Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

995. Pravilnik o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra, stran 3256.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu iz registra
Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa postopek verifikacije pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku in zavodu (v nadaljevanju: delodajalci), postopek za vpis v register učnih mest (v nadaljevanju: register), vsebino, obliko in način vodenja registra ter postopek izbrisa iz registra.
Postopek verifikacije
2. člen
(1) Za verifikacijo pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu je zadolžena za delodajalca pristojna zbornica.
(2) Za izvedbo postopka verifikacije pristojna zbornica imenuje verifikacijsko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki ima predsednika in dva člana.
(3) Pri imenovanju komisije iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati, da jo bodo sestavljali ustrezni strokovnjaki, vsaj en član pa mora izpolnjevati izobrazbene pogoje za učitelja praktičnega pouka.
(4) Mandat članov komisije traja štiri leta in so lahko po izteku mandata ponovno imenovani.
3. člen
(1) Postopek verifikacije se prične z vložitvijo pisne vloge delodajalca na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (obrazec 1).
(2) Delodajalec je dolžan vlogi priložiti listine, ki so potrebne za njeno obravnavo in so navedene na obrazcu vloge.
4. člen
(1) Če se pri pregledu vloge ugotovijo pomanjkljivosti oziroma se ugotovi, da je nepopolna, se delodajalca pisno pozove, da jo ustrezno dopolni.
(2) V pozivu za dopolnitev vloge je potrebno navesti, na kaj se vloga nanaša in v čem je pomanjkljiva oziroma nepopolna.
(3) V pozivu je potrebno delodajalca tudi opozoriti na pravne posledice, ki bi nastopile, če vloge v določenem roku ne bi ustrezno dopolnil.
(4) Rok za dopolnitev vloge ne sme biti krajši od 8 dni.
5. člen
Če delodajalec v določenem roku ne posreduje dopolnitve, se vloga s sklepom zavrže in se šteje, kot da ni bila vložena.
6. člen
(1) Komisija v postopku verifikacije ugotovi, če delodajalec izpolnjuje predpisane materialne, kadrovske in druge pogoje za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu, za katere poklicne nazive in za kolikšno število vajencev po posameznih poklicnih nazivih se bo izvajalo izobraževanje.
(2) V delu postopka verifikacije, ki se opravi na sedežu delodajalca, je dolžan sodelovati delodajalec ali z njegove strani pooblaščena oseba.
(3) Delodajalec je dolžan poleg listin, ki jih je priložil k vlogi, komisiji na podlagi njihove zahteve predložiti tudi druge listine, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Če v postopku verifikacije komisija ugotovi pomanjkljivosti, za katere oceni, da jih delodajalec lahko odpravi, ga v skladu z določbo 4. člena tega pravilnika pozove, da jih odpravi v določenem roku oziroma da v določenem roku predloži zahtevano dokumentacijo.
8. člen
(1) Komisija na podlagi predloženih listin in ogleda prostorov ter opreme sestavi zapisnik o verifikaciji na obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (obrazec 2).
(2) Komisija konča postopek ugotavljanja pogojev, ko zapisnik, ki vsebuje tudi njihovo mnenje, s celotno dokumentacijo predloži pristojni osebi zbornice.
(3) Če delodajalec izpolnjuje vse predpisane pogoje, mu pristojna zbornica izda odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu.
(4) V odločbi iz prejšnjega odstavka tega člena se poleg splošnih zadev vpišejo še naslednji podatki:
– firma in sedež delodajalca;
– datum in številka listine o vpisu v sodni register oziroma priglasitvi;
– datum in številko obrtnega dovoljenja (če opravlja dejavnost na obrtni ali obrti podoben način);
– matična in davčna številka delodajalca;
– glavna dejavnost;
– priimek in ime osebe, ki ima mojstrski, delovodski oziroma poslovodski izpit;
– priimek in ime ter izobrazbo osebe, ki izvaja praktično izobraževanje vajenca (v nadaljevanju: izobraževalec);
– poklicni naziv, za katerega se izvaja praktično izobraževanje;
– največje dovoljeno število učnih mest in
– številka vpisa v register učnih mest.
9. člen
Če delodajalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev, mu pristojna zbornica izda odločbo o neizpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu.
10. člen
(1) Zoper vse sklepe in odločbe iz tega pravilnika lahko delodajalec v roku 8 dni po njihovem prejemu poda pisno pritožbo na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(2) Odločitve ministrstva so dokončne.
11. člen
(1) Če se spremenijo podatki, ki so vpisani v register, mora delodajalec najkasneje v roku 8 dni po spremembi podati vlogo za spremembo podatkov na predpisanem obrazcu, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika (obrazec 3).
(2) Vlogi za spremembo podatkov je delodajalec dolžan priložiti ustrezne listine.
(3) Pristojna zbornica izvede postopek sprememb smiselno z določbami tega pravilnika, ki določajo postopek verifikacije.
12. člen
(1) Če zbornica ugotovi, da delodajalec ne izpolnjuje več predpisanih kadrovskih, materialnih ali drugih pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja na učnem mestu, mu izda odločbo o prenehanju izpolnjevanja pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu in izbrisu iz registra.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka lahko delodajalec skladno z določbo 10. člena tega pravilnika poda pritožbo na ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
(3) Po dokončnosti odločbe ministrstva se opravi izbris iz registra.
13. člen
Pristojne zbornice morajo vse odločbe in sklepe, ki jih izdajajo na podlagi tega pravilnika, izdati najkasneje v roku 60 dni po prejemu popolne vloge.
Register učnih mest
14. člen
(1) Register učnih mest vodi pristojna zbornica kot centralno informatizirano bazo.
(2) V register se vpišejo delodajalci, ki so pridobili odločbo iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Register mora biti voden tako, da bodo podatki iz registra vsak trenutek dostopni po kriteriju »delodajalec« in kriteriju »učno mesto«.
15. člen
V register se vpišejo naslednji podatki:
– firma in sedež delodajalca;
– datum in številka listine o vpisu v sodni register oziroma priglasitvi;
– datum in številka obrtnega dovoljenja (če opravlja dejavnost na obrtni ali obrti podoben način);
– matična in davčna številka delodajalca;
– glavna dejavnost delodajalca;
– ime in priimek, izobrazba in delovne izkušnje odgovorne osebe delodajalca za izobraževanje (mojster, delovodja, poslovodja);
– ime in priimek, izobrazba in delovne izkušnje izobraževalcev;
– datum in številka izdaje odločbe iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika;
– največje dovoljeno število učnih mest;
– poklicni naziv, za katerega se izobražuje vajence;
– datum in številka odločbe iz 21. člena o izbrisu iz registra ter
– datum izbrisa iz registra.
16. člen
(1) V registru mora biti za vsak podatek, ki je bil vpisan, shranjen in dostopen datum vpisa in številka listine, na podlagi katere je bil izvršen vpis ter listina sama.
(2) V primeru sprememb podatkov morajo biti v registru dostopni tako novi kot predhodno vpisani podatki.
17. člen
(1) Register je deljen na aktivno in arhivsko bazo.
(2) V aktivni bazi so vpisani vsi delodajalci, ki imajo odločbo iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika ter navedba in število učnih mest za posamezen poklicni naziv z opredelitvijo delodajalca, ki ima verificirana ta učna mesta.
(3) V arhivsko bazo se prenesejo podatki in dokumentacija, če je bila delodajalcu izdana odločba o prenehanju izpolnjevanja pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu ali o izbrisu iz registra.
18. člen
(1) Pristojna zbornica vodi tudi zbirko listin, in sicer ločeno za vsak subjekt vpisa, označeno s številko vpisa v register (v nadaljevanju: identifikacijska številka). V zbirko listin se vnese vloga, vsa dokumentacija in listine, ki so bile priložene vlogi ter izdane odločbe.
19. člen
(1) Vpogled v register se zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posamezen subjekt vpisa (izpisek iz registra).
(2) Izpisek iz prejšnjega odstavka izda pristojna zbornica na pisno zahtevo vsakega zainteresiranega subjekta.
20. člen
Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju in uporabi registra, se poleg določb tega pravilnika uporabljajo tudi določbe predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
21. člen
(1) Pristojna zbornica delodajalca izbriše iz registra v primeru:
– dokončne odločbe iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika ali
– če delodajalec poda vlogo za izbris iz registra.
(2) Delodajalec poda vlogo za izbris iz registra na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika (obrazec 4). Vlogo mora podati najkasneje 30 dni pred predvidenim dnem izbrisa.
(3) O izbrisu iz registra zbornica izda odločbo, po dokončnosti le-te se delodajalec izbriše iz registra.
Prehodne in končne določbe
22. člen
Pristojne zbornice vzpostavijo register učnih mest najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
23. člen
Pristojne zbornice v roku iz prejšnjega člena v register vpišejo tudi vse delodajalce, ki so do uveljavitve tega pravilnika pridobili potrdilo ali mnenje pristojne zbornice o izpolnjevanju pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja vajencev na učnem mestu v gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku ali zavodu.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. februarja 2003.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost