Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1082. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec, stran 3247.

Na podlagi določil 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10 – ZVrt-E) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB) ter 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji dne 15. 3. 2011 in Občinski svet Občine Mislinja na 4. seji dne 31. 3. 2011 sprejeli
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in postopek za sprejem otrok novincev v VVZ Slovenj Gradec (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok v vrtec, kriterije za sprejem otrok ter trajanje vključitve in izpis otrok.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema v svoje programe otroke od enega leta starosti, oziroma, ko je otrok dopolnil starost najmanj enajst mesecev in starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, pa do njihove vključitve v osnovno šolo.
3. člen
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede najmanj enkrat letno na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, praviloma do konca meseca marca za naslednje šolsko leto.
Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani vrtca in na oglasnih deskah v enotah zavoda.
Med šolskim letom vrtec vpisuje in sprejema otroke le v primeru razpoložljivih mest.
4. člen
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Vrtec sprejme tudi otroka s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi.
5. člen
Vpis se opravi osebno na upravi vrtca, po elektronski pošti z elektronskim podpisom ali s priporočeno pošto.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši otrok ali zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) na posebnem obrazcu, ki je na razpolago na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.
Prijava za sprejem otroka mora vsebovati potrebne podatke o starših in otroku.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena v zakonitem roku, se jo obravnava in o sprejemu odloča na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Vrtec in komisija za sprejem otrok imata pravico preveriti posamezna dejstva navedena v prijavi za sprejem, če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti.
Ravnatelj ali pooblaščena oseba staršem po potrebi svetuje glede izbire enote vrtca, programa, primerne starosti otroka za vstop v vrtec, ter pomaga pri drugih odločitvah staršev v zvezi z vstopom otrok v vrtec.
Sprejeta prijava se vpiše v posebno evidenco prijav.
6. člen
Vrtec starše pismeno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občini ustanoviteljici in občine zavezanke za plačilo.
7. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj/ica ali pooblaščena oseba vrtca.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija). V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
8. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec določita občini ustanoviteljici na predlog sveta zavoda vrtca.
Komisija šteje 7 članov in jo sestavljajo:
– 2 predstavnika/ci vrtca, ki ju predlaga ravnatelj/ica,
– 3 predstavniki/ce ustanoviteljic, ki jih imenujeta ustanoviteljici, in sicer 2 predstavnika/ci iz Mestne občine Slovenj Gradec in 1 predstavnik/ca iz Občine Mislinja,
– 2 predstavnika/ci staršev, ki ju predlaga svet staršev vrtca.
Komisija izmed svojih članov imenuje predsednika/co, ki je praviloma predstavnik/ca delavcev vrtca.
Člani/ce komisije so imenovani za 2 leti. Isti/a član/ica je lahko imenovan/a zaporedoma največ dvakrat.
Mandat predstavnika/ce sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
9. člen
Predsednik/ca komisije sklicuje in vodi delo komisije.
Komisija dela na sejah, na katerih so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek vpisa in zapisnikar.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih vsaj 2/3 članov/ic.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov/ic.
Ravnatelj/ica ali pooblaščena oseba vrtca, ki vodi postopek za delo komisije, nima pravice glasovanja. Administrativna dela za komisijo izvaja vrtec.
10. člen
Na sejah komisija vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– poimenska prisotnost članov/ic komisije in vabljenih, ki so se udeležili seje,
– ugotovitev števila prostih mest v posameznih enotah in oddelkih glede na stanje že vpisanih otrok in normativnih pogojev za oblikovanje oddelkov,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– seznam otrok v šifrah, ki so bili sprejeti v vrtec,
– seznam otrok v šifrah, ki niso bili sprejeti v vrtec,
– prioritetni vrstni red v šifrah za sprejem otrok med šolskim letom za primer novonastalih prostih mest.
Zapisnik podpiše predsednik/ca komisije za sprejem otrok v vrtec.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji vrtca najmanj za čas hrambe gradiva šolskega leta, za katerega je bilo odločeno o sprejemu otrok v vrtec.
11. člen
Vrtec najkasneje v osmih dneh po seji komisije izda vsem staršem obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih ali iz čakalnega seznama za njihovega otroka v vrtec, in sicer za vsako občino posebej. Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam za vsako občino posebej se v šifrah objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Za otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, mora v obvestilu biti razvidno število točk, ki so jih dosegli in informacija o tem, na katero mesto so uvrščeni na čakalnem seznamu.
Zoper sklep lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda.
Svet zavoda odloča o pritožbi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku v petnajstih dneh po prejemu pritožbe. Zoper odločitev sveta zavoda je dovoljen spor pred pristojnim upravnim sodiščem.
Vrtec je dolžan staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, obvestilo določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
V tem primeru vrtec izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec.
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci ogroženi zaradi socialnega položaja družine.
Komisija najprej izmed vseh vpisanih otrok izbere:
1. otroke, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (odločba o dodelitvi denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu, ne pa odločba o otroškem dodatku ali druga potrdila, ki jih izda center za socialno delo),
2. otroke s posebnimi potrebami 8. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10), če starši priložijo izvide, mnenja ali odločbo o usmeritvi.
Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih, ki se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:
+--------+--------------------------------------------+---------+
| Zap. |         Kriteriji         | Število |
| št.  |                      | točk  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|1.   |Stalno prebivališče – upošteva se ena izmed |     |
|    |variant (priloga potrdilo o stalnem     |     |
|    |prebivališču)                |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |a) Otrok in oba starša imajo stalno     |    31|
|    |prebivališče v MO Slovenj Gradec ali Občini |     |
|    |Mislinja                  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |b) Otrok je prijavljen pri staršu, ki ima  |    31|
|    |stalno prebivališče v MO Slovenj Gradec ali |     |
|    |Občini Mislinja               |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |c) Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim |    31|
|    |od staršev stalno prebivališče v MO Slovenj |     |
|    |Gradec ali Občini Mislinja in je vsaj eden |     |
|    |od staršev zavezanec za dohodnino v RS   |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |d) Otrok nima stalnega prebivališča v MO  |    0|
|    |Slovenj Gradec ali v Občini Mislinja    |     |
+--------+------------------------------------------------------+
|2.   |Zaposlenost staršev – upošteva se ena izmed variant  |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |a) Zaposlena sta oba starša ali starš    |    8|
|    |enoroditeljske družine           |     |
|    |Enostarševska družina predloži enega od   |     |
|    |naslednjih dokazil:             |     |
|    |– dokazilo o vložitvi zahteve za začetek  |     |
|    |postopka o dodelitvi otroka in določitvi  |     |
|    |višine preživnine na pristojnem sodišču   |     |
|    |– sodbo oziroma sklep sodišča o sodno    |     |
|    |določeni preživnini in dodelitvi otrok   |     |
|    |– odločbo ZPIS o pravici do družinske    |     |
|    |pokojnine ( v primeru smrti enega od    |     |
|    |staršev)                  |     |
|    |– rojstni list, ki ne sme biti starejši od |     |
|    |30 dni in iz katerega je razvidno, da otrok |     |
|    |živi v enostarševski družini.        |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |b) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen|    4|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |c) Zaposlen je en starš, drugi ima status  |    8|
|    |študenta, dijaka ali kmeta (potrdilo o   |     |
|    |statusu)                  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |d) Oba starša imata status študenta, dijaka |    8|
|    |ali kmeta (potrdilo o statusu)       |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |e) Samo eden od staršev ima status študenta,|    4|
|    |dijaka ali kmeta, drugi je nezaposlen    |     |
|    |(potrdilo o statusu)            |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |f) Oba starša sta nezaposlena        |    0|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|3.   |Število vključenih otrok v vrtec      |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |a) Družina že ima v vrtec vključenega    |    7|
|    |katerega otroka in bo v vrtcu ostal tudi  |     |
|    |prihodnje šolsko leto            |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |b) Istočasen sprejem dveh otrok iz družine, |    7|
|    |sprejem dvojčkov              |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |c) Istočasen sprejem treh ali več otrok iz |    13|
|    |družine, sprejem trojčkov, četverčkov …   |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|4.   |Število otrok v družini           |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |a) 1                    |    3|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |b) 2                    |    4|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |c) 3                    |    5|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |d) 4                    |    6|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |e) 5 ali več                |    7|
+--------+--------------------------------------------+---------+
|5.   |Drugo                    |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |a) Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob |    14|
|    |rednem vpisu na čakalni listi za sprejem v |     |
|    |vrtec, ki ga je izdelala komisija za sprejem|     |
|    |otrok in celo leto ni bil sprejet v vrtec  |     |
+--------+--------------------------------------------+---------+
|    |b) Otroku je odložen vpis v osnovno šolo  |    19|
+--------+--------------------------------------------+---------+
V primeru, da ima več otrok enako število točk, se lahko ob predložitvi ustreznega potrdila upoštevajo tudi dodatni kriteriji, in sicer:
a) Otrok je že bil sprejet v vrtec, ampak so ga starši zaradi težjih zdravstvenih težav morali izpisati (zdravniško potrdilo o daljši hospitalizaciji, operativni posegi, rehabilitacija …).
b) Težje zdravstveno stanje v družini (zdravniško potrdilo o težji invalidnosti ali kronični bolezni staršev in sorojencev).
O ustreznosti potrdila odloča komisija za sprejem otrok v vrtec. Potrdilo ne more zvišati skupnega števila točk, lahko pa otroka uvrsti na prvo mesto med tiste, ki imajo enako število točk.
V primeru, da ima še vedno več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 3 dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa tisti, ki je dosegel višje število točk iz kriterija pod zaporedno številko 4.
V primeru, da še vedno več otrok doseže enako število točk, se upošteva starost otroka, prednost pri sprejemu ima starejši otrok.
V primeru, da so starši otroka v tožbi zaradi neplačevanja oskrbnine za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.
V. TRAJANJE VKLJUČITVE IN IZPIS
13. člen
Otroci se vključijo v vrtec z dnem, ki je določen v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
Začasen izpis otroka med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. tekočega leta do 31. 8. naslednje leto) praviloma ni mogoč.
Izpis otroka med šolskim letom je mogoč le na podlagi pisnega zdravstvenega poročila, ali v primeru izrednih okoliščin (selitev, izguba službe).
Starši imajo pravico otroka trajno izpisati iz vrtca, vendar morajo to storiti osebno vsaj 15 dni pred želenim izpisom na posebnem obrazcu, ki ga dobijo na upravi ali na spletni strani vrtca.
Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po postopku in na način, ki velja za sprejem tega pravilnika.
15. člen
Pravilnik za sprejem otrok v VVZ Slovenj Gradec se objavi v Uradnem listu, ko ga sprejmeta občinska sveta občin ustanoviteljic.
Pravilnik začne veljati in se uporablja z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 31/09), ki je bil sprejet 21. 4. 2009.
Št. 603-1/2009
Slovenj Gradec, dne 15. marca 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
Št. 602-1/2006
Mislinja, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Mislinja
Franc Šilak l.r.

AAA Zlata odličnost