Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2588. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«, stran 6673.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in Uradni list RS, št. 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred izvedbo kanalizacije in po njej,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(Razlog za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec plača občini. Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok Mestne občine Novo mesto).
(2) Splošni odlok Mestne občine Novo mesto se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
(3) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(Obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in obsega območja naselij ali delov naselij Birčna vas, Stranska vas in Poganci, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(Obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Področje opremljanja pred začetkom gradnje ni imelo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije, pri čemer se bodo komunalne odpadne vode odvajale v obstoječi javni kanalizacijski sistem Novo mesto in nato na centralno čistilno napravo Novo mesto.
Podrobnosti so navedene v projektih PGD »Povezovalni kanal Stranska vas – Poganci«, št. K-20/2009 iz novembra 2009, PZI »Kanalizacija naselij Birčna vas in Stranska vas«, št. K-26/2006 iz aprila 2008, PGD, št. projekta KI-23/2011 iz januarja 2012; PZI, št. projekta KI-23/2011 iz marca 2012, dopolnitev marca 2013 in PGD/PZI, št. projekta K-26/2006, dopolnitev april 2008, vsi izdelovalca GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto in so vsi na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
III. INVESTICIJA V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja znašajo 2.798.354,35 EUR po cenah junij 2014. Obračunski stroški nove komunalne opreme so glede na skupne stroške znižani za sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto, Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in znašajo 368.131,97 EUR. Delež obračunskih stroškov tako znaša 13,16  % skupnih stroškov.
7. člen
(Časovni načrt)
Časovni načrt je sledeč:
– pridobitev stvarne     že     
pravice na parcelah, ki    pridobljena,
bodo služile komunalni         
opremi                 
 
– izdelava potrebne      že     
projektne in tehnične     izdelana,  
dokumentacije             
 
– gradnja komunalne opreme  zaključena 
 
– uporabno dovoljenje in   zaključen  
zaključek projekta      aprila   
               2014.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(Izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =   znesek dela komunalnega     
       prispevka, ki pripada posamezni 
       vrsti komunalne opreme na    
       posameznem obračunskem območju 
 
A(parcela) = površina parcele        
 
Cp(ij) =   obračunski stroški, preračunani 
       na m2 parcele na obračunskem
       območju za posamezno vrsto   
       komunalne opreme        
 
Dp =     delež parcele pri izračunu   
       komunalnega prispevka      
 
Ct(ij) =   obračunski stroški, preračunani 
       na m2 neto tlorisne površine
       objekta na obračunskem območju 
       za posamezno vrsto komunalne  
       opreme             
 
A(tlorisna) = neto tlorisna površina objekta 
 
Dt =     delež neto tlorisne površine  
       objekta pri izračunu      
       komunalnega prispevka      
 
K(dejavnost)= faktor dejavnosti        
 
i =      posamezna vrsta komunalne    
       opreme             
 
j =      posamezno obračunsko območje
9. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine je Dpi : Dti = 0,3 : 0,7.
(3) Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
(4) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
10. člen
(Obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški izgradnje kanalizacije iz 6. člena, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov, so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo kanalizacijsko omrežje
+--------------+-------------+-------------+
|Infrastruktura|  Cp(ij)  |  Ct(ij)  |
|       | (EUR/m2)  | (EUR/m2)  |
+--------------+-------------+-------------+
|Nova     |     3,52|     5,94|
|kanalizacija |       |       |
+--------------+-------------+-------------+
(2) Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe kanalizacijsko omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke za obstoječe kanalizacijsko omrežje K1- za delno opremljeno območje po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto.
(3) Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum junij 2014, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.
11. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja z novim kanalizacijskim omrežjem na kvadratni meter parcele (Cp) in na kvadratni meter neto tlorisne površine objekta (Ct) iz 10. člena odloka se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, in sicer od dneva uveljavitve odloka.
12. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo v skladu z določili Splošnega odloka Mestne občine Novo mesto, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka.
(2) Po Splošnem odloku Mestne občine Novo mesto se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
14. člen
(Prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci« (Uradni list RS, št. 59/12).
15. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35112-151/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.