Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2001), stran 3298.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 15. seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (sprememba 2001)
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 12/99) se v 1. členu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Sprejme se sprememba in dopolnitev o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok – dopolnitev 2001, ki ga je izdelalo podjetje area – LINE, d.o.o Cerknica, pod št. 2001 /III -107, v marcu 2001. Sprememba in dopolnitev obstoječega PUP deli eno plansko celoto LP1-S2-S5 v naselju Retje na dve enoti in določa pogoje in merila za posege v prostor.«
2. člen
Spremeni se 69. člen, in sicer:
– v poglavju z naslovom LP1 – S2 – S5 RETJE: – del naselja s strnjeno mešano gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi se v prvem odstavku črtajo naslednje parcele: 3778/115 del, 3778/121, 3778/122 del, 3778/123 del, 3778/126 del, 3778/189 del in 3778/189 del;
3. člen
Na koncu 69. člena pred naslovom RETJE – gozdne površine znotraj naselja se doda nov naslov ter naslednje besedilo:
– LP1 – S2 – S6 RETJE: – del naselja z obcestno mešano gradnjo z dopolnilnimi dejavnostmi 3778/115 del, 3778/118 del, 3778/119 del, 3778/121, 3778/122 del, 3778/123 del, 3778/126 del, 3778/189 del, 3778/189 del, 3778/221 del, vse k.o. Retje;
Znotraj ureditvenega območja veljajo podrobna merila in pogoji:
– zemljišče naj bo vsaj 1,7-krat večje od bruto etažne površine vseh objektov na zemljišču,
– objekti z dopolnilnimi funkcijami naj se oblikovno prilagodijo funkcionalni zasnovi namembnosti v celovit sklop okoliške pozidave,
– objekti so podolgovati, usmerjeni vzdolžno na osrednjo komunikacijo in sledijo plastnicam terena. Posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno vzdolžno os. Vertikalen gabarit je prilagojen okoliški pozidavi (max. K + P + P),
– objekti se primerno odmaknejo od glavne napajalne ceste. Tvori se gradbena linija ca. 6 m od roba ceste oziroma delno prilagojena obstoječim objektom,
– uvozi se prilagodijo padajočemu terenu. Formirati je potrebno dvorišča, ki omogočajo obračanje vozil na zemljišču investitorja,
– strehe so simetrične dvokapnice v vzdolžni smeri, posamezni deli so lahko pravokotni na osnovno os ali v enokapni izvedbi, ki sledi padajočemu terenu,
– okna so pokončna in skupaj z vrati tvorijo fasadni ritem,
– zunanja stopnišča naj bodo prislonjena na teren (delno) in nadkrita,
– dozidave in nadzidave so v enakih okvirih,
– pomožni objekti so v okviru rastočih gabaritov, prislonjeni na teren ali delno vkopani, strehe naj bodo enotno oblikovane ali v podaljških obstoječih strešin,
– podporni zidovi ob cesti se lahko izvajajo samo na funkcionalnem zemljišču investitorja s soglasjem pristojne službe vzdrževanja ceste;
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/01-2
Loški Potok, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti