Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3089. Dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani, stran 9271.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni list RS, št. 57/12 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 24. 9. 2013 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 9. 2013 sprejela naslednjo
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se v 127. členu dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Če je po študijskem programu predpisana izdelava pisnega zaključnega dela, ga mora študent predložiti v tiskani in elektronski obliki. Ob predložitvi zaključnega dela mora študent s pisno izjavo potrditi, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod identičen z elektronskim in na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesti pravici shranitve avtorskega dela v elektronski obliki in reproduciranja ter pravico omogočanja javnega dostopa do avtorskega dela na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani.
Senat univerze določi pogoje, ob katerih se objava zaključnega dela na svetovnem spletu za določen čas zadrži.«
2. člen
(Končna določba)
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2013-29
Ljubljana, dne 24. septembra 2013 in 26. septembra 2013
Predsednik
Upravnega odbora
prof. dr. Janez
Hribar l.r.
 
Predsednik Senata
prof. dr. Radovan
Stanislav Pejovnik
l.r.
Rektor

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina