Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1062. Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja, stran 3225.

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) in v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-10/2011 z dne 14. 3. 2011 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na svoji seji dne 18. 3. 2011 sprejel
S T A L I Š Č E 1 4
Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja
I. UVOD
1. člen
(Vsebina)
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja (odslej Stališče) določa priporočeno obliko in vsebino revizorjevega poročanja v primeru napačnih navedb v računovodskih izkazih, ki so posledica neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja.
2. člen
(Opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, Mednarodnih standardih revidiranja in drugih pravilih revidiranja.
II. NESKLADNOST PREDPISOV Z OKVIROM RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
3. člen
(Opredelitev neskladnosti)
O neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja (odslej neskladnost) govorimo v primerih, kot so:
a) določbe zakonov in/ali drugih predpisov opredeljujejo evidentiranje zneskov v računovodskih izkazih, ki je v neposrednem nasprotju s primernim okvirom računovodskega poročanja, skladnega z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
b) določbe zakonov in/ali drugih predpisov, ki neposredno učinkujejo na določitev pomembnih zneskov in razkritij v računovodskih izkazih, so v nasprotju z rešitvami iz primernega okvira računovodskega poročanja, skladnega z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
c) podzakonski predpis omogoča kreiranje poslovnih dogodkov z računovodskim evidentiranjem na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin;
d) regulativne rešitve, ki niso skladne z okvirom računovodskega poročanja, se uporabljajo tudi za organizacije, ki jih zakonska določila ne zajemajo;
e) regulator ravna na podlagi svojih predpisov v nasprotju z zakonskimi določili, kar ima za posledico način računovodskega evidentiranja, ki ni v skladu z okvirom računovodskega poročanja.
III. REVIZORJEVO POROČANJE
4. člen
(Poročanje poslovodstvu in pristojnim za upravljanje)
V primeru neskladnosti, kot je opredeljena v 3. členu Stališča, revizor pri revidiranju računovodskih izkazov smiselno upošteva določila vseh tistih Mednarodnih standardov revidiranja (odslej MSR), ki opredeljujejo poročanje poslovodstvu in pristojnim za upravljanje o bistvenih ugotovitvah pri reviziji.
5. člen
(Poročanje o računovodskih izkazih)
Ugotovljeno neskladnost iz 3. člena Stališča, ki vodi do napačne navedbe v računovodskih izkazih v skladu z okvirom računovodskega poročanja, upošteva revizor na način, kot ga predpisujejo MSR ter členi 6. do 9. Stališča.
6. člen
(Neskladnost ne povzroča pomembnega odstopanja)
Če revizor potem, ko je pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, sklene, da ugotovljena neskladnost ne povzroča pomembnega odstopanja predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od okvira računovodskega poročanja, izrazi v skladu z MSR 700 (Oblikovanje mnenja in poročanje o računovodskih izkazih) mnenje brez pridržkov, vendar mora zaradi vsebinskega pomena neskladnosti in njenega morebitnega vpliva na pomembnost odstopanj predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od okvira računovodskega poročanja v prihodnjih obračunskih obdobjih dodati v skladu z MSR 706 (Odstavki o poudarjanju zadev in odstavki o drugih zadevah v poročilu neodvisnega revizorja) v svoje poročilo Odstavek o drugi zadevi, v katerem predstavi vsebino odstopanja od okvira računovodskega poročanja, ki je posledica neskladnosti.
7. člen
(Napačne navedbe so ali bi lahko bile pomembne)
Če revizor potem, ko je pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, sklene,
– da povzroča ugotovljena neskladnost pomembno odstopanje predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od okvira računovodskega poročanja ter da so napačne navedbe kot posledica neskladnosti vsaka zase ali vse skupaj za računovodske izkaze pomembne, vendar ne vseobsegajoče, ali
– da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, na katerih bi utemeljil svoje mnenje, vendar sklepa, da bi možni učinki odstopanj predstavitev in razkritij v računovodskih izkazih od okvira računovodskega poročanja zaradi neskladnosti lahko bili pomembni, vendar ne vseobsegajoči, mora v skladu z MSR 705 (Prilagoditve mnenja v poročilu neodvisnega revizorja) izraziti mnenje s pridržki.
8. člen
(Napačne navedbe so pomembne in vseobsegajoče)
Če revizor potem, ko je pridobil zadostne in ustrezne revizijske dokaze, sklene, da so napačne navedbe, ki so posledica neskladnosti, vsaka zase ali vse skupaj za računovodske izkaze pomembne in vseobsegajoče, mora v skladu z MSR 705 izraziti odklonilno mnenje.
9. člen
(Možni so pomembni in vseobsegajoči učinki)
Če revizor sklene, da ne more pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, na katerih bi utemeljil svoje mnenje, in sklepa, da bi bili možni učinki morebitnih neodkritih napačnih navedb na računovodske izkaze kot posledica neskladnosti lahko pomembni in vseobsegajoči, mora v skladu z MSR 705 v svojem poročilu zavrniti, da bi izrazil mnenje.
IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE TER POJASNILA STALIŠČA
10. člen
(Datum uveljavitve)
Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
(Pojasnila in tolmačenje Stališča)
Za pojasnila in tolmačenje posameznih členov Stališča je pristojen Revizijski svet oziroma po pooblastilu Revizijskega sveta strokovne službe Slovenskega inštituta za revizijo.
Št. 4/2011
Ljubljana, dne 18. marca 2011
Sonja Anadolli l.r.
Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo