Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/1997 z dne 31. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/1997 z dne 31. 1. 1997

Kazalo

301. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki, stran 437.

Na podlagi 9. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in šestega odstavka 28. točke Navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in 70/95), generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
1
V navodilu za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95 in 70/95) se v 4. točki, tretji alinei črtata besedi “ali EBCDIC”, v peti alinei pa se črta besedilo “ali EBCDIC kodi”.
2
V 6. točki, drugem odstavku se številko 99.999 nadomesti s številko 9.999.
3
V 11. točki, prvem odstavku se v 24. vrstici pregleda podatkov številka 252 nadomesti s številko 262, številka 12 pa s številko 22. Doda se nova 25. vrstica, ki se glasi:
“25. 263 – 280 18 Char Prazno“
4
V 13. točki, drugem odstavku se za številko 70/95 doda besedilo “in 1/96”.
5
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1997 naprej.
Št. 660-4/97
Ljubljana, dne 20. januarja 1997.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica