Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

446. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, stran 1034.

Na podlagi 8. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03, 109/12) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 107/09 – odl. US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12 – odl. US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15), sprejemam
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Št. 015-01-4/2008 z dne 17. 10. 2008) se besedilo 2. člena spremeni tako da se glasi:
»2. člen
(1) Odgovorna oseba po tej uredbi je generalni sekretar.
(2) Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
(3) Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, v katerem se javnega uslužbenca oceni.
(4) Odlična ocena delovne uspešnosti pomeni odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(5) Zelo dobra ocena delovne uspešnosti pomeni zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(6) Dobra ocena delovne uspešnosti pomeni dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(7) Zadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.
(8) Nezadovoljiva ocena delovne uspešnosti pomeni nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja, v ocenjevalnem oziroma napredovalnem obdobju.«
2. člen
Spremeni se besedilo 8. člena pravilnika, tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. aprila v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
(2) Pri prehodu na drugo delovno mesto v okviru javnega sektorja se javnemu uslužbencu napredovalno obdobje ne prekine v primeru, če zasede delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih mestih v različnih plačnih podskupinah.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorna oseba delodajalca, pri katerem je bil javni uslužbenec zaposlen večji del ocenjevalnega obdobja, le-tega oceniti in mu kopijo ocene izročiti, originali pa ostanejo shranjeni v personalni mapi javnega uslužbenca.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka 4. člena tega pravilnika mora odgovorna oseba v primerih, ko je javni uslužbenec pri enem delodajalcu zaposlen manj kot šest mesecev in se zaposli pri drugemu delodajalcu v javnem sektorju, izvesti postopek ocenjevanja in podati oceno za to obdobje. Delodajalec, pri katerem javni uslužbenec izpolni pogoj najmanj šestih mesecev zaposlitve, mora upoštevati vse predloge ocen predhodnih delodajalcev javnega uslužbenca in na tej podlagi določiti oceno javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju.«
3. člen
Ostale določbe Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Št. 015-01-4/2008 z dne 17. 10. 2008), ki jih ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne spreminja, ostanejo nespremenjene.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Spremembe se objavijo med Akti Urada predsednika Republike Slovenije.
Št. 015-01-4/2008-2
Ljubljana, dne 16. februarja 2015
Nataša Kovač l.r.
Generalna sekretarka