Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2004 z dne 11. 11. 2004

Kazalo

5028. Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo, stran 14602.

Na podlagi 19., 27. in 28. člena Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 22/04 in 109/04) ter za izvajanje 75. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela
in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje
in zelenjavo
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (UL L št. 297 z dne 21. 11. 1996, str. 1, z vsemi spremembami) določa natančnejšo vsebino in obliko tri- do petletnih operativnih programov dela (v nadaljnjem besedilu: program dela), letnih dopolnil programa dela in letnih ter končnih poročil pravne osebe, ki je zaprosila za priznanje organizacije proizvajalcev oziroma ki jih je minister, pristojen za kmetijstvo, kot organizacije proizvajalcev že priznal (v nadaljnjem besedilu: organizacija proizvajalcev).
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za pripravo programov dela, letnih dopolnil programov dela in poročil za mednacionalne organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev, medpanožne organizacije ter skupine proizvajalcev iz uredbe, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo.
2. člen
(dopolnila in poročila)
(1) Za izdelavo letnih dopolnil k programu dela (v nadaljnjem besedilu: letna dopolnila) in poročil organizacij proizvajalcev (v nadaljnjem besedilu: poročila) se uporabljajo določbe tega pravilnika, ki določajo vsebino programa dela, pri čemer morajo poleg zahtevanih podatkov o predvidenem poslovanju, letna dopolnila vsebovati tudi podatke o spremembah oziroma dopolnitvah programa dela, letna poročila pa tudi podatke o realizaciji programa dela, vključno z njegovimi glavnimi spremembami.
(2) Organizacija proizvajalcev mora v programu dela, dopolnilih oziroma poročilih navesti poleg podatkov, zahtevanih s tem pravilnikom, tudi vse druge morebitne okoliščine, ki vplivajo na poslovanje organizacije dela.
(3) Dopolnila in poročila morajo biti pripravljena tako, da je vsaka sprememba oziroma dopolnitev vidno označena in jo je možno jasno ločiti od ostalih vsebin (npr. tiskano ali podčrtano z drugo barvo).
(4) Organizacije proizvajalcev morajo na poziv ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v zahtevanem roku posredovati tudi druge podatke, dokazila in dokumente, ki se nanašajo na delovanje organizacije proizvajalcev in ki so potrebni za izvajanje predpisov, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo.
3. člen
(končna poročila)
Končno poročilo je skupek letnih poročil za celotno trajanje programa dela. V končnem poročilu mora biti za vsakega od navedenih namenov poslovanja iz 8. člena tega pravilnika opravljen pregled izvedenih aktivnosti in analiza učinkovitosti izvedenih aktivnosti pri doseganju posameznega namena. Analizo učinkovitosti izvedenih aktivnosti lahko pripravi organizacija proizvajalcev sama ali pa jo za njo pripravi druga usposobljena pravna oziroma fizična oseba. Analiza učinkovitosti izvedenih aktivnosti mora vsebovati najmanj:
– opis izhodiščnega stanja oziroma tistih podatkov iz programa dela, ki predstavljajo osnovo za primerjavo z rezultati izvedenih aktivnosti;
– načrtovane spremembe programa dela v prihodnosti;
– primerjavo rezultatov izvedenih aktivnosti z izhodiščnim stanjem in analizo odstopanj, predvsem z vidika doseženih ciljev in namenov, realizacije načrtov proizvodnje, prodaje in trženja, izkoriščenosti zmogljivosti, doseženih normativov, rezultatov poslovanja itd.
4. člen
(delna poročila)
(1) Organizacija proizvajalcev mora posredovati na ministrstvo delna poročila za naslednja obdobja:
– 1. januar – 31. marec;
– 1. januar – 30. junij;
– 1. januar – 30. september;
– 1. januar – 31. december.
(2) Rok za oddajo delnega poročila za vsako obdobje iz prejšnjega odstavka je zadnji dan v naslednjem mesecu po izteku tega obdobja.
(3) Delna poročila vsebujejo podatke za posamezno obdobje iz prvega odstavka tega člena o:
– vrednosti glavne tržne pridelave (na obrazcu 2.1.1. iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika);
– višini zbranih sredstev operativnega sklada (na tabeli 11.1.2. iz priloge 11, ki je sestavni del tega pravilnika);
– morebitnih pristopih in izstopih članov organizacije proizvajalcev (na tabeli 4.2.1. iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika);
– izvedenih aktivnostih (na tabelah iz priloge 9, ki je sestavni del tega pravilnika, z obrazložitvijo, kako so bile izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika);
– realizaciji načrtovanih poslovnih rezultatov v obliki primerjalnega prikaza bilanc za pretekla trimesečja v tekočem letu (kumulativno) in predvidenih bilanc za isto leto (na tabelah iz priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika).
5. člen
(letna poročila)
(1) Delno poročilo za obdobje 1. januar – 31. december je hkrati tudi letno poročilo, ki mora poleg podatkov iz prejšnjega člena ter opisa glavnih sprememb programa dela vsebovati še:
– bilance za preteklo leto (v roku 15 dni po pridobitvi je potrebno na ministrstvo poslati tudi uradne potrjene bilance);
– opis, kako so bili uresničeni glavni nameni poslovanja organizacije proizvajalcev v preteklem letu (na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika);
– podatke o obsegu proizvodnje članov organizacije proizvajalcev oziroma proizvajalcev znotraj pravnih oseb, ki so člani organizacije proizvajalcev v preteklem letu (na tabeli 4.2.1 iz priloge 4 tega pravilnika);
– realizaciji proizvodnje in prodaje v preteklem letu (na tabeli 5.1.1 iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika, ločeno za vsak proizvod na skupno proizvedeno količino in prodano količino);
– podatke o vrednosti glavne tržne pridelave, prometu iz prodaje proizvodov nečlanov in skupnem prometu organizacije proizvajalcev v referenčnem obdobju za preteklo leto (na obrazcu 2.1.1 iz priloge 2 tega pravilnika) ter vrednostno in pisno obrazložitev odstopanja med ocenjenim in zahtevanim zneskom pomoči.
(2) Poleg poročil in sprememb programov dela mora organizacija proizvajalcev do 15. septembra vsako leto sporočiti ministrstvu ocenjeno višino in gibanje sredstev operativnega sklada za naslednje leto (na tabelah 11.1.2 ter 11.2.2 iz priloge 11 tega pravilnika), vrednost glavne tržne pridelave v referenčnem obdobju za naslednje leto, ki je podlaga za oceno višine pomoči v naslednjem letu in oceno višine pomoči za naslednjo leto (na tabeli 9.4.1 iz priloge 9) ter ustrezno obrazložitev, ki temelji na oceni programa dela in izdatkih v tekočem letu.
6. člen
(dopolnila)
Letna dopolnila se običajno vlagajo največ enkrat letno. Izjemoma, če obstajajo utemeljeni objektivni razlogi, ki jih organizacija proizvajalcev pisno obrazloži, se organizaciji proizvajalcev dovoli dopolniti program več kot enkrat letno.
7. člen
(več pridelovalcev kot član)
Če je ustanovitelj ali član organizacije proizvajalcev pravna oseba (npr. zadruga), v katero so združeni pridelovalci, je treba vse podatke o članih in njihovi pridelavi iz prilog 4, 9 in 11 tega pravilnika v programu dela, v dopolnitvah programa dela in v poročilih izpolniti tudi za pridelovalce člane pravne osebe.
8. člen
(namen poslovanja organizacije proizvajalcev)
Iz programa dela mora biti razvidno, da je namen poslovanja organizacije proizvajalcev zlasti:
– načrtovanje pridelave in usklajevanje ponudbe s povpraševanjem glede kakovosti in količine;
– pospeševanje koncentracije ponudbe in skupnega trženja svojih članov;
– zmanjševanje proizvodnih stroškov in stabiliziranje pridelovalne cene;
– uvajanje okolju prijazne tehnologije pridelave, dodelave ter okolju prijaznega ravnanja z odpadki, s ciljem ohranjati kakovost vode, tal, krajine in ohranjati oziroma spodbujati biološko raznolikost.
9. člen
(vsebina programa dela)
(1) Program dela mora prikazovati realno stanje preteklega poslovanja in načrt poslovanja organizacije proizvajalcev v naslednjih treh do petih letih ter mora vsebovati zlasti podatke:
– opis stanja in analizo poslovanja,
– cilje poslovanja,
– seznam članov organizacije proizvajalcev in njihov obseg proizvodnje,
– načrt proizvodnje,
– načrt trženja,
– podatke o organizacijski strukturi in kadrih,
– podatke o sredstvih (zgradbe, stroji in oprema),
– predvidene investicije in druge aktivnosti na nivoju organizacije proizvajalcev,
– predvidene investicije pri članih organizacije proizvajalcev,
– pričakovan poslovni rezultat,
– gibanje sredstev operativnega sklada,
– izjave organizacije proizvajalcev in članov.
(2) Program dela mora biti pripravljen tako, da so za vse aktivnosti iz prejšnjega odstavka določeni časovni okviri, program dela pa se mora izvajati v letnih obdobjih, ki trajajo od 1. januarja do 31. decembra.
(3) Iz programa dela morajo biti razvidne naslednje zahteve, in sicer da:
1. pokriva več namenov iz prejšnjega člena, predvsem pa: izboljšanje kakovosti proizvodov, zvišanje tržne vrednosti proizvodov, promocijo proizvodov, ki je namenjena ciljnim potrošnikom, promocijo integriranih in drugih načinov proizvodnje, ki upoštevajo varstvo okolja, ustvarjanje ekoloških proizvodnih linij in zmanjševanje umikov s trga;
2. vključuje prizadevanja, da bi proizvajalci oziroma člani organizacije proizvajalcev začeli uporabljati okolju prijazne tehnike pridelave glede načina pridelovanja in ravnanja z odpadki;
3. zagotavlja finančna sredstva za tehnične in človeške vire, potrebne za preverjanje skladnosti s standardi za sveže sadje in zelenjavo, s pravili glede varstva rastlin in mejnih vrednosti ostankov pesticidov.
10. člen
(osnovni podatki o programu dela)
Na uvodno stran programa dela se na obrazec iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, vpiše osnovne podatke o organizaciji proizvajalcev.
11. člen
(opis stanja)
Organizacija proizvajalcev na obrazcih iz priloge 2 tega pravilnika predstavi svoje poslovanje, značilnosti proizvodov ter opis dejavnosti, za katere je organizacija proizvajalcev priznana, in jim priloži bilanco stanja in uspeha.
12. člen
(cilji poslovanja organizacije proizvajalcev)
(1) Glede na analizo stanja iz prejšnjega člena se v programu dela določijo dolgoročni cilji in cilji po posameznih namenih poslovanja organizacije proizvajalcev ter strategija in ukrepi za doseganje teh ciljev na obrazcih iz priloge 3 tega pravilnika.
(2) Organizacija proizvajalcev mora pri svojem poslovanju zasledovati cilje v skladu z nameni iz 8. člena tega pravilnika.
13. člen
(seznam članov in obseg njihove proizvodnje)
(1) Organizacija proizvajalcev predloži podatke o svojih članih in obsegu njihove proizvodnje v skladu s tabelami iz priloge 4 tega pravilnika, vključno z njihovimi podpisi.
(2) Če so člani organizacije proizvajalcev pravne osebe, znotraj katerih so pridelovalci sadja oziroma zelenjave, ki se šteje v glavno tržno pridelavo organizacije proizvajalcev, morajo biti predloženi tudi podatki o teh proizvajalcih in obsegu njihove proizvodnje, vključno z njihovimi podpisi.
14. člen
(načrt proizvodnje)
Načrt proizvodnje organizacije proizvajalcev zajema le proizvodnjo članov organizacije proizvajalcev ter se izdela v skladu s tabelo iz priloge 5 tega pravilnika. Načrt proizvodnje organizacije proizvajalcev predstavlja seštevke predvidenih letnih količin pridelkov vseh članov organizacije proizvajalcev iz prejšnjega člena.
15. člen
(načrt trženja)
V načrtu trženja organizacija proizvajalcev prikaže v skladu s tabelami priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika, predvideno trženje proizvodnje svojih članov in usklajevanje proizvodnje s povpraševanjem na trgu glede na prodajne možnosti.
16. člen
(kadri)
V skladu s prilogo 7, ki je sestavni del tega pravilnika, se v programu dela prikaže kadrovsko in organizacijsko strukturo organizacije proizvajalcev.
17. člen
(oprema in druga sredstva)
(1) V skladu s tabelama iz priloge 8, ki je sestavni del tega pravilnika, se predloži seznam sredstev (zgradb, opreme in strojev), ki jih uporablja organizacija proizvajalcev.
(2) Če organizacija proizvajalcev določene aktivnosti poveri drugim osebam, mora programu dela priložiti dodatno dokumentacijo v skladu z določbami uredbe, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo.
18. člen
(investicije in druge aktivnosti)
(1) Organizacija proizvajalcev pripravi v skladu s prilogo 9 tega pravilnika program naložb v sredstva, opremo in stroje, ki jih v času trajanja programa potrebuje in za katere planira njihovo izvedbo, ter plan drugih aktivnosti za doseganje ciljev poslovanja, kot so npr. promocija, izobraževanje ipd.
(2) Sredstva za financiranje vseh naložb in drugih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti) iz programa dela morajo biti v celoti zagotovljena v okviru operativnega sklada (vir sredstev za financiranje programa dela ne more biti npr. kredit ali lizing).
(3) V program dela je možno vključiti le tiste aktivnosti, ki so dovoljene s predpisi Evropske unije, ki urejajo organizacije proizvajalcev za sadje in zelenjavo.
(4) V program dela morajo biti vključene takšne aktivnosti, ki omogočajo izpolnjevanje ene ali več zahtev iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika, vendar morajo biti na nivoju celotnega programa dela izpolnjene vse zahteve iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika. Aktivnosti iz 2. točke tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika se morajo izvajati v skladu z nacionalnim okoljskim okvirjem, ki ga pripravi ministrstvo in zagotovi, da je dostopen vsem organizacijam proizvajalcev.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena v program dela ne morejo biti vključene naslednje aktivnosti:
– nakup oziroma najem rabljene opreme;
– naložbe v obnovo-prestrukturiranje sadovnjakov in izgradnjo – novogradnjo ali obnovo objektov;
– nakup zemljišč ali drugih nepremičnin;
– posebni stroški kot so stroški organske, integrirane ali poskusne pridelave ter okoljski ukrepi razen stroškov okoljskega upravljanja embalaže;
– stroški dela zaposlenih, razen tistih stroškov, ki predstavljajo dodatne stroške, ki nastanejo zaradi aktivnosti za izboljšanje ravni trženja ali za izboljšanje ali ohranjanje visoke ravni kakovosti varstva okolja (usposabljanje, izobraževanje, nujna dokumentacija o dejansko opravljenih urah) in ki ne presegajo 20% sredstev odobrenega operativnega sklada v posameznem letu;
– stroški prevoza blaga;
– stroški sejnin, dnevnic, prevoza in nastanitve udeležencev usposabljanj in izobraževanj;
– finančni stroški in stroški zakupa ali najema;
– naložbe v delnice.
(6) Program dela tudi ne more vsebovati takšnih aktivnosti, ki ne služijo organizaciji proizvajalcev kot celoti oziroma večini članov organizacije proizvajalcev.
19. člen
(sofinanciranje operativnega sklada)
(1) Za aktivnosti, ki so vključene v program dela, je možno iz proračuna pridobiti pomoč kot povrnjen del sredstev v operativni sklad.
(2) Letna višina pomoči iz prejšnjega odstavka ne sme presegati višine sredstev, ki so zbrana v operativni sklad v obliki obveznih prispevkov, in ne sme biti večja od 50% stroškov v okviru programa dela v posameznem letu izvajanja programa dela. V vsakem primeru pa letna višina pomoči ne sme presegati 4,1% vrednosti glavne tržne pridelave organizacije proizvajalcev v referenčnem obdobju za to leto.
(3) Organizacija proizvajalcev mora za vse aktivnosti, katerih vrednost je večja od 200.000 SIT, razen za stroške dela zaposlenih iz pete alinee četrtega odstavka prejšnjega člena, hraniti dokumentacijo o sistemu izbora najugodnejšega ponudnika (npr. dokumentacijo o zbiranju najmanj treh ponudb oziroma o poteku razpisa za iskanje najugodnejšega ponudnika).
(4) Promocijsko gradivo (vizualni mediji), ki je financirano iz operativnega sklada, mora biti opremljeno s simbolom Evropske unije in napisom »Akcija, financirana s pomočjo Evropske skupnosti«.
20. člen
(pričakovan poslovni rezultat)
V skladu z obrazci iz priloge 10 tega pravilnika se v tabelah bilanca uspeha in bilanca stanja iz podatkov načrta prodaje in predvidenih stroškov poslovanja, ob upoštevanju vseh prilivov in odlivov (vključno s sredstvi iz operativnega sklada), sestavi predvideno bilanco uspeha ter predračun bilance stanja (brez in z upoštevanjem aktivnosti v okviru programa dela) za vsa leta trajanja programa.
21. člen
(gibanje sredstev operativnega sklada)
V skladu s tabelami iz priloge 11 tega pravilnika se v programu dela predvidi način financiranja operativnega sklada (z navedbo določb pravil delovanja organizacij proizvajalcev in opisom načina izračuna prispevkov) ter gibanje sredstev operativnega sklada (vse predvidene finančne transakcije na računu operativnega sklada organizacije proizvajalcev za vsako leto programa dela). V prvem letu poslovanja organizacije proizvajalcev, v primeru uveljavljanja predplačil ali delnih plačil pa tudi v naslednjih letih, se gibanje sredstev operativnega sklada prikaže po obdobjih iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika. V programu dela je potrebno navesti vse predvidene prilive sredstev v operativni sklad ter odlive, ki predstavljajo porabo sredstev za namene v skladu z uredbo, ki ureja ureditev trga s svežim sadjem in zelenjavo.
22. člen
(izjave)
V skladu s prilogo 12, ki je sestavni del tega pravilnika, odgovorne osebe in člani podpišejo izjave, ki se priložijo k programu dela.
23. člen
(časovni razpored aktivnosti za izvrševanje programa)
Program dela organizacije proizvajalcev mora biti pripravljen tako, da je iz njega razviden določen časovni razpored aktivnosti izvrševanja programa.
24. člen
(poročilo o interventnih umikih)
Poročilu je treba priložiti tudi poročilo o morebitnih interventnih umikih, ki mora biti pripravljeno v skladu s predpisom, ki ureja interventne umike.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, letnih dopolnilih k operativnim programom dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo (Uradni list RS, št. 40/04).
26. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-361/2004
Ljubljana, dne 29. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0373
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti