Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001

Kazalo

2224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, stran 4362.

Na podlagi šestega odstavka 68. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in četrtega odstavka 8.c člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96 in 45/99) izdaja minister za obrambo v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
1. člen
V pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/99 in 25/00) se v prvem odstavku 145. člena besedi “tri leta“ nadomestita z besedama “pet let“.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Dosedanji gasilni aparati na prah v zakloniščih se nadomestijo z novimi na vodo v roku enega leta od uveljavitve tega pravilnika.“.
2. člen
V prilogi A se v 1. točki besedilo “gasilni aparati na ABC prah S9 2 kom“ nadomesti z besedilom “gasilni aparati na vodo V9 2 kom“.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-22/2000-6
Ljubljana, dne 9. maja 2001.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo
Soglašam!
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.