Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

470. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica, stran 1087.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), ter 8. in 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07, 69/14 in 93/14) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 5. seji dne 18. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica
1. člen
V Pravilniku o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/08 in št. 100/11) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
''Pravica do pomoči se uveljavlja na predpisanem obrazcu, ki je na razpolago na sedežu občine ter na spletni strani občine.''
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
''Višina denarne pomoči ob rojstvu otroka znaša 500 EUR.
Sredstva za dodeljevanje pomoči se zagotovijo v proračunu Občine Miren - Kostanjevica.
Sredstva se nakažejo na transakcijski račun upravičenca oziroma enega od staršev, ki ga vlagatelj v vlogi navede kot prejemnika denarne pomoči.''
KONČNE DOLOČBE
3. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za razmerja posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015
Miren, dne 18. februarja 2015
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar l.r.