Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1442. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šentilj, stran 1997.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šentilj
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek obnov trajnih nasadov na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šentilj.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na naslednjih kmetijskih zemljiščih:
k. o. Cirknica parceli št. 317/3, 317/4
k. o. Kresnica parcela št. 572
k. o. Šentilj parcele št. 753/9 d, 747, 749, 750, 751 d, 745 d, 746/1 d, 744 d, 748, 742 d, 734/2 d
k. o. Štrihovec parcele št. 424/1 d, 425/3, 425/2, 425/1 d, 425/4 d
k. o. Srebotje parcele št. 188 d, 245/4, 246, 248
k. o. Sp. Velka parcele št. 417/3 d, 417/4 d, 408/2, 813/3, 813/1, 813/2, 812/5, 814, 759/2 d, 758/1, 758/2, 76/5 d, 76/2 d, 9-del, 8-del, 509/1 d, 507 d, 509/2
k. o. Zg. Velka parcele št. 162/1, 222/2 d
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki izvedeni na površini 12,73 ha kmetijskih zemljišč.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracij so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe. Zahtevke zanje lahko vlagajo osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, le ti pa lahko del sredstev pridobijo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracijska dela po tej odredbi obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal, to so:
– čiščenje zarasti in izkop panjev
– planiranje, rigolanje, terasiranje
– morebitne manjše hidroureditve
– vlažno gnojenje in apnenje v skladu z gnojilnim načrtom
– ureditev poti
– investicijsko tehnični nadzor
Vsa agromelioracijska dela na agromelioracijskih območjih so dolžni opraviti lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč, in sicer v rokih kot so določeni v investicijskih programih za posamezno investicijo.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo predvidenih del v določenih rokih, ki izhajajo iz investicijskega programa, odredi Upravna enota Pesnica v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo teh del na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskih zemljišč.
Investitorji morajo vsa dela opraviti v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč, mora po dokončani izvedbi agromelioracijskih del, ki so predvidena s to odredbo zagotoviti novo kakovost zemljišča in ustrezati vsem predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-5/96-1
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.