Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2001 z dne 18. 5. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2300. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2301. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2302. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2303. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2304. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2305. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
2306. Uredba o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Odloki

2218. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod
2219. Odlok o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2220. Odlok o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Podgorici

MINISTRSTVA

2221. Odredba o dopolnitvi odredbe o vračilu trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen
2222. Odredba o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih vrst v stenah na območju Kraškega roba
2223. Odredba o obrazcu spričevala o mojstrskem izpitu
2224. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
2225. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji
2226. Pravilnik o spremembah pravilnika o programu usposabljanja za organizatorje, spremljevalce in voznike izrednih prevozov po javnih cestah, o obrazcu potrdila o uspešno opravljenem programu usposabljanja in vodenju evidenc o izdanih potrdilih ter o pogojih, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa
2227. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Maribor za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2228. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2229. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega zavoda Ljubljana, Oddelek Novo mesto za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2230. Odločba o pooblastitvi Inštituta za fitomedicino na Biotehniški fakulteti za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2231. Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2232. Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2233. Odločba o pooblastitvi Nacionalnega inštituta za biologijo za izvajanje določenih nalog javne službe za varstvo rastlin
2234. Seznam sort, ki se izbrišejo s seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
2235. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
2307. Odredba o spremembah odredbe o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2001
2308. Pravilnik o uvozu in tranzitu pošiljk živih živali, živil, surovin, odpadkov, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen

BANKA SLOVENIJE

2236. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
2237. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 21. 5. do 27. 5. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2238. Pravila delovanja ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2239. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

2241. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2000
2242. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2243. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Beltinci

2244. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2001

Brežice

2245. Sklep o začasni razglasitvi Jurčkovega mlina na Bizeljskem za kulturni spomenik
2246. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice - del kareja A
2247. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 za gramoznico " Desni breg Save " K.O. Krška vas in za gramoznico " Boršt " K.O. Krška vas - sprememba 2001/2
2248. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Šentlenart v Brežicah

Celje

2249. Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Mestni občini Celje
2250. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje javnih zelenih površin v Mestni občini Celje
2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "Ob Prvomajski"
2252. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu starega mestnega jedra Celje, ureditev trga Celjskih knezov
2253. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi

Dobrepolje

2254. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 2000
2255. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja

Dolenjske Toplice

2256. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2001

Grad

2257. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2000

Grosuplje

2258. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Ureditvenega načrta "Upravni trikotnik"
2259. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Grosuplje

Jesenice

2260. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice"
2261. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Jesenice in osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice
2262. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka programske zasnove za ZN Republika (J1/S3/2), b) osnutka programske zasnove za UN Republika (J1/S3/3), c) osnutka programske zasnove za ZN Ob Savi (J2/M2), d) osnutka programske zasnove za UN Črna vas (J4/P1), e) osnutka programske zasnove za ZN Poslovna cona Jesenice (J2/M1), f) osnutka programske zasnove za ZN Za štreko - Straža (J2/S12/3)

Kamnik

2263. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2000

Kidričevo

2264. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kidričevo

Kočevje

2265. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje
2266. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Kočevje

Kranj

2267. Sklep o javni razgrnitvi
2268. Sklep o javni razgrnitvi

Lenart

2269. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Slovenske gorice

Lendava

2270. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 2000
2271. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Ljubljana

2240. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Ljutomer

2272. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ljutomer

Markovci

2273. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2000
2274. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Markovci
2275. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
2276. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Markovci
2277. Ugotovitveni sklep

Murska Sobota

2278. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2000
2279. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Murska Sobota
2280. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Mestni občini Murska Sobota za leto 2001
2281. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2282. Sklep o vknjižbi lastninske pravice na zemljiščih

Novo mesto

2283. Sklep o dodatku k ceniku pokopaliških in pogrebnih storitev
2284. Sklep o povišanju cen deponiranja odpadkov

Rogaška Slatina

2285. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
2286. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentjur pri Celju

2287. Odlok o dopolnitvi odloka o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Šentjur pri Celju
2288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona Šentjur

Šmarje pri Jelšah

2289. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah
2290. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
2291. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
2292. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tržič

2293. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001
2294. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Veržej

2295. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu termalnega kopališča Banovci

Videm

2296. Sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Videm
2297. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Videm
2298. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm
2299. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, kot obvezne javne službe, na območju Občine Videm
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti