Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2000 z dne 6. 4. 2000

Kazalo

1405. Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, stran 3722.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, pri katerem so delavci zaradi teže bremena, pogostosti gibov ali ergonomsko neustreznega položaja telesa izpostavljeni nevarnosti okvare hrbta.
2. člen
Ročno premeščanje po tem pravilniku pomeni vsako fizično delo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali nošenje bremena s človeško silo in druga podobna dela (npr. podpiranje, držanje).
3. člen
Hrbet pomeni hrbtenico z vsem mišičjem, ligamenti, živčevjem in drugimi deli telesa, ki so obremenjeni pri ročnem premeščanju bremen.
II. DOLŽNOSTI DELODAJALCA
4. člen
Delodajalec mora, kadar je to mogoče, ročno premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali.
Delodajalec mora zagotoviti organizacijske in tehnične ukrepe ter pravilen način dela in tako zmanjšati obremenjenost hrbta in s tem povezano nevarnost njegove okvare v primerih, ko se ni moč izogniti ročnemu premeščanju bremen.
5. člen
Delodajalec se je dolžan o ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu posvetovati z delavci in/ali njihovimi predstavniki in jih o sprejetih ukrepih tudi sproti obveščati na način in po postopku, določenem v zakonu.
6. člen
Delodajalec mora delavce poučiti o značilnostih bremen in drugih dejavnikih, ki vplivajo na varno delo. Usposobiti jih mora za tak način dela pri ročnem premeščanju bremen, da se izognejo poškodbam hrbta.
Pri poučevanju o pravilnem načinu dela pri ročnem premeščanju bremen mora delodajalec poleg telesne zmogljivosti delavca upoštevati določila v prilogah, ki so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Pri določanju delovnih nalog za ročno premeščanje bremen mora delodajalec upoštevati delavčevo telesno zmogljivost, starost in spol. Telesno zmogljivost oceni pooblaščeni zdravnik.
III. OBREMENJENOSTI DELAVCEV
8. člen
Delavec posamezne kategorije sme občasno samo v ugodnih pogojih ročno premeščati bremena z največjo maso, ki je določena v prilogi I. Skupno sme delavec najhitreje v dveh urah premestiti le 1000 kg najtežjih bremen in isti dan ne sme biti obremenjen z dodatnim delom premeščanja.
Če se bremena, lažja od najtežjih dovoljenih v prilogi I, premeščajo ponavljajoče ali dolgotrajno, se obremenjenost delavca računa po metodi iz priloge II.
9. člen
Dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje delavca pri ročnem premeščanju bremen, posebno za okvare hrbta, so:
1. Značilnosti bremena:
– njegova teža, oblika in dimenzija,
– položaj prijemališča,
– položaj težišča,
– možnost nehotenega in nepredvidenega premika.
2. Obremenitve delavca:
– potrebna drža ali gibanje telesa, še posebej zasuki trupa v predelu hrbtenice in drža v predklonu,
– oddaljenost bremena od telesa delavca,
– vodoravna in/ali navpična razdalja, na kateri je potrebno premeščati breme,
– intenzivnost, pogostost in trajanje potrebne telesne sile,
– uporaba ustrezne osebne varovalne opreme,
– vsiljeni ritem dela, na katerega delavec ne more vplivati,
– razpoložljiv čas za počitek ali mirovanje.
3. Značilnosti delovnega okolja:
– prostor, ki je na voljo delavcu, še posebej v navpični smeri,
– višinska razlika med posameznimi nivoji hoje, prijemanja in odlaganja,
– temperatura, vlažnost in hitrost zraka v prostoru,
– osvetljenost delovnega mesta,
– vrsta pohodne površine,
– lastnosti delovnih oblačil in obuval.
10. člen
Stopnja obremenjenosti delavca pri ročnem premeščanju bremen se izračuna ob upoštevanju dejavnikov iz 9. člena tega pravilnika na način, kot je določen v prilogi II. tega pravilnika. Delodajalec mora delovna mesta oblikovati tako, da izračunana obremenjenost ne presega 50 točk. Če je ta vrednost presežena, je potrebno ponovno preveriti vrednosti posameznih dejavnikov in zmanjšati tiste, na katere se z organizacijskimi in drugimi ukrepi da vplivati.
Če stopnja obremenjenosti iz prejšnjega odstavka presega 40 točk na delovnem mestu, kjer mora delavec pri ročnem premeščanju bremen opravljati ponavljajoče se gibe z vsiljenim ritmom dela in ni možno hkratno delo več delavcev, mora delodajalec zagotoviti vsaj pet minut odmora na vsakih 55 minut nepretrganega dela.
Med odmorom mora delavec zapustiti svoje delovno mesto, počivati v primernem položaju ali opraviti korektivne vaje raztezanja in sproščanja mišičnih skupin. Način izrabe odmora določi pooblaščeni zdravnik, delavci pa morajo biti o tem poučeni.
11. člen
Izjemoma smejo delavci premeščati bremena, težja od navedenih v prilogi I, ko je nujno ročno premeščanje človeškega telesa in je tako premeščanje potrebno opraviti v prostorih, kjer vgraditev mehanskih pomagal zaradi specifičnih zahtev ni možna ter ni možno hkratno delo zadostnega števila delavcev, s čimer bi se teža bremena enakomerneje porazdelila.
12. člen
Delavci smejo ročno premeščati bremena, določena v prejšnjem členu tega pravilnika, le na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in če so bili predhodno usposobljeni za takšna dela.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Delodajalec mora delo pri ročnem premeščanju bremen prilagoditi zahtevam, ki so določene s tem pravilnikom, v roku enega leta od dneva njegove uveljavitve.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 017-01-001/2000
Ljubljana, dne 22. marca 2000.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
Priloga I

Največja dovoljena masa bremena (v kg) glede na spol in starost
delavca

-----------------------------------------------------------------
Starost             Moški          Ženske
-----------------------------------------------------------------
15 do 19 let           35           13

nad 19 do 45 let         55           30

nad 45 let            45           25

nosečnice                         5
-----------------------------------------------------------------

Ugodni pogoji pri premeščanju so:

- drža telesa pri premeščanju mora biti ergonomsko primerna;

- prostor za gibanje in hojo mora biti dovolj velik, tla ravna in
nedrsljiva, osvetlitev delovišča primerna;

- breme mora imeti primerno prijemališče.

Skupna masa premeščenega tovora sme biti 1.000 kg na dan.

Priloga II

Metoda ocenjevanj obremenitve zdravih delavcev ob upoštevanju
dejavnikov iz 9. člena tega pravilnika

1. Časovna opredelitev obremenitve

1. Delodajalec ugotovi, ali gre pri delovnem opravilu s
ponavljajočimi se gibi za gibe s kratkotrajnim premeščanjem
bremena ali za gibe, kjer je trajanje držanja in nošenja daljše.
V prvem primeru je odločujoča pogostost (frekvenca) delovnega
opravila, v drugem primeru na delež časa polne obremenitve v času
trajanja delovnega opravila. Če je trajanje delovanja človekove
sile pri premeščanju krajše od 30 % potrebnega časa za delovno
opravilo, je le-to kratkotrajno.

2. Točkovno ovrednotenje obremenitve se določa glede na število
potrebnih delovnih opravil v enem delovnem dnevu. Delovni dan je
trajanje dela v eni izmeni.

Tabela št. 1

-----------------------------------------------------------------
Periodično ponavljajoče Dolgotrajno premeščanje - >   Vrednost
gibanje s kratkotrajnim premeščanjem seštevek časa   v točkah
bremena - > število   delovanja človekove sile pri    T(1)
opravil v        premeščanju bremen v delovnem
delovnem dnevu      dnevu
-----------------------------------------------------------------
manj kot 10-krat     manj kot 30 minut           1

10- do 40-krat      od 31 minut do 60 minut        2

41- do 200-krat     od 61 minut do 180 minut        4

200- do 500-krat     od 181 minut do 300 minut       6

več kot 500-krat     več kot 300 minut           8
-----------------------------------------------------------------

2. Teža bremena (prijemanje z obema rokama)

Tabela št. 2

-----------------------------------------------------------------
       Masa bremena (kg)             Vrednost
Za moške            Za ženske      v točkah T(2)
-----------------------------------------------------------------
do 10 kg             do 5 kg            1

