Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2161. Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu, stran 5778.

Na podlagi 192. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02 in 97/03 – odl. US) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o merah in masah vozil v cestnem prometu*
1. člen
(1) Ta pravilnik določa največje mere in mase določenih kategorij cestnih in kmetijskih vozil v cestnem prometu ter vrste in vsebino dokazil o skladnosti z določbami tega pravilnika.
(2) Ta pravilnik velja za:
– mere motornih vozil kategorij M2 in M3** ter njihovih priklopnih vozil kategorije O in motornih vozil kategorij N2 in N3 ter njihovih priklopnih vozil kategorij O3 in O4. Te kategorije so določene v Prilogi II k Pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02);
– izjemne mere kmetijskih in gozdarskih vozil kategorij T, C, S in R. Te kategorije so določene v poglavju A Priloge II k Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03).;
– maso in nekatere druge značilnosti vozil kategorij M, N in O.
(3) Zahteve glede največjih mer in mas kategorij motornih vozil iz prejšnjega odstavka so določene v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Vse največje dovoljene mere, določene v Prilogi I k temu pravilniku, se merijo v skladu s Prilogo I k Pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil ob upoštevanju tehnične specifikacije TSV 148 oziroma v skladu s Prilogo I k Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, brez pozitivnih odstopanj.
(5) Za mere in mase vozil kategorije M1 se uporabljajo določbe tehnične specifikacije TSV 144.
(6) Za mere in mase vozil kategorije L se uporabljajo določbe tehnične specifikacije TSV 309.
(7) Za mere traktorjev kategorije T se uporabljajo določbe tehnične specifikacije TSV 422.
(8) Vse vrednosti za maso, določene v Prilogi I k temu pravilniku, veljajo kot predpis za promet in se nanašajo na pogoje natovarjanja, ni pa to predpis za proizvodnjo vozil.
(9) Ta pravilnik ne velja za zgibne avtobuse, ki so sestavljeni iz več kot dveh delov.
2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– "motorno vozilo" pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno vožnji po cesti, ki se premika po cesti z lastno močjo;
– "priklopnik" pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno priključitvi na motorno vozilo (razen polpriklopnikov) ter konstruirano in opremljeno za prevoz blaga;
– "polpriklopnik" pomeni priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno vozilo;
– "skupina vozil" pomeni med seboj povezano skupino najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem prometu udeleženi kot celota;
– "klimatizirano vozilo" pomeni kakršno koli vozilo, katerega zamenljive ali stalne nadgradnje so posebej opremljene za prevoz blaga pri nadzorovanih temperaturah in katerega stranske stene so, vključno z izolacijo, debele vsaj 45 mm;
– "avtobus" pomeni motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;
– "zgibni avtobus" pomeni avtobus, sestavljen iz dveh ali več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
– "traktor" pomeni motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vozi, vleče ali potiska traktorske priključke in se uporablja za njihov pogon ali za vleko priklopnega vozila;
–"traktorski priklopnik" pomeni vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za kmetijske ali gozdarske namene;
– "zamenljivi vlečeni stroj" pomeni vsako napravo, ki se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje, če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu;
– "največje dovoljene mere" pomenijo največje mere vozila, kot so določene v Prilogi I k temu pravilniku;
– "največja dovoljena masa" pomeni največjo maso obremenjenega vozila v mednarodnem prometu;
– "največja dovoljena osna obremenitev" pomeni največjo obremenitev na obremenjeni osi ali skupini osi v mednarodnem prometu;
– "nedeljiv tovor" pomeni tovor, ki za namene cestnega prevoza ne more biti razdeljen na dva ali več tovorov brez pretiranih stroškov ali možnosti poškodb in ga je zaradi mer ali mase nemogoče prevažati z motornim vozilom, priklopnim vozilom ali skupino vozil, ki v vseh pogledih ustrezajo temu pravilniku;
– "tona" pomeni težo mase ene tone in ustreza 9,8 kilonewtonom (kN);
– "zračnemu vzmetenju enakovredno vzmetenje" pomeni vzmetenje, katerega lastnosti so enakovredne lastnostim, ki jih ima zračno vzmetenje in se določajo po postopku, opisanem v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu o varnosti cestnega prometa.
3. člen
(1) Na območju Republike Slovenije se ne sme zavrniti ali prepovedati uporabe:
– vozil v mednarodnem prevozu, registriranih ali danih v uporabo v kateri koli drugi državi, iz razlogov, ki zadevajo njihovo maso in mere,
– vozil v nacionalnem prevozu, registriranih ali danih v uporabo v kateri koli drugi državi, iz razlogov, ki zadevajo njihove mere,
če ta vozila ustrezajo mejnim vrednostim, določenim v Prilogi I tega pravilnika.
(2) Določba prejšnjega odstavka velja tudi v primeru, če so pristojni organi države, v kateri so bila vozila registrirana ali dana v uporabo, dovolili mejne vrednosti mer, ki niso navedene v točkah 1.1, 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 in 4.4 iz Priloge I k temu pravilniku, vendar presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi I.
4. člen
(1) V Republiki Sloveniji je prepovedan promet
– vozil in skupin vozil v nacionalnem prevozu blaga, ki ne ustrezajo zahtevam iz Priloge I k temu pravilniku;
– vozil za nacionalni prevoz potnikov, ki ne ustrezajo zahtevam iz Priloge I k temu pravilniku.
(2) Vozila ali skupine vozil, ki presegajo največje dovoljene mere oziroma mase, lahko sodelujejo v prometu le s posebnimi dovoljenji, ki jih izdajo pristojni organi, če vozila ali skupine vozil prevažajo nedeljive tovore.
(3) Na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda organ pristojen za izredne prevoze, lahko opravljajo določene lokalne prevoze v Republiki Sloveniji za čas poskusne dobe tudi vozila ali skupine vozil, izdelane po novih tehnologijah ali po novih postopkih, ki ne ustrezajo eni ali več zahtevam tega pravilnika.
5. člen
(1) Vozila iz prve alinee drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, ki ustrezajo določbam tega pravilnika, morajo biti opremljena z enim od naslednjih dokazil:
– "tablico proizvajalca" izdelano in pritrjeno v skladu s tehnično specifikacijo TSV 118 in "tablico o merah vozila" določeno v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika, izdelano in pritrjeno skladno s tehnično specifikacijo TSV 118;
– eno tablico izdelano in pritrjeno skladno s tehnično specifikacijo TSV 118, ki vsebuje podatke iz tablic iz prejšnje alinee;
– dokument, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije. Ta dokument mora vsebovati enake rubrike in podatke, kot tablici iz prve alinee tega odstavka, in mora biti v vozilu na lahko dostopnem mestu za inšpekcijski nadzor in ustrezno zaščiten.
(2) Če značilnosti vozila ne ustrezajo več značilnostim, navedenim na dokazilu o skladnosti iz prejšnjega odstavka, mora pristojni organ dokazilo o skladnosti spremeniti.
(3) Tablice in dokumenti iz prvega odstavka tega člena, se štejejo za dokazilo o skladnosti vozila z zahtevami tega pravilnika.
(4) Na vozilih, ki imajo dokazila o skladnosti, se lahko opravi:
– naključni pregled glede splošnih zahtev o masah,
– pregled glede splošnih zahtev o merah, vendar le, če obstaja sum, da ne ustrezajo zahtevam tega pravilnika.
(5) Srednji stolpec tablice iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati, kjer pride v poštev, zahteve Skupnosti o masi zadevnega vozila. Pri vozilih iz točke 2.2.2 (c) Priloge I k temu pravilniku, je vpis "44 ton" naveden v oklepaju pod največjo dovoljeno maso skupine vozil.
(6) Največje mase, dovoljene pri registraciji oziroma uporabi, morajo biti navedene v tablici iz prvega odstavka tega člena v levem stolpcu in tehnično dovoljene mase v desnem stolpcu.
(7) Na območju Republike Slovenije morajo imeti klimatizirana vozila ATP potrdilo ali ATP tablico, kot jo zahteva mednarodni Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz.
6. člen
(1) Vozila ali skupine vozil za prevoz blaga, registrirane in dane v uporabo v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika, katerih mere presegajo mere, določene v točkah 1.1, 1.2, 1.4 do 1.8, 4.2 in 4.4 Priloge I k temu pravilniku, lahko sodelujejo v prometu do 31. decembra 2013.
(2) V Republiki Sloveniji lahko še do 31. decembra 2020 obratujejo avtobusi, registrirani ali dani v uporabo v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika, katerih mere presegajo zahteve točk 1.1, 1.2, 1.5 in 1.5a Priloge I k temu pravilniku.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se šteje, da sedlasti vlačilci s polpriklopniki, dani v uporabo pred 1. januarjem 1991, ki ne izpolnjujejo določil točk 1.6 in 4.4 Priloge I k temu pravilniku, izpolnjujejo določila iz 3. člena tega pravilnika, če ne presegajo skupne dolžine 15,50 m.
7. člen
Z dokazilom iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika morajo biti opremljena vsa vozila, ki se v Republiki Sloveniji prvič registrirajo po 1. maju 2004. Pristojni organ za izdajo dokumenta iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena tega pravilnika je pooblaščena strokovna organizacija za posamično odobritev vozila v postopku ugotavljanja skladnosti vozil.
8. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 2. do 7. člena Pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni list RS, št. 24/96).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se določbe 2. do 7. člena Pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni list RS, št. 24/96) še naprej uporabljajo za potrebe obračuna in odmere letnega povračila za uporabo cest, ki ga plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, v skladu z Uredbo o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02 in 59/03).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26400-7/2004/6
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0021
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
Soglašam!
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve
* Vsebina tega pravilnika povzema določbe Direktive Sveta 1996/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/7/ES z dne 18. februarja 2002).

** Kategorije vozil v tem pravilniku so kategorije, določene v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04).

AAA Zlata odličnost