Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1440. Odredba o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice, stran 1995.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracij in obnovi vinogradnih nasadov na območju Občine Slovenske Konjice
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih za območje Občine Slovenske Konjice.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
---------------------------------------------------------------------------------
Lastnik      Parc.   Kultura    Kat.    Površina    ZKV
         št.            raz.      v m2
---------------------------------------------------------------------------------
Napotnik Janez, Tepanjski   780-del   travnik   6    1500   123
vrh 38, Slov. Konjice     788     travnik   5    0401   122
k. o. Tepanje         789/1    vinograd  6    0805   122
                789/2-del  sadovnjak  5    0994   122
                782     travnik   5    0500   123
                                ----
                                4200
Mirnik Ivana          513/1    pašnik   5    3347   19
Leskovec 9, Škofja vas     516/1-del  pašnik   5    0733   19
k. o. Tolsti vrh        516/3    pašnik   5    2420   19
                                ----
                                6500
Črešnar Jože, Ostrožno 47   1439-del  vinograd  5    1500   640
Loče pri Poljčanah       1442-del  vinograd  4    3000   640
k. o. Lipoglav         1441-del  eks. sadov. 6    2500   640
                                ----
                                7000
Laznik Anica, Konjiška     116-del   vinograd  5    2500   115
vas 43, Slov. Konjice
k. o. Tolsti vrh
Kotnik Jože, Kraberk 18    1152    travnik   8    5834   202
Loče pri Poljčanah       1153/1-del travnik   7    4166   202
                                ----
k. o. Lipoglav                        10000
                            2
Pliberšek Franc        1112/1   pašnik   4    2982   134
Vešenik 10a, Slov. Konjice   1113/1   sadovnjak  5    4218   134
k. o. Tepanje
Cugmas Marjan, Dobrava 4a   1113/6   vinograd  3    0982   683
Slov. Konjice         1116/3   vinograd  3    1187   574
k. o. Škalce          1116/1   travnik   3    1229   146
                1117/1   travnik   6    0510   146
                1117/2   travnik   6    0170   146
                1013/3   travnik   5    0837   146
                1013/2   vinograd  3    0826   146
                1003/1   vinograd  3    1426   146
                1013/1   vinograd  3    0944   684
                1013/4   vinograd  3    1012   682
                1013/5-del vinograd  3    0877   349
Brzglez Konrad         165     travnik   7    0068   56
Polene 39, Slov. Konjice    166-del   gozd    3    3559   56
k. o. Preloge         191     travnik   6    1547   56
Topolšek Jože         102/1-del  travnik   6    0648   31
Slomškova 12, Slov. Konjice  103-del   pašnik   4    0900   31
k. o. Preloge         104/del   njiva    6    0500   31
                105-del   njiva    6    0900   31
                108/2    travnik   6    1860   472
                109     travnik   6    0191   472
                                ----
                                5000
Čakš Konrad          1204/1   njiva    6    1073   550
Sp. Preloge 39, Sl. Konjice  1180/1   vinograd  5    1334   553
k. o. Škalce          1179    travnik   5    0593   553
                                ----
                                3000
Kmetijsko proizvodno podj.   1370-del  sadovnjak  3    7204   409
Zlati grič, Grajska 4     1379-del  sadovnjak  3    0450   240
Slovenske Konjice       1355-del  sadovnjak  5   22346   117
                                ----
k. o. Škalce                         30000
Lovrenčič Janko        274-1 del  vinograd  6    4000   83
Lovnik 11, Poljčane
k. o. Zbelovska gora
---------------------------------------------------------------------------------
Lokacije območij agromelioracij-obnovitvenih del vinogradnih nasadov so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije in so na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijski svetovalni službi pri Zavodu za veterinarstvo in živinorejo Celje, Enota za kmetijsko svetovanje Slovenske Konjice.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije – obnove vinogradnih nasadov po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec ali
– pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije – obnovo vinogradnih nasadov zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi posebnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija – obnova vinogradov po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje površin;
– izravnavo depresij na zemljišču;
– globoko oranje – rigolanje;
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu;
– nabava trsnih cepljenk;
– količenje in postavitev trsne opore;
– sajenje.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč – obnovljenih vinogradov iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa pripravljalna dela, trošenje umetnih gnojil, količenje in sajenje. Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Slovenske Konjice v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskega zemljišča oziroma obnovljenega vinogradnega nasada iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji – obnovi nasadov usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč – obnovljenih vinogradnih nasadov iz 2. člena te odredbe morajo vzdrževati doseženo rodovitnost kmetijskih zemljišč oziroma vinogradnega nasada.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/29/96
Ljubljana, dne 2. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.