10 do 20 kg          5 do 10 kg            2

20 do 30 kg          10 do 15 kg            4

30 do 40 kg          15 do 25 kg            7

več kot 40 kg         več kot 25           10
-----------------------------------------------------------------

3. Položaj telesa in bremena pri premeščanju
4. Razmere na delovišču

Tabela št. 4

-----------------------------------------------------------------
Razmere na delovišču              Vrednost v točkah
                               T(4)
-----------------------------------------------------------------
Dobri, ergonomsko pravilne razmere
na delovnem mestu (zadosten prostor,
ravna čvrsta in nedrsljiva tla, zadostna
osvetlitev, primerna prijemališča bremena            0

Neergonomske razmere na delovnem
mestu, delovni prostor omejen (površina
za delavca manjša od 1,5m2), varnost
stojišča je omejena (neravna, nagnjena,
mehka ali drsljiva tla, stopnice)                1

Prostor omejen z višino < 2 m                  2
-----------------------------------------------------------------

5. Delovne izkušnje

Tabela št. 5
-----------------------------------------------------------------
Izkušenost delavca pri obravnavanem delu    Vrednost v točkah
                               T(5)
-----------------------------------------------------------------
0-12 mesecev                          1

12 mesecev in več                        0
-----------------------------------------------------------------

6. Temperatura v delovnem okolju

Tabela št. 6

-----------------------------------------------------------------
Temperatura  Vrednost v točkah  Temperatura  Vrednost v točkah
(stopinj C)            (stopinj C)
              T(6)     T(6)
-----------------------------------------------------------------
pod -20           10      -4         0,4

-18             8,1      -2         0,1

-16             6,4 od -1 do +21          0

-14             4,9      22        0,70

-12             3,6      24        1,74

-10             2,5      26        3,74

-8             1,6      28        6,02

-6             0,9    nad 30         10
-----------------------------------------------------------------

7. Ocenjevanje skupne obremenjenosti

Skupna obremenjenost je pokazatelj obremenitve delavca z vsemi
upoštevanimi parametri dela in okolja. Ocena skupne obremenitve
se izračuna po enačbi:

SO = (T(2) + T(3) + T(4) + T(5) + T(6)) . T(1)

Tabela št. 7

-----------------------------------------------------------------
SO      Razlaga vrednosti
-----------------------------------------------------------------
do 10    Nizka obremenitev - ni nevarnosti za zdravje zaradi
       ročnega premeščanja bremen.

10 do 25   Povečana obremenitev - možnost prekomerne
       obremenjenosti pri delavcih z zmanjšano
       delazmožnostjo.

26 do 50   Velika obremenitev - možnost prekomerne
       obremenjenosti pri zdravih delavcih. Potrebno je
       iskati možnosti za zmanjšanje obremenjenosti zaradi
       ročnega premeščanja bremen.

nad 50    Zelo velika obremenitev - velika možnost nastanka
       zdravstvenih okvar zaradi ročnega premeščanja
       bremen. Nujna je uporaba ustrezne opreme ali drugih
       metod dela za zmanjšanje telesnih obremenjenosti.
-----------------------------------------------------------------

            IZJAVA O SKLADNOSTI

 PRAVILNIKA O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI ROČNEM PREMEŠČANJU BREMEN


1. Naslov predloga akta: pravilnik o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri ročnem premeščanju bremen
(EVA 1998-2611-0015)

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o
pridružitvi"

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo: 89. člen (Uradni list RS, št.
44/97 - mednarodne pogodbe)

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene: v celoti

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: /

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Direktiva št. 90/269/EEC, z dne 29. maja 1990 - pravilnik je v
celoti usklajen

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: da,
118.a člen

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: /

4. Navedba roka predvidne popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto): leto 2001 - popolna
uveljavitev določb pravilnika

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
da

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? da, v angleški
jezik

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, SIGMA,
Komisija ES, države članice ES, OECD, Univerza) da, g. Knut
Overgaard Hansen, Danska - PHARE

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in
upoštevanje roka za uskladitev: št. ukrepa:
348-36/435-02)

Ime in priimek ter podpis      Podpis ministra oziroma
vodje pravne službe         predstojnika organa
Nataša Belopavlovič l. r.      mag. Anton Rop l. r.
Državna sekretarka         Minister


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti