomeni preoblikovanje plovila, ki:
– spremeni vrsto pogona plovila,
– vključuje znatno preoblikovanje motorja,
– spremeni plovilo v takšnem obsegu, da se ga obravnava kot novo plovilo;
6. »vrsta pogona« pomeni pogonski mehanizem plovila, zlasti propelerje in sisteme mehanskega pogona na vodno turbino;
7. »družina motorjev« pomeni proizvajalčevo razvrstitev motorjev, ki imajo glede na njihove načrte podobne značilnosti emisije izpušnih plinov in izpolnjujejo zahteve v zvezi z emisijami izpušnih plinov iz tega pravilnika;
8. »proizvajalec« pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo, ki načrtuje in izdela izdelek, zajet v tem pravilniku, ali naroči načrtovanje oziroma izdelavo takega izdelka z namenom, da ga da na trg v lastnem imenu;
9. »pooblaščeni zastopnik« pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropski skupnosti, ki je od proizvajalca prejela pisno pooblastilo za prevzem njegovih obveznosti iz tega pravilnika.
4. člen
(izjeme)
Ta pravilnik se ne uporablja za:
1. v zvezi z načrtovanjem in izdelavo za:
– plovila, namenjena izključno tekmovanju, vključno s tekmovalnimi čolni na vesla in čolni na vesla za trening, ki jih je kot take označil proizvajalec;
– kanuje in kajake, gondole ter čolne na pedala;
– jadralne deske;
– deske, vključno z deskami na motorni pogon;
– izvirna zgodovinska plovila in posamezne replike zgodovinskih plovil, ki so bila načrtovana pred letom 1950, zgrajena predvsem iz izvirnih materialov, in ki jih je kot take označil proizvajalec;
– eksperimentalna plovila, pod pogojem, da se jih ne da na trg Evropske skupnosti;
– plovila, zgrajena za lastno uporabo, pod pogojem, da se jih pet let ne da na trg Evropske skupnosti;
– plovila, posebej namenjena za upravljanje s posadko in za prevoz potnikov v komercialne namene, ne glede na število potnikov;
– plovila, ki lahko plujejo pod vodno gladino;
– vozila z zračno blazino;
– hidrogliserje;
– plovila na parni pogon z zunanjim zgorevanjem, ki za gorivo uporabljajo premog, koks, les, olje ali plin;
2. v zvezi z emisijami izpušnih plinov za:
a) pogonske motorje, nameščene ali posebej namenjene namestitvi na:
– plovilih, namenjenih izključno tekmovanju, ki jih je kot take označil proizvajalec;
– eksperimentalnih plovilih, pod pogojem, da se jih ne da v na trg Evropske skupnosti;
– plovilih, posebej namenjenih za upravljanje s posadko in za prevoz potnikov v komercialne namene, ne glede na število potnikov;
– plovilih, ki lahko plujejo pod vodno gladino;
– vozilih z zračno blazino;
– hidrogliserjih;
b) izvirnike in posamezne replike zgodovinskih pogonskih motorjev, ki so bili načrtovani pred letom 1950 in se ne proizvajajo serijsko ter so vgrajeni na plovilih iz pete alinee 1. točke tega člena;
c) pogonske motorje, zgrajene za lastno uporabo, pod pogojem, da se jih pet let ne da na trg Evropske skupnosti;
3. v zvezi z emisijami hrupa za:
– vsa plovila iz 2. točke tega člena;
– plovila, zgrajena za lastno uporabo, pod pogojem, da se jih pet let ne da na trg Evropske skupnosti.
5. člen
(dajanje na trg)
Izdelki iz 2. člena tega pravilnika se lahko dajo na trg in v uporabo v skladu z njihovo namembnostjo samo, če ob pravilni izdelavi in vzdrževanju ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi, premoženja in okolja.
6. člen
(bistvene zahteve)
Izdelki iz 2. člena tega pravilnika morajo izpolnjevati bistvene zahteve glede varnosti, zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov, ki so določene v Prilogi I tega pravilnika.
7. člen
(ukrepi pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe)
(1) Izdelki iz 2. člena tega pravilnika se lahko dajo na trg oziroma v uporabo, kadar so označeni z oznako CE v skladu s Prilogo IV tega pravilnika, ki označuje njihovo skladnost z zahtevami tega pravilnika, vključno s postopki skladnosti, določenimi v 9., 10. in 11. členu tega pravilnika.
(2) Delno zgrajeni čolni se lahko dajo na trg ali v uporabo, kadar proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti ali oseba, ki je odgovorna za dajanje na trg v skladu s 1. točko Priloge III tega pravilnika, izjavi, da jih bodo dokončali drugi.
(3) Sestavni deli iz Priloge II tega pravilnika se lahko dajo na trg oziroma v uporabo, kadar so označeni z oznako CE v skladu s Prilogo IV tega pravilnika, ki označuje njihovo skladnost z bistvenimi zahtevami, če te sestavne dele spremlja pisna izjava o skladnosti, kakor je določeno v Prilogi XV tega pravilnika, in so namenjeni vgradnji v rekreacijsko plovilo v skladu z izjavo iz 2. točke Priloge III tega pravilnika, ki jo da proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti ali, pri uvozu iz tretje države, katerakoli oseba, ki te sestavne dele daje na trg Evropske skupnosti.
(4) Naslednji motorji:
1. notranji motorji in krmni pogonski motorji brez vgrajenega izpuha;
2. motorji, ki so homologirani v skladu s Pravilnikom o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim izgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 85/03 in 22/05) in izpolnjujejo zahteve glede vrednosti emisij plinastih onesnaževal in delcev iz prvega odstavka 12. člena prej navedenega pravilnika in
3. motorji, homologirani v skladu s Pravilnikom o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02 in 80/04)
se lahko dajo na trg oziroma v uporabo, kadar proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti v skladu s 3. točko Priloge XV tega pravilnika izjavi, da motor izpolnjuje zahteve v zvezi z emisijami izpušnih plinov iz tega pravilnika, pod pogojem, da je motor vgrajen v rekreacijsko plovilo ali osebno plovilo v skladu z navodili, ki jih predloži proizvajalec.
8. člen
(razstave in predstavitve)
(1) Na sejmih, razstavah in predstavitvah se smejo prikazovati izdelki iz 2. člena tega pravilnika, ki niso v skladu z zahtevami tega pravilnika, pod pogojem, da viden znak jasno označuje, da se ti izdelki ne smejo tržiti ali dati v uporabo dokler ne izpolnjujejo predpisanih zahtev.
(2) Med predstavitvami izdelkov iz prejšnjega odstavka tega člena se morajo zagotoviti ustrezni varnostni ukrepi, ki zagotavljajo varnost oseb.
9. člen
(presoja skladnosti)
(1) Pred dajanjem na trg oziroma v uporabo izdelkov iz 2. člena tega pravilnika mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti uporabiti postopke iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena.
(2) V zvezi z načrtovanjem in izdelavo izdelkov iz 1. točke 2. člena tega pravilnika mora proizvajalec čolna ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti uporabiti naslednje postopke za kategorije namembnosti čolnov A, B, C in D iz 1. točke Priloge I A tega pravilnika:
1. za kategoriji A in B:
– za čolne z dolžino trupa od 2,5 m do 12 m: notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII ali katerim-koli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
– za čolne z dolžino trupa od 12 m do 24 m: ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
2. za kategorijo C:
a) za čolne z dolžino trupa od 2,5 m do 12 m:
– kadar so izpolnjeni harmonizirani standardi v zvezi s 3.2 in 3.3 točkama Priloge I A tega pravilnika: notranjo kontrolo proizvodnje (modul A) iz Priloge V tega pravilnika ali notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
– kadar niso izpolnjeni harmonizirani standardi v zvezi s 3.2 in 3.3 točko Priloge I A tega pravilnika: notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
b) za čolne z dolžino trupa od 12 m do 24 m: ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
3. za kategorijo D za čolne z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m: notranjo kontrolo proizvodnje (modul A) iz Priloge V tega pravilnika ali notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
4. za osebna plovila: notranjo kontrolo proizvodnje (modul A) iz Priloge V tega pravilnika ali notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H;
5. za sestavne dele iz Priloge II tega pravilnika: katerikoli od naslednjih modulov: B + C ali B + D ali B + F ali G ali H.
(3) Glede emisij izpušnih plinov uporabi za izdelke iz 2. točke 2. člena tega pravilnika proizvajalec motorja ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti ES-pregled tipa (modul B) iz Priloge VII tega pravilnika, dopolnjen s skladnostjo s tipom (modul C) iz Priloge VIII tega pravilnika ali katerimkoli od naslednjih modulov: B + D ali B + E ali B + F ali G ali H.
(4) V zvezi z emisijami hrupa je treba upoštevati naslednje zahteve:
1. za izdelke iz prve in druge alinee 3. točke 2. člena tega pravilnika mora proizvajalec čolna ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti uporabiti:
– če se preskusi izvajajo z uporabo harmoniziranega standarda (EN ISO 14509) za meritve hrupa: bodisi notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika bodisi preverjanje posameznega izdelka (modul G) iz Priloge XI tega pravilnika ali popolno zagotavljanje kakovosti (modul H) iz Priloge XII tega pravilnika;
– če se za ocenjevanje uporablja število Froude in razmerje moč/izpodriv: bodisi notranjo kontrolo proizvodnje (modul A) iz Priloge V tega pravilnika bodisi notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali preverjanje posameznega izdelka (modul G) iz Priloge XI tega pravilnika ali popolno zagotavljanje kakovosti (modul H) iz Priloge XII tega pravilnika;
– če se za ocenjevanje uporabijo certificirani referenčni podatki o čolnu, določeni v skladu s prvo alineo 4. točke tega člena: bodisi notranjo kontrolo proizvodnje (modul A) iz Priloge V tega pravilnika bodisi notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali preverjanje posameznega izdelka (modul G) iz Priloge XI tega pravilnika ali popolno zagotavljanje kakovosti (modul H) iz Priloge XII tega pravilnika;
2. za izdelke iz tretje in četrte alinee 3. točke 2. člena tega pravilnika proizvajalec osebnega plovila oziroma motorja ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti uporabi notranjo kontrolo proizvodnje, vključno s preskusi (modul Aa) iz Priloge VI tega pravilnika ali modul G ali H.
10. člen
(ocenjevanje rekreacijskih plovil po izdelavi)
(1) Če v primeru ocenjevanja rekreacijskega plovila po izdelavi niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti ne izpolnita obveznosti glede skladnosti izdelka z zahtevami tega pravilnika, lahko izpolnitev teh obveznosti prevzame katerakoli fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski skupnosti, ki daje takšen izdelek na trg oziroma v uporabo na svojo odgovornost.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora oseba, ki daje izdelek na trg ali v uporabo, pri priglašenem organu vložiti zahtevek za poročilo po izdelavi in mu predložiti vse razpoložljive dokumente in spise tehnične dokumentacije, ki se nanašajo na prvo dajanje izdelka na trg v državi porekla.
(3) Priglašeni organ preveri vsak posamezen izdelek in opravi izračune ter druge ocene za zagotovitev njegove skladnosti z zahtevami tega pravilnika. Priglašeni organ pripravi poročilo o skladnosti v zvezi z opravljenim ocenjevanjem in proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti, ki daje izdelek na trg oziroma v uporabo, obvesti o njegovih obveznostih.
(4) V primeru iz prejšnjega odstavka mora tablica graditelja iz 2.2 točke Priloge I A tega pravilnika vključevati besedilo »certifikacija po izdelavi«.
(5) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti poda izjavo o skladnosti iz Priloge XV tega pravilnika in na vsak odobren izdelek namesti oznako CE ali poskrbi za njeno namestitev, ki jo spremlja identifikacijska številka priglašenega organa.
11. člen
(tehnična dokumentacija)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora, če je tako določeno v 9. členu tega pravilnika (modul A, Aa, B, C, D in G), za vsak izdelek iz 2. člena tega pravilnika, preden ga da na trg ali v uporabo, zagotoviti tehnično dokumentacijo in jo na zahtevo predložiti pristojnemu organu.
12. člen
(priglašeni organi)
(1) Organi, ki ugotavljajo skladnost izdelkov iz 2. člena tega pravilnika z bistvenimi zahtevami ter izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti v skladu z 9. členom tega pravilnika, morajo izpolnjevati minimalna merila, določena v Prilogi XIV tega pravilnika. Šteje se, da organi, ki izpolnjujejo pogoje, določene v ustreznih harmoniziranih standardih, izpolnjujejo ta merila.
(2) Minister, pristojen za gospodarstvo, imenuje organe iz prejšnjega odstavka tega člena po postopku, ki ga določa Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popravek, 54/00 – ZKme in 37/04), in jih priglasi Komisiji Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: priglašeni organ) ter o tem obvesti druge države članice Evropske skupnosti.
(3) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več meril, določenih v Prilogi XIV tega pravilnika, minister, pristojen za gospodarstvo, izda odločbo o preklicu in umakne priglasitev ter o tem obvesti Komisijo Evropske skupnosti in države članice Evropske skupnosti.
13. člen
(oznaka CE)
(1) Naslednji izdelki morajo imeti, kadar se dajejo na trg, nameščeno oznako CE:
– rekreacijska plovila, osebna plovila in sestavni deli iz Priloge II tega pravilnika, za katere se šteje, da izpolnjujejo ustrezne bistvene zahteve iz Priloge I tega pravilnika;
– izvenkrmni motorji, za katere se šteje, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge I B in I C tega pravilnika;
– krmni motorji z vgrajenim izpuhom, za katere se šteje, da izpolnjujejo bistvene zahteve iz Priloge I B in I C tega pravilnika.
(2) Oznaka CE, kot je določena v Prilogi IV tega pravilnika, mora biti prikazana v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki na rekreacijskem plovilu, osebnem plovilu v skladu z 2.2 točko Priloge I A tega pravilnika, na sestavnih delih iz Priloge II tega pravilnika oziroma na njihovi embalaži ter na izvenkrmnih in krmnih motorjih z vgrajenim izpuhom v skladu s točko 1.1 Priloge I B tega pravilnika.
(3) Oznako CE mora spremljati identifikacijska številka organa, ki je odgovoren za izvajanje postopkov, določenih v Prilogah IX, X, XI, XII in XVI tega pravilnika.
(4) Namestitev oznak ali napisov na izdelke iz tega pravilnika, ki bi lahko zavedli tretje osebe glede pomena ali oblike oznake CE, je prepovedano. Na izdelke iz tega pravilnika oziroma na njihovo embalažo so lahko nameščene druge oznake, pod pogojem, da to ne povzroči zmanjšanja vidnosti in berljivosti oznake CE.
(5) Če je oznaka CE nameščena neustrezno, mora proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti sprejeti vse ukrepe, da se izdelek uskladi z določbami tega pravilnika.
(6) Če neustreznost iz prejšnjega odstavka ni odpravljena, mora nadzorni organ iz 19. člena tega pravilnika sprejeti vse potrebne ukrepe, s katerimi omeji ali prepove dajanje takšnega izdelka na trg ali zagotoviti njegov umik s trga v skladu z 20. členom tega pravilnika.
14. člen
(veljavnost drugih predpisov)
(1) Kadar veljajo za izdelke iz 2. člena tega pravilnika drugi predpisi v zvezi z drugimi vidiki varnosti, ki prav tako predvidevajo označevanje z oznako CE, mora ta označevati, da ti izdelki izpolnjujejo tudi določbe teh drugih predpisov.
(2) Če eden ali več predpisov omogoča proizvajalcu v prehodnem obdobju izbiro različnih načinov ugotavljanja skladnosti, oznaka CE označuje, da izdelek izpolnjuje določbe samo tistih predpisov, ki jih je uporabil proizvajalec.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka je treba v spremnih dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki so priloženi izdelkom iz prejšnjega odstavka, navesti podrobnosti teh predpisov in njihovo objavo.
15. člen
(koda proizvajalca)
(1) Vsako rekreacijsko plovilo mora biti označeno z identifikacijo plovila, kot je določeno v Prilogi I A tega pravilnika. Eden od podatkov identifikacijske številke je koda proizvajalca.
(2) Kodo proizvajalca dodeli ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na podlagi pisne vloge zainteresirane stranke. O dodeljenih kodah ministrstvo vodi evidenco.
16. člen
(harmonizirani standardi in domneva o skladnosti)
(1) Minister, pristojen za gospodarstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam standardov, ki prevzemajo harmonizirane standarde za rekreacijska plovila, objavljene v Uradnem listu Evropske unije.
(2) Za izdelke iz 2. člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo ustrezne harmonizirane standarde iz prejšnjega odstavka, se domneva, da so skladni z bistvenimi zahtevami iz 6. člena tega pravilnika.
17. člen
(izjava o skladnosti)
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za rekreacijska plovila in za sestavne dele iz Priloge II tega pravilnika, preden jih da na trg oziroma v uporabo, zagotoviti izjavo o skladnosti, s katero potrjuje skladnost rekreacijskih plovil ali sestavnih delov iz Priloge II s tem pravilnikom.
18. člen
(izjava za delno zgrajena rekreacijska plovila in za sestavne dele, ki so namenjeni za vgradnjo v rekreacijsko plovilo)
(1) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za delno zgrajeno plovilo, preden ga da na trg oziroma v uporabo, zagotoviti izjavo za delno zgrajeno plovilo v skladu s 1. točko Priloge III tega pravilnika in tako potrditi, da je izdelek v skladu z zahtevami tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora za sestavne dele, navedene v Prilogi II tega pravilnika, ki so namenjeni za vgradnjo v rekreacijsko plovilo, preden jih da na trg ali v uporabo, zagotoviti izjavo za sestavne dele v skladu z 2. točko Priloge III tega pravilnika in tako potrditi, da so izdelki v skladu z zahtevami tega pravilnika.
19. člen
(nadzor)
Za nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
20. člen
(postopki obveščanja)
(1) Kadar pristojni inšpektorat ugotovi, da lahko izdelki iz 2. člena tega pravilnika, ki so označeni z oznako CE v skladu s Prilogo IV tega pravilnika, ob pravilnem načrtovanju, izdelavi, vgradnji, vzdrževanju in uporabi v skladu z njihovo namembnostjo, ogrozijo varnost in zdravje ljudi, lastnine ali okolja, mora sprejeti ustrezne ukrepe, da jih umakne s trga oziroma prepove ali omeji njihovo dajanje na trg oziroma v uporabo.
(2) Pristojni inšpektorat mora o vsakem ukrepu umika iz trga ali prepovedi oziroma omejitve dajanja na trg ali v uporabo nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, informacijo o tem pa mora posredovati tudi drugim organom, ki jih ukrep zadeva.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora pristojni inšpektorat navesti razloge za svojo odločitev. Pri tem mora posebej tudi navesti, ali je neskladnost posledica:
– neizpolnjevanja bistvenih zahtev, navedenih v 6. členu tega pravilnika,
– nepravilne uporabe standardov iz 16. člena tega pravilnika, če obstaja trditev o uporabi teh standardov,
– pomanjkljivosti v standardih iz 16. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, o ukrepih, ki zadevajo neustrezen izdelek iz 2. člena, označen z oznako CE, in o razlogih zanje nemudoma obvesti Komisijo Evropske skupnosti in države članice Evropske skupnosti.
21. člen
(prehodno obdobje)
Dovoljeno je dajanje na trg oziroma v uporabo izdelke, ki so v skladu z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 112/04), in sicer:
– izdelke iz 1. točke 2. člena tega pravilnika do 31. decembra 2005,
– motorje na kompresijski vžig in štiritaktne motorje na prislini vžig do 31. decembra 2005,
– dvotaktne motorje na prislini vžig do 31. decembra 2006.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rekreacijskih plovilih (Uradni list RS, št. 112/04).
22. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-49/2004
Ljubljana, dne 6. aprila 2005.
EVA 2004-2111-0108
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti