Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2474. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico, stran 5956.

Na podlagi desetega odstavka 14. člena zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99, 110/02 in 115/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
1. člen
V uredbi o načinu določanja plačila za rudarsko pravico (Uradni list RS, št. 43/00 in 41/02) se v 2. členu v tabeli cen mineralnih surovin, pod stolpcem “povprečna cena enote v raščenem stanju (v točkah)”, spremenijo vrednosti tako, da se spremenjene glasijo: “180 točk za prod, 210 točk za pesek in 1080 točk za mivko”.
V navedeni tabeli se pod stolpcem “v točkah” spremenijo vrednosti tako, da se spremenjene glasijo: “36 za prod, 42 za pesek in 216 za mivko”.
2. člen
Naslov poglavja “MERILA ZA POSAMEZNA PLAČILA IN ZMANJŠANJE ALI OPROSTITEV PLAČILA (OLAJŠAVE)” se spremeni tako, da se glasi: “MERILO ZA ZMANJŠANJE PLAČILA (OLAJŠAVA).”.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“6. člen
(merilo za zmanjšanje plačila)
Nosilec lahko zaprosi za zmanjšanje plačila, če se pridobivanje mineralne surovine zaradi objektivnih razlogov ali vpliva višje sile bistveno poslabša glede na geološko-rudarske pogoje, predvidene v revidiranem rudarskem projektu, po katerem zavezanec izvaja izkoriščanje mineralne surovine.
Plačilo za koncesijo se lahko zmanjša največ za 50%.
Zmanjšanje plačila za koncesijo lahko traja za čas do vzpostavitve normalnega stanja, vendar največ eno leto.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka nosilec rudarske pravice ne more več koristiti zmanjšanja plačila iz istega naslova, tudi če niso odpravljeni vzroki, zaradi katerih mu je bilo plačilo zmanjšano. Za zmanjšanje plačila lahko nosilec zaprosi le v primeru, ko mu je rudarska pravica podeljena za 20 let ali več.
Za raziskovalni prostor ni olajšav.”.
4. člen
7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“7. člen
(vloga za zmanjšanje plačila)
Vlogo za zmanjšanje plačila za koncesijo naslovi nosilec na ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
Vloga za zmanjšanje plačila mora vsebovati opredelitev zmanjšanja in obrazložitev razlogov za zmanjšanje ter podatke in dokaze, iz katerih je mogoče ugotoviti obstoj pogoja iz prejšnjega člena te uredbe.
Vlogo obravnava komisija, pooblaščena za nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe na področju rudarstva, ki jo imenuje vlada (v nadaljevanju: komisija). Komisijo, ki jo vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za rudarstvo, sestavlja pet članov in deluje po poslovniku. Komisijo sestavljajo:
– predstavnik ministrstva, pristojnega za rudarstvo;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje in prostor;
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance;
– neodvisni strokovnjak s področja površinskega pridobivanja mineralnih surovin;
– neodvisni strokovnjak s področja podzemnega pridobivanja mineralnih surovin.
Komisija si lahko za svojo odločitev priskrbi strokovno mnenje komisije, ki je zadolžena za ugotavljanje, evidentiranje in zbiranje podatkov o zalogah in virih mineralnih surovin.
Komisija poda svoj predlog vladi, ki odloči o zmanjšanju plačila.
V primeru, da po pričetku veljavnosti koncesijske pogodbe nastanejo dejstva ali pogoji, s katerimi se lahko uveljavlja zmanjšanje plačila za koncesijo po določbah te uredbe, se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
5. člen
8. člen se črta.
6. člen
Obrazec za priglasitev osnove za plačilo iz 12. člena uredbe se spremeni tako, da se v celoti nadomesti z novim obrazcem za priglasitev osnove za plačilo, ki je kot Priloga št. 1 sestavni del te uredbe.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-15/2002-2
Ljubljana, dne 22. maja 2003.
EVA 2002-2524-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik