Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2011 z dne 25. 7. 2011

Kazalo

2819. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, stran 8637.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena, šestega odstavka 93. člena in tretjega odstavka 286. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10 in 26/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
1. člen
V Pravilniku o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03 in 83/06) se tretji odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če izvršitelj oziroma namestnik izvršitelja preneha opravljati službo izvršitelja ali kako drugače izgubi status izvršitelja oziroma namestnika izvršitelja, mora takoj po prejemu odločbe izročiti izkaznico zbornici izvršiteljev. Zbornica izvršiteljev izkaznico pošlje ministrstvu v osmih dneh od prevzema. Vrnjena izkaznica se uniči. Če mora izkaznico vrniti izvršitelj, mora ta hkrati s svojo izkaznico vrniti tudi izkaznico namestnika izvršitelja in potrdilo o vpisu v evidenco pomočnika izvršitelja, če ga ima.«
2. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če izvršitelj preneha opravljati službo izvršitelja ali kako drugače izgubi status izvršitelja, mora takoj po prejemu odločbe izročiti priponko zbornici izvršiteljev. Zbornica izvršiteljev priponko pošlje ministrstvu v osmih dneh od prevzema. Vrnjena priponka se uniči. Hkrati z izvršiteljem mora priponko izročiti tudi izvršiteljev namestnik, če tega izvršitelj ima.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če namestnik izvršitelja preneha opravljati službo namestnika izvršitelja ali kako drugače izgubi status namestnika izvršitelja, mora takoj po prejemu odločbe izročiti priponko zbornici izvršiteljev. Zbornica izvršiteljev pošlje ministrstvu priponko v osmih dneh od prevzema. Vrnjena priponka se uniči.«
3. člen
V tretjem odstavku 34. člena se besedilo »Obrazec IVRO št. 3, 4 in 5« nadomesti z besedilom »Obrazec IVRO št. 3 in 4«.
4. člen
Tretji odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če naslovnik nima predalčnika, ali je ta neuporaben, se vročitev pisanja, za katerega ni predpisana osebna vročitev, fizični osebi opravi tako, da izvršitelj obdrži pisanje, na vratih stanovanja pa pusti obvestilo o vročitvi, v katerem je navedeno, kje je pisanje. Izvršitelj hrani pisanje sodišča ali drugega organa 30 dni. Če v tem roku naslovnik pisanja ne dvigne, se vrne sodišču oziroma drugemu organu.«
Četrti odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »Obrazec IVRO št. 3, 4 in 5« nadomesti z besedilom »Obrazec IVRO št. 3 in 4«.
6. člen
Tretji odstavek 63. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvršitelj mora denarni znesek, ki ga je pridobil v posameznem postopku izvršbe ali zavarovanja, do njegove izročitve strankam hraniti na skrbniškem računu iz 285.a člena zakona.«
7. člen
V 69. členu se prva alineja črta.
8. člen
V drugem odstavku 72. člena se besedilo »Obrazca IVRO št. 3, 4 in 5« nadomesti z besedilom »Obrazca IVRO št. 3 in 4«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če pisanja, ki se vroča osebno, ni bilo mogoče osebno vročiti, niti ga ni bilo mogoče vročiti odraslemu članu gospodinjstva, obdrži pisanje izvršitelj. Naslovnik lahko pisanje prevzame v roku 15 dni. Če naslovnik pisanja ne prevzame v tem roku, se šteje, da je bila vročitev opravljena po poteku tega roka. Po poteku tega roka je pisanje puščeno v naslovnikovem hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku na naslovu stanovanja, če pa naslovnik nima predalčnika, ali je predalčnik neuporaben pa je pisanje vrnjeno sodišču oziroma organu, ki je odredil vročitev.«
9. člen
V drugem odstavku 130. člena se besedilo »Obrazec IVRO št. 3, 4 in 5« nadomesti z besedilom »Obrazec IVRO št. 3 in 4«.
V tretjem odstavku se besedilo »Obrazec IVRO št. 5« nadomesti z besedilom »Obrazec IVRO št. 4«.
10. člen
Obrazci IVRO št. 1 – Obvestilo pri navadnem vročanju, IVRO št. 2 – Vročilnica za navadno vročanje, IVRO št. 3 – Obvestilo pri osebnem vročanju po 142. členu ZPP, IVRO št. 4 – Obvestilo pri osebnem vročanju po 141. členu ZPP in IVRO št. 5 – Vročilnica za osebno vročanje se nadomestijo z obrazci IVRO št. 1 – Obvestilo pri navadnem vročanju, IVRO št. 2 – Vročilnica za navadno vročanje, IVRO št. 3 – Obvestilo pri osebnem vročanju in IVRO št. 4 – Vročilnica za osebno vročanje, ki so objavljeni skupaj s tem pravilnikom.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-138/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-2011-0039
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost