Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2004 z dne 2. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2004 z dne 2. 2. 2004

Kazalo

415. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, stran 1052.

Na podlagi drugega odstavka 151. člena in sedmega odstavka 152. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter v zvezi s 3. in 14. členom zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00 in 87/02 – SPZ) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa vsebino in način vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, način vzpostavitve in vodenja zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske infrastrukture, način določanja identifikacijskih oznak, sestavine elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč in elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture ter povezljivost podatkov in dostop do zbirke podatkov.
2. člen
(zbirka podatkov o dejanski rabi prostora)
Zbirka podatkov o dejanski rabi prostora (v nadaljnjem besedilu: zbirka dejanske rabe) vsebuje podatke o dejanski rabi prostora in podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture.
2. DEJANSKA RABA PROSTORA
3. člen
(podatki o dejanski rabi prostora)
(1) Podatki o dejanski rabi prostora (v nadaljnjem besedilu: podatki o dejanski rabi) so podatki o dejanski rabi zemljišč in podrobnejši podatki o dejanski rabi prostora.
(2) Podatki o dejanski rabi zemljišč se vodijo po predpisih, ki urejajo evidentiranja nepremičnin. Vodijo se v zemljiškem katastru po vrstah dejanske rabe za kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna zemljišča in pozidana zemljišča.
(3) Podatki o dejanski rabi se vodijo neodvisno od mej parcel. Meje območij dejanske rabe morajo biti določene tako, da je mogoče podatke o dejanski rabi izkazovati po parcelah.
(4) Sestavni del podatkov o dejanski rabi so podrobnejši podatki o dejanski rabi prostora, iz evidenc dejanske rabe, ki jih vodijo resorna ministrstva (v nadaljnjem besedilu: zbirke podrobnejših podatkov). Podrobnejši podatki o dejanski rabi prostora so povezljivi s podatki iz drugega odstavka tega člena.
(5) Zemljišča se uvrščajo v posamezne dejanske rabe na podlagi opisov vrst podrobnejše delitve posameznih dejanskih rab iz predpisov o podrobnejši delitvi dejanske rabe, ki jih sprejmejo pristojna ministrstva.
4. člen
(podatki za območja dejanske rabe zemljišč)
(1) Za posamezno območje dejanske rabe zemljišč se vodijo naslednji podatki:
– meja območja,
– vrsta dejanske rabe,
– površina območja,
– natančnost določitve meje območja,
– način določitve vrste dejanske rabe,
– povezava z zbirko podrobnejših podatkov.
(2) Meja območja dejanske rabe zemljišč se evidentira s topološko pravilnimi poligoni, ki se med seboj ne sekajo in neprekinjeno prekrivajo območje Republike Slovenije vključno z morjem. Poligone določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Vrste dejanske rabe so vrste iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika. Evidentirajo se s šifro vrste dejanske rabe iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Površina območja dejanske rabe zemljišč je površina njegove projekcije na horizontalno ravnino in se izračuna iz ravninskih koordinat točk, ki določajo meje območja. Površina območja je izražena v m2 in zaokrožena na kvadratni meter natančno.
(5) Natančnost določitve meje območja je določena s srednjim pogreškom meritev, ki so uporabljene za določitev koordinat točk, ki določajo mejo. Evidentira se s šifro natančnosti določitve položaja iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Način določitve vrste dejanske rabe je podatek o uporabljeni metodi določitve dejanske rabe zemljišč in mej območij. Evidentira se s šifro načina določitve vrste dejanske rabe pri vsaki točki, ki določa mejo območja. Šifre načina določitve dejanske rabe so določene v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Za povezavo z zbirko podrobnejših podatkov se evidentirata zbirka podatkov, iz katere je bil podatek o dejanski rabi zemljišč prevzet, in upravljavec te zbirke. Zbirka podatkov, iz katere je bil podatek o dejanski rabi zemljišč prevzet, se evidentira s šifro zbirke, določene v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov. Upravljavec zbirke se evidentira z enotno identifikacijsko številko (matično številko) iz poslovnega registra Slovenije.
5. člen
(vpis podatkov o dejanski rabi zemljišč)
(1) Podatki o dejanski rabi zemljišč se v zemljiški kataster prevzamejo iz zbirke podrobnejših podatkov na predlog ministrstva, pristojnega za vodenje zbirke podrobnejših podatkov (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(2) Podatki o dejanski rabi zemljišč se vpišejo tudi na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zemljišča na podlagi elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč, ki ga izdela geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev v skladu s predpisi, ki urejajo področje geodetske dejavnosti.
(3) Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: geodetska uprava) vpiše podatke o dejanski rabi zemljišč po uradni dolžnosti, kadar ugotovi, da se vpisani podatki ne ujemajo z dejanskim stanjem, in da jih pristojna ministrstva v roku treh mesecev po pisnem opozorilu niso uskladila z dejanskim stanjem.
(4) Geodetska uprava obvesti o vseh vpisih dejanske rabe zemljišč pristojno ministrstvo. Če so podatki vpisani na zahtevo lastnika parcele, geodetska uprava obvesti o vpisu tudi lastnika, če so podatki vpisani na zahtevo uporabnika parcele, pa obvesti lastnika in uporabnika parcele.
6. člen
(elaborat sprememb dejanske rabe zemljišč)
(1) Vsaka sprememba vpisanih podatkov o dejanski rabi zemljišč se izvede na podlagi elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč. Elaborat sprememb dejanske rabe zemljišč se izdela v računalniški obliki.
(2) Elaborat sprememb dejanske rabe zemljišč vsebuje podatke o mejah območij in naslednje podatke:
– podatke o novih mejah območij,
– nove podatke o površini območja, vrsti dejanske rabe, podatke o natančnosti določitve meje območja in podatke o načinu določitve vrste dejanske rabe.
(3) Kadar se spremembe podatkov o dejanski rabi zemljišč izvedejo s prevzemom podatkov iz zbirke podrobnejših podatkov, elaborat sprememb dejanske rabe zemljišč, ki ga izdela pristojno ministrstvo, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še podatek o zbirki podatkov, iz katere so podatki prevzeti, in podatke o upravljavcu zbirke podrobnejših podatkov.
(4) Kadar se spremembe podatkov o dejanski rabi zemljišč izvedejo na zahtevo lastnika ali uporabnika zemljišča, elaborat sprememb dejanske rabe zemljišč, ki ga izdela geodetsko podjetje, poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena vsebuje še evidenčni list, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. V evidenčnem listu so vpisani podatki geodetskega podjetja, podatki odgovornega geodeta, ki je potrdil elaborat, številka odgovornega geodeta, ki jo določi Inženirska zbornica Slovenije, ter grafični prikaz in izpis starega in novega stanja dejanske rabe zemljišča za parcele, za katere se geodetska storitev ugotovitve dejanske rabe zemljišča izvaja.
(5) Elaborat sprememb dejanske rabe zemljišč je lahko posredovan geodetski upravi neposredno prek računalniške povezave v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot.
7. člen
(podatki o spremembah podatkov o dejanski rabi zemljišč)
(1) O spremembah podatkov o dejanski rabi zemljišč se vodijo naslednji podatki:
– številka elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč,
– datum vnosa podatkov,
– vrsta spremembe podatkov.
(2) Številko elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč določi geodetska uprava ob spremembi podatkov o dejanski rabi zemljišč.
(3) Datum vnosa podatkov je datum evidentiranja podatkov o dejanski rabi zemljišč.
(4) Vrsta spremembe podatkov o dejanski rabi zemljišč je podatek o načinu vzdrževanja podatkov o dejanski rabi zemljišč. Vrsta spremembe se evidentira s šifro spremembe dejanske rabe iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(zagotavljanje usklajenosti podatkov o dejanski rabi zemljišč)
(1) Če so bili podatki o dejanski rabi zemljišč nazadnje spremenjeni na podlagi zahteve lastnika ali uporabnika parcele, geodetska uprava spremembo podatkov o dejanski rabi iz zbirke podrobnejših podatkov o dejanski rabi vpiše le, če ta izkazuje novejše stanje.
(2) Če geodetska uprava ugotovi, da bi z evidentiranjem podatkov iz zbirk podrobnejših podatkov vpisani podatki postali neusklajeni med območji različnih dejanskih rab zemljišč, pozove pristojna ministrstva, da v roku dveh mesecev uskladijo podatke.
(3) Če se pristojna ministrstva v roku dveh mesecev od prejetja poziva ne uskladijo, geodetska uprava vpiše spremembo podatkov o dejanski rabi zemljišč tako, da upošteva novejše stanje in o tem obvesti medresorsko komisijo Vlade Republike Slovenije, ustanovljeno na podlagi predpisa, ki ureja evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot. Po odločitvi medresorske komisije geodetska uprava evidentira spremembe podatkov o dejanski rabi zemljišč v skladu s sprejeto odločitvijo.
(4) Geodetska uprava zagotavlja usklajenost podatkov o dejanski rabi zemljišč z dejanskim stanjem tudi tako, da najmanj vsakih sedem let ugotovi usklajenost podatkov o dejanski rabi zemljišč za vsa zemljišča na območju Republike Slovenije.
3. OMREŽJA IN OBJEKTI GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
9. člen
(podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture)
(1) Podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture. Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture zagotavljajo občine in ministrstva, v katerih delovno področje sodijo posamezna omrežja ali objekti gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavci gospodarske javne infrastrukture).
(2) Zbirni podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo v katastru gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: zbirni kataster) v topografski bazi. Zbirni kataster vodi geodetska uprava. Zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture prevzame geodetska uprava v zbirni kataster iz katastrov gospodarske javne infrastrukture, ki jih vodijo občine in ministrstva v katerih delovno področje sodijo posamezna omrežja in objekti gospodarske javne infrastrukture.
(3) V zbirnem katastru se vodijo podatki iz 10. člena tega pravilnika za tista omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture, ki so določena na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture.
10. člen
(zbirni podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture)
(1) V zbirnem katastru se za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture vodijo naslednji podatki:
– lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
– identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
– dolžina omrežja ali površina objekta gospodarske javne infrastrukture,
– vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
– natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
– povezava s katastrom gospodarske javne infrastrukture.
(2) Lokacija omrežja gospodarske javne infrastrukture se evidentira s topološko pravilnimi linijami. Linije so sestavljene iz daljic, ki med seboj povezujejo lome linije. Lokacije lomov linij so določene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu. Lokacija in oblika objektov gospodarske javne infrastrukture se evidentirana s topološko pravilnimi točkami ali poligoni, ki določajo tloris objekta. Tloris objekta je projekcija zunanjih obrisov objekta na horizontalno ravnino. Meja poligona je sestavljena iz daljic, ki med seboj povezujejo lome meje. Lokacije lomov meje so določene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu.
(3) Identifikacijsko številko omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture določi geodetska uprava ob prvem vpisu podatkov o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster. Omrežje gospodarske javne infrastrukture je celotno omrežje posamezne vrste gospodarske javne infrastrukture ali njegov sestavni del, ki ga upravlja upravljavec gospodarske javne infrastrukture. Isto identifikacijsko številko se lahko dodeli le enemu omrežju gospodarske javne infrastrukture.
(4) Dolžina omrežja gospodarske javne infrastrukture je njegova projekcija na horizontalno ravnino in se izračuna iz ravninskih koordinat lomov linij. Dolžina omrežja gospodarske javne infrastrukture je izražena v metrih ter zaokrožena na dve decimalni mesti. Površina objekta gospodarske javne infrastrukture je njegova projekcija na horizontalno ravnino in se izračuna iz ravninskih koordinat lomov meje poligona, ki določajo tloris objekta. Površina poligona je izražena v m2 in zaokrožena na celo število m2.
(5) Vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture se evidentira s šifro vrste omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture. Šifre vrste objektov ali omrežji gospodarske javne infrastrukture so določene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(6) Natančnost določitve položaja omrežja gospodarske javne infrastrukture je določena s srednjim pogreškom meritev, ki so uporabljene za določitev koordinat lomov linij. Natančnost določitve položaja objekta gospodarske javne infrastrukture je določena s srednjim pogreškom meritev, ki so uporabljene za določitev koordinat točke ali lomov meje poligona. Natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture se evidentira s šifro natančnosti določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture iz priloge 2 tega pravilnika.
(7) Za povezavo s katastrom gospodarske javne infrastrukture se evidentirata zbirka podatkov, iz katere je bil podatek o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture prevzet, in upravljavec gospodarske javne infrastrukture. Zbirka podatkov, iz katere je bil podatek o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture prevzet, se evidentira s šifro zbirke, določene v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov. Upravljavec gospodarske javne infrastrukture se evidentira z enotno identifikacijsko številko (matično številko) iz poslovnega registra Slovenije.
11. člen
(elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture)
(1) Sprememba podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture je dodajanje, brisanje ter spreminjanje lokacijskih ali opisnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture. Vsaka sprememba vpisanih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se v zbirnem katastru evidentira na podlagi elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki je izdelan v računalniški obliki. Elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture vsebuje naslednje podatke:
– stare in nove podatke o lokaciji omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
– identifikacijsko številko omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, če ta obstaja,
– nove podatke o dolžini omrežja ali površini objekta, vrsti omrežja ali objekta, natančnosti določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, zbirki podatkov iz katere so podatki prevzeti in o upravljavcu gospodarske javne infrastrukture.
(2) Območje, ki je zajeto v elaboratu sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, mora biti določeno tako, da ostanejo podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture na obodu območja ne spremenjeni.
(3) Upravljavec gospodarske javne infrastrukture mora zagotoviti, da je elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture pred predložitvijo geodetski upravi kontroliran z računalniškim programom za kontrolo elaborata, ki ga objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh.
(4) Elaborat sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture je lahko posredovan geodetski upravi neposredno prek računalniške povezave v skladu s predpisom, ki ureja pogoje in način računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot.
12. člen
(podatki o spremembah podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture)
(1) O spremembah podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture se vodijo naslednji podatki:
– številka elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture,
– datum vnosa podatkov.
(2) Številko elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture določi geodetska uprava ob spremembi podatkov v zbirnem katastru.
(3) Datum vnosa podatkov je datum evidentiranja podatkov v zbirni kataster.
13. člen
(način določevanja identifikacijskih številk omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture)
(1) Če se v zbirni kataster posreduje podatke o novem omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture, geodetska uprava določi novemu omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture identifikacijsko številko in o tem obvesti upravljavca gospodarske javne infrastrukture.
(2) Če se v zbirni kataster posreduje podatke o tem, da se omrežje ali objekt gospodarske javne infrastrukture v katastru gospodarske javne infrastrukture ne vodi več, geodetska uprava ukine identifikacijsko številko tega omrežja ali objekta in o tem obvesti upravljavca gospodarske javne infrastrukture.
(3) Če se v zbirni kataster posreduje spremembe opisnih podatkov o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture, geodetska uprava izvede vpis sprememb teh podatkov in ne določi nove identifikacijske številke.
(4) Če se v zbirni kataster posreduje spremembe lokacijskih podatkov o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture, pa te spremembe ne pomenijo nastanek novega omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, geodetska uprava izvede vpis sprememb teh podatkov in ne določi nove identifikacijske številke.
4. PREVZEM IN DOSTOP DO PODATKOV V ZBIRKI DEJANSKE RABE
14. člen
(pogoji za prevzem podatkov v zbirko dejanske rabe)
(1) Geodetska uprava prevzame podatke o dejanski rabi zemljišč od pristojnega ministrstva in zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture od upravljavca gospodarske javne infrastrukture, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov,
– da so lokacijsko opredeljeni v skladu z določili tega pravilnika in je zagotovljena njihova topološka pravilnost,
– da pristojno ministrstvo ali upravljavec gospodarske javne infrastrukture posreduje oziroma zagotovi vse podatke, predpisane s tem pravilnikom,
– da pristojno ministrstvo ali upravljavec gospodarske javne infrastrukture posreduje oziroma zagotovi vse podatke v predpisanih izmenjevalnih formatih, ki so na vpogled na geodetski upravi in objavljeni na spletni strani geodetske uprave.
(2) Če podatki niso v skladu s prvim odstavkom tega člena, jih geodetska uprava ne prevzame in o tem obvesti pristojno ministrstvo ali upravljavca gospodarske javne infrastrukture.
15. člen
(dostop do podatkov)
(1) Vpogled v podatke o dejanski rabi zemljišč in v zbirne podatke o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture je javen.
(2) Do zbirke dejanske rabe se dostopa v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot, ki jih vodi in vzdržuje geodetska uprava na podlagi predpisov, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
(3) Podatki iz zbirke dejanske rabe se izdajajo v skladu s predpisi za izdajanje podatkov, ki veljajo za podatke iz zbirk geodetskih podatkov.
5. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(objave izmenjevalnih formatov, šifrantov in računalniškega programa za kontrolo)
Geodetska uprava v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika na spletnih straneh objavi:
– formate datotek elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč in elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture iz 6. in 11. člena tega pravilnika,
– način določitve številke elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč in elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture iz prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 12. člena tega pravilnika,
– računalniški program za kontrolo elaborata sprememb podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.
17. člen
(izvedba prvega prevzema podatkov o dejanski rabi zemljišč)
(1) Prvi prevzem podatkov o vseh vrstah dejanske rabe zemljišč izvede geodetska uprava s prevzemom podatkov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje do 31. decembra 2005.
(2) Prvi prevzem podatkov o dejanski rabi zemljišč se izvede na podlagi elaborata sprememb dejanske rabe zemljišč.
(3) Prevzete podatke za pozidana, vodna in neplodna zemljišča geodetska uprava predhodno preveri in dopolni.
18. člen
(uvrščanje zemljišč v posamezne vrste dejanske rabe)
Do uveljavitve predpisov iz petega odstavka 3. člena tega pravilnika se za uvrščanje zemljišč v posamezne vrste dejanske rabe zemljišč uporabljajo opisi iz priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen
(izvedba prvega prevzema podatkov v zbirni kataster)
(1) Prvi prevzem podatkov o vseh vrstah omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture izvede geodetska uprava s prevzemom podatkov, ki jih zagotovijo upravljavci gospodarske javne infrastrukture.
(2) Prvi prevzem podatkov posameznih vrst omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture in upravljavcev gospodarske javne infrastrukture se izvede na podlagi elaborata sprememb podatkov gospodarske javne infrastrukture.
(3) Če občina v dveh letih od začetka veljavnosti tega pravilnika ne zagotovi podatkov v zbirni kataster iz svoje pristojnosti, na njen račun pridobi te podatke geodetska uprava na podlagi posebnega programa, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
(4) Prvi prevzem podatkov o cestah izvede geodetska uprava na osnovi podatkov o cestah, evidentiranih v topografski bazi na podlagi podatkov Direkcije Republike Slovenije za ceste in geodetske uprave, najkasneje do 31. decembra 2005.
20. člen
(evidentiranje omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru)
Do uveljavitve predpisov, ki urejajo vsebino katastra gospodarske javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture, se v zbirnem katastru evidentirajo tisti objekti in omrežja, ki so določeni v šifrantu iz petega odstavka 10. člena tega pravilnika.
21. člen
(prenehanje uporabe izvršnih predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati navodilo o vodenju kataloga podatkov in evidenc o naravnih lastnostih prostora in o vodenju evidenc dejanske rabe prostora (Uradni list SRS, št. 19/86 in Uradni list RS, št. 110/02 – ZUreP-1) in pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 25/76 in Uradni list RS, št. 110/02 – ZUreP-1).
22. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-33/2003
Ljubljana, dne 15. januarja 2004.
EVA 2003-2511-0185
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